Show simple item record

dc.contributor.advisorSaga, Susan
dc.contributor.authorBertelrud, Anne Line
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:01Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:13375009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782884
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Trykksår kan være ressurskrevende å behandle, smertefulle og i ytterste konsekvens livstruende. Forekomsten er spesielt stor i sykehjem hvor mange av pasientene er over 80 år og sengeliggende. De er i stor risiko for å utvikle trykksår, og har samtidig ofte behov for bistand til å unngå det. Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan sykepleier kan forebygge utvikling av trykksår innenfor rammene av et sykehjem. Til grunn ligger antakelser om at forebygging er mer hensiktsmessig enn behandling, både av hensyn til pasientene og begrensede ressurser. Problemstillingen er: Hvordan kan sykepleier forebygge trykksår blant sengeliggende pasienter i sykehjem? Metode: For å finne svar på problemstillingen var litteraturstudie metoden. Resultater: Immobilitet, friksjon, unormal hudfuktighet og underernæring kunne ofte ses i sammenheng med trykksårutvikling. Trykkavlastning, hudpleie og god ernæring var tiltak som bidro til å redusere trykksårforekomsten betraktelig. Mangel på kunnskap gjorde at tiltak og tilhørende dokumentasjon ofte ble utført feil eller ikke i det hele tatt. Sjekklister med trykksårforebyggende tiltak hjalp helsearbeidere til å forstå hvordan de kunne forebygge trykksår og begrenset slik også forekomsten. Konklusjon: Braden-skalaen kan fungere som et hjelpemiddel for å identifisere trykksårrisiko blant sengeliggende pasienter i sykehjem, men samtidig fokus på sykepleieprosessen og pasientens grunnleggende behov vil kunne sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt. Trykkavlastning, opprettholdelse av normal hudfuktighet og tilstrekkelig ernæring er viktig. Da mange sykehjemsansatte er ufaglærte, kan sykepleier bidra til kvalitet i tiltak og dokumentasjon gjennom medarbeiderveiledning og utarbeiding av sjekklister. Nøkkelord: trykksårforebygging, sykehjem, sengeliggende pasienter, sykepleie
dc.description.abstractAbstract Background: Pressure ulcers can be expensive to treat, painful and potentially life-threatening. The incidence is particularly high in nursing homes where many of the patients are older than 80 years and bedridden. They are at great risk of developing pressure ulcers, and at the same time often in need of assistance to avoid it Aim of the study: The purpose of this bachelor thesis is to investigate how nurses can prevent the development of pressure ulcers within the framework of a nursing home. Due to assumptions that prevention is more advantageous than treatment in sake of both the patients and the limited resources, the research question is: How can nurses prevent pressure ulcers among bedridden patients in nursing homes? Method: The method used to find answers to the research question, is a literature study. Results: Immobility, friction, abnormal skin moisture and malnutrition was often seen in connection to pressure ulcer development. Pressure relief, skin care and good nutrition were among the measures that helped reduce the incidence of pressure ulcers. Lack of knowledge in pressure ulcer prevention caused measures and associated documentation to be carried out incorrectly or not at all. Checklists with pressure ulcer prevention measures helped health care workers understand how to prevent pressure ulcers and reduced the prevalence at the same time. Conclusion: The Braden scale can be a functioning tool for identifying the risk of pressure ulcers among bedridden patients in nursing homes, but a focus on the nursing process and the patient's basic needs may ensure that necessary measures are implemented. Pressure relief, maintenance of normal skin moisture and adequate nutrition are important. In addition, guidance of colleagues and use of checklists to ensure quality in measures and documentation are relevant nursing tasks as many nursing home employees are unskilled. Keywords: pressure ulcer prevention, nursing homes, bedridden patients, nursing
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTrykksårforebygging blant sengeliggende pasienter i sykehjem
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record