Show simple item record

dc.contributor.advisorSaga, Susan
dc.contributor.authorKjæreng, Ingeborg
dc.date.accessioned2021-09-25T16:21:44Z
dc.date.available2021-09-25T16:21:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:35448630
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782837
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon Ernæring er et av menneskets grunnleggende behov, og ivaretakelse av dette behovet er derfor en viktig sykepleieoppgave. Likevel er underernæring et vanlig problem i sykehus, og forskning tyder på at ernæringsoppfølgingen ofte ikke er tilstrekkelig. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke hvordan sykepleiere ved kirurgisk avdeling iverksetter ernæringstiltak, og hvilke faktorer som påvirker ernæringsoppfølgingen. Metode I denne studien er det anvendt kvantitativ metode, og det er brukt et digitalt spørreskjema for å innhente data. Av dataene ble det gjort deskriptive analyser (%) fremstilt i figurer og diagram. Datainnsamlingen ble gjort i mars 2021. Resultat Resultatene fra denne studien viser til at sykepleierne på avdelingen er opptatt av å iverksette ernæringstiltak. 73,7% brukte et digitalt verktøy i mer eller mindre grad, mens 80,7% oppga å iverksette ernæringstiltak uten å bruke dette digitale verktøyet. 73,8% av informantene kjente på tidspress i forhold til ernæringsoppfølging. Sykepleierne oppga at de jevnt over hadde tilstrekkelig kunnskap om ernæring, og om de positive og negative konsekvensene for pasienten. Kun 5,3% svarte at de manglet tilstrekkelig kunnskap. Resultatene viste også til at de sykepleierne med lengst erfaring i større grad satte i gang ernæringstiltak, de kjente minst på tidspresset, og oppga å ha mer kunnskap enn de med kortest erfaring. Konklusjon Studien viser at sykepleierne på den kirurgiske avdelingen er opptatt av å iverksette relevante ernæringstiltak, med eller uten hjelp av digitale verktøy. Likevel er det et markant forbedringspotensial. Studien identifiserte også mangel på kunnskap, tidspress, og andre prioriteringer som de viktigeste hemmende faktorene. Erfaring er i denne studien identifisert som den viktigste fremmende faktoren for ernæringsoppfølgingen.
dc.description.abstractIntroduction Nutrition is one of the basic needs for the human body, and nutritional care is therefore an important job for the nurse. Still, malnutrition is a common problem in hospitals, and research indicates that the nutritional care is often insufficient. Therefore, the aim of this study was to investigate how the nurses on a surgical floor handles nutritional measures, and which factors influence the nutritional care. Method This study is a quantitative study that uses a digital survey to collect data. From the data, descriptive analysis (%) was made, and shown in figures and diagrams. The survey took place March 2021. Results The results from this study shows that the nurses were concerned with implementing relevant nutritional measures, with or without the help of a digital tool. 73,7% used a digital tool, while 80,7% reported that they implemented relevant nutritional measures without the use of the digital tool. 73,8% of the nurses felt time pressure in relation to the nutritional care. The nurses stated that they generally had sufficient knowledge about nutrition, and about the consequences for the patient. Only 5,3% reported that they lacked knowledge. The results also showed that the more experienced nurses initiated nutritional measures to a greater extent, did not experience as much of a time pressure, and they reported a higher level of knowledge compared to the nurses with less experience. Conclusion This study shows that the nurses in the surgical department were concerned with implementing relevant nutritional measures, but that there is still a significant potential for improvement. The study also identified lack of knowledge, lack of time, and other priorities as important barriers to nutritional care. Experience is in this study identified as the most important promoting factor in nutritional care
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleErnæringsoppfølging på kirurgisk avdeling - er den god nok?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record