Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlekken, Lene Elisabeth
dc.contributor.authorLarsen, Maren Røed
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:09Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34488604
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782922
dc.description.abstractSAMMENDRAG Innledning: Denne fagartikkelen tar for seg hvordan organisasjonskulturen og dens egenskaper kan påvirke hvordan sykepleiere etterlever den kunnskapsbaserte prosedyren for å administrere legemiddelet Amiodaron. Metode: For å undersøke sykepleiernes tanker og meninger om etterlevelsen av prosedyren, ble det gjennomført fire kvalitative semistrukturerte intervjuer i mars 2021. Data ble analysert ved hjelp av prinsippene for systematisk tekstkondensering. Resultater: Alle informanter snakket varmt om avdelingens organisasjonskultur. De trakk frem god kommunikasjon og at sykepleierne har tillit til hverandres faglige dømmekraft og arbeidet de utfører. De mente avdelingen også har en god læringskultur, hvor terskelen for å få veiledning eller stille spørsmål er lav. Informantenes svar på hvordan de tok imot den nye prosedyren var imidlertid svært selvmotsigende. Informantene fortalte at endringer respekteres og følges, men det fortelles også om motstand og privatpraktisering blant sykepleierne i kollegagruppen. Ingen av informantene fortalte at de har blitt inkludert i å utarbeide den kunnskapsbaserte prosedyren for administrering av Amiodaron. Informasjonen i forkant av implementeringen virker også å ha vært mangelfull, da to av informantene ikke visste at det hadde blitt gjort endringer i prosedyren. Konklusjon: Denne fagartikkelen kommer frem til samme konklusjon som allerede eksisterende forskning på samme tema. Etterlevelse av kunnskapsbaserte prosedyrer er komplekst og det er mange forhold som må legges til rette for å lykkes med denne prosessen. Organisasjonskulturen og dens egenskaper påvirker etterlevelsen av prosedyren for administrering av Amiodaron både fremmende og hemmende. Videre forsøk på å introdusere kunnskapsbaserte prosedyrer blant sykepleiere på den aktuelle avdelingen, bør fokusere på å inkludere sykepleiere i prosessen og tilstrebe å informere godt nok.
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: This study examines how the organizational culture and its features can affect nurses’ compliance of the evidence-based procedure for administration of Amiodarone. Method: In order to examine nurses’ thoughts and opinions related to the compliance of the procedure, four qualitative semi-structured interviews were conducted in March 2021. The data were analyzed using the principles of systemic text condensation. Results: All informants spoke well about the ward’s organizational culture. Good communication and that the nurses have confidence in each other’s professional judgment and the work they perform was emphasized. They also thought that the ward has a good culture for learning, where the threshold for receiving guidance or asking questions is low. When asked how the ward reacted to the new procedure, the informants’ statements were very contradictory. The informants stated that changes are respected and followed, but there is also talk of opposition and private practice among the ward’s nurses. None of the informants said that they had been included in the development of the evidence-based procedure for administrating Amiodarone. The information prior to the introduction of the new guidelines seems to have been inadequate, as two of the informants didn’t know that changes had been made to the procedure. Conclusion: This study comes to the same conclusion as existing research within same subject. Compliance with evidence-based procedures is complex and there are many conditions that must be met in order to succeed in this process. The organizational culture and its features can act as both a barrier and a facilitator with compliance of the procedure for administrating Amiodarone. Future attempts to introduce evidence-based procedures, among nurses at the ward in question, should focus on including nurses in the process and emphasize to provide good enough information beforehand.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOrganisasjonskultur; nøkkelen til etterlevelse blant sykepleiere?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel