Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNakrem, Sigrid
dc.contributor.authorStrand, Lene Fossbakken
dc.date.accessioned2021-09-25T16:21:56Z
dc.date.available2021-09-25T16:21:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34461279
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782843
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Sykepleiere møter pasienter med Parkinsons sykdom både i kommunal- og spesialhelsetjenesten uten å vite nok om sykdommen til å hjelpe dem best mulig. Etter endt praksis i sykepleierutdanningen ønsker jeg med denne oppgaven å lære mer om Parkinson sykdom og få økt kunnskap om faktorer som pasientene selv mener påvirker livskvaliteten, nettopp for å kunne hjelpe dem på en best mulig måte som framtidig sykepleier. Hensikt/Problemstilling: Jeg ønsker å belyse i denne oppgaven hvordan sykepleiere kan bidra til å øke livskvaliteten med fokus på helserelatert livskvalitet og helsefremmende arbeid. «Hvordan kan sykepleiere bidra til å øke livskvaliteten hos pasienter med Parkinsons-sykdom?» Metode: Jeg har valgt en litterær metode, det vil si at den er basert på eksisterende litteratur. Pensumlitteratur, faglitteratur og forskningslitteratur er benyttet i oppgaven. Jeg har inkludert 7 studier, med totalt 722 deltakere med Parkinsons sykdom og deres opplevelse av helserelatert livskvalitet. Resultat: Resultatene viser at motoriske- og ikke-motoriske symptomer har innvirkning på helserelatert livskvalitet, og at rehabilitering kan fremme positive endring i både funksjonell status, mestringsevne og livskvalitet. Konklusjon: Kartleggingsskjema vil være nyttige verktøy for sykepleiere, også i et tverrfaglig arbeid, for å vite hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten og dermed iverksette tiltak for å forbedre den. I helsefremmende arbeid kan sykepleiere være veiledere og sørge for at læringsprosessen stimuleres, slik at pasientene utvikler kompetanse til å håndtere sykdommens utfordringer. Sykepleiere må legge til rette for god kommunikasjon, informasjon, støtte, hjelp og ressurser til pasienter med Parkinsons sykdom og pårørende. Nøkkelord: Parkinsons sykdom, sykepleie, helserelatert livskvalitet, livskvalitet
dc.description.abstractBackground: Nurses encounter patients with Parkinson’s disease both in municipality and -special health care services, without the awareness needed to help them in the best possible way. After ending my practice in the nurse education, I wish to use this bachelor thesis to learn more about Parkinson’s disease, and increase my knowledge about the factors the patients themselves think increases quality of life, with the goal to help them in the best possible way as a future nurse. Hypothesis: In this bachelor I wish to shed light on how nurses can contribute to increased quality of life, with focus on health-related quality of life, and health-promoting work. “How can nurses contribute to increased quality of life for patients with Parkinson’s disease?” Methodology: I have chosen literature analysis, which means it is based on existing literature. Syllabus literature, profession literature and research literature is used in the bachelor thesis. I have included 7 studies, with 722 participants with Parkinson’s disease and their experience with health-related quality of life. Result: The results show that symptoms relating to motor skills as well as non-motor skills influence health-related quality of life, and that rehabilitation can lead to positive change in both functioning, coping ability and quality of life. Conclusion: Mapping forms can be useful tools for nurses, also when working interdisciplinary, to know what factors which influence quality of life and thus allow for measures to improve it. In health-promoting work nurses can be councilors and make sure the learning process is stimulated so that patients develop the competence to handle the complications following the disease. Nurses must facilitate good communication, information, support, help and resources to patients with Parkinson’s disease, and their relatives. Key words: Parkinson’s disease, nursing, health-related quality of life, quality of life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiere bidra til å øke livskvaliteten hos pasienter med Parkinsons sykdom?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel