Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStorli, Marit
dc.contributor.authorKolstad, Mari
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:32Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34473707
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782903
dc.description.abstractBakgrunn/ Hensikt: Forskning viser at søvnmangel grunnet turnusarbeid og døgnrytmeforstyrrelser blant helsepersonell kan anses som et globalt problem. Søvnmangel gir negative effekter på oppmerksomheten, hukommelsen, humøret mm. Som yrkesaktiv sykepleier er en lovpålagt å yte forsvarlig og omsorgsfull yrkesutøvelse. Hensikten med litteraturstudiet er å belyse fagområdet sykepleie, turnusarbeid og forsvarlig yrkesutøvelse, og vurdere om det er en sammenheng mellom sykepleierens turnusarbeid og evnen til forsvarlig arbeid. Metode: Systematisk litteraturstudie som benytter åtte forskningsartikler, seks kvantitative, en kvalitativ og en oversiktsartikkel. Resultat: Analyse av studiene viser at turnusarbeid påvirker sykepleierens søvn og døgnrytmen negativt, med redusert effektivitet, arbeidshukommelse og yrkesutøvelse. En studie viste at med over 17 timer i våken tilstand, vil de psykomotoriske evnene tilsvare promille på 0,5. Søvnmangel har negativ innvirkning på sykepleierens evne til å ta vare på pasienter og handle forsvarlig. Den ene studien viste at det var nærmere 40% økt fare for å skade seg selv, pasienten, utstyr eller falle i mikrosøvn på jobb ved vaktkombinasjonen kveld- dag, sammenlignet med arbeid uten eller med få slike arbeidsperioder. Konklusjon: Forskningsartiklene brukt i denne litteraturstudien viser at det er en direkte forbindelse mellom turnus, lite søvn og arbeidsrelaterte uhell. Økt fare for arbeidsrelaterte uhell vil minske pasientsikkerheten og arbeidet kan vurderes uforsvarlig. Helsepersonelloven sier at yrkesaktive sykepleiere og virksomheten, sammen og hver for seg, har et ansvar for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god pasientsikkerhet.
dc.description.abstractBackground/Purpose: Research shows that sleep deprivation due to shift work and disturbances in circadian rhythm, is considered a global problem for healthcare workers. Sleep deprivation leads to negative effects on the attention, memory, and the mood etc. As a working nurse you are required by law to provide safe and professional care. The purpose of this literature study is to look at the discipline of nursing, shift work and proper professional practice, and contemplate if there is a connection between the nurses working shifts and their ability to provide proper care. Method: Systematic literature study that uses eight research articles, six quantitative, one qualitative and one review article. Result: Analysis of the study shows that working shifts affects the nurses sleep and circadian rhythm negatively, with reduced efficiency, memory at work, and professional practice. A study showed that more than 17 hours awake, will make your psychomotor correspondent to having a 0.5 per mill. By looking at the negative aspects of sleep deprivation, we see that it has a clear impact on the nurse’s ability to care for patients and function properly. One of the studies showed a 40% increased risk of hurting oneself, the patient, equipment or falling into micro-sleep on evening- day shift combinations, compared to work without or with fewer said work periods. Conclusion: The research articles used in this literature study shows a direct correlation between working shifts, less sleep, and work-related accidents. Increased probability of work-related accidents will decrease the patient’s safety and the work can be assessed as no longer within reason. The Health Personnel Act states that working nurses and the health department both separately and together have a responsibility to secure proper and professional practice, and to ensure respectable patient safety.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSøvnmangel blant sykepleiere i turnus
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel