Show simple item record

dc.contributor.advisorErnstsen, Linda
dc.contributor.advisorZotcheva, Ekaterina
dc.contributor.authorMoe, Karoline
dc.date.accessioned2021-09-25T16:20:25Z
dc.date.available2021-09-25T16:20:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78875574:10093783
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782791
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: En nylig publisert artikkel har estimert at det totalt var 101 118 personer med demens i Norge i 2020, og at antallet vil øke til 380 134 personer i år 2100. Legemidler mot demens (LD) er en medikamentgruppe som blir brukt for symptomatisk behandling av personer med demens. Studier gir støtte for at et høyere nivå av kondisjon kan ha en beskyttende effekt mot demens, men det er så langt ikke studert om kondisjon er assosiert med uttak av LD. Målet med denne studien er derfor å undersøke en eventuell sammenheng mellom kondisjon og førstegangs uttak av LD (som proxy for demens), og om det eksisterer kjønnsforskjeller i denne sammenhengen. Metode: Studien er en prospektiv kohortstudie, der data fra HUNT3 (2006-2008) er koblet sammen med data fra Reseptregisteret. Tilfeller av uttak av LD blir registrert ved førstegangs uttak av medikamentgruppen antikolinesteraser eller legemiddelet memantin. Inklusjonskriterier var at deltagerne ved studiestart måtte være ≥50 år, ikke ha tatt ut LD tidligere, og ha gyldige verdier på variablene som inngikk i den validerte algoritmen for estimert kondisjon og på justeringsvariablene. Utvalget bestod av n=16 156 (54,4% kvinner) med en gjennomsnittsalder på 64,4 år (SA 9,1) for menn og 63,5 år (SA 9,1) for kvinner. Deltagerne ble fulgt opp i gjennomsnitt 9,3 år (SA 2,1, menn) og 9,5 år (SA 1,7, kvinner) til første uttak av LD, emigrering, død eller studieslutt 01.01.2018, avhengig av hva som skjedde først. Kondisjon ble analysert som både kontinuerlig og kategorisk variabel. Det ble brukt Cox-regresjons analyse for å estimere hazard ratio (HR) med tilhørende 95% konfidensintervall (KI) for førstegangs uttak av LD etter kondisjonsnivå. Resultater: Det var totalt 479 (3,0%) tilfeller av førstegangs uttak av LD i oppfølgingsperioden, med 208 (2,8%) tilfeller blant menn og 271 (3,1%) tilfeller blant kvinner. Kjikvadrattest støttet ikke kjønnsforskjeller i tilfeller av førstegangs uttak av LD (p=0,326). Det var en statistisk signifikant interaksjon mellom kondisjon og kjønn (p=0,014), og analysene ble derfor stratifisert på kjønn. I den fulljusterte modellen med kondisjon som kontinuerlig variabel var hver enhets økning i kondisjon (ml/kg/min) assosiert med en lavere risiko for førstegangs uttak av LD hos menn (HR 0,99, 95% KI 0,93-1,06). I den fulljusterte modellen med kondisjon som kategorisk variabel hadde menn med høy kondisjon 18% mindre risiko for førstegangs uttak av LD (HR 0,82, KI (0,36-1,87), sammenlignet med menn med lav kondisjon. Tilsvarende analyser for kvinner viste at hver enhets økning i kondisjon (ml/kg/min) var assosiert med en høyere risiko for førstegangs uttak av LD (HR 1,06, 95% KI 0,98-1,14). Kvinner med høy kondisjon hadde 80% større risiko for førstegangs uttak av LD (HR 1,80, KI 0,86-3,77), sammenlignet med kvinner med lav kondisjon. Konklusjon: Selv om ingen av funnene var statistisk signifikante ser man en sammenheng mellom kondisjonsnivå og førstegangs uttak av LD. Mens høyt kondisjonsnivå blant menn virket til å redusere risikoen for uttak av LD var det motsatte tilfelle blant kvinner. Ettersom funnene ikke samsvarer med tidligere forskning på sammenhengen mellom kondisjon og demens fremstår data om LD som mindre egnet som proxy for en medisinsk diagnose. Funnene illustrerer samtidig behovet for å ha et kjønnsperspektiv i forskningen, og at det trengs mer kunnskap om kjønnsforskjeller i bruk av LD.
dc.description.abstractBackground: A recently published paper has estimated that there was a total of 101,118 people with dementia in Norway in 2020, and that the number will increase to 380,134 people in the year 2100. Drug treatments for dementia (LD) are a group of medications used for symptomatic treatment of people with dementia. Evidence supports that a higher level of cardiorespiratory fitness (CRF) can have a protective effect against dementia, but it has so far not been studied whether CRF is associated with dispensing of LD. The aim of this study is to investigate a possible association between CRF and first time dispensing of LD (as a proxy for dementia), and whether there are gender differences in this context. Method: The study is a prospective cohort study in which data from HUNT3 (2006-2008) are linked to data from the Norwegian Prescription Database (NorPD). Cases of dispensing of LD are registered at the first time dispensing of the drug group cholinesterase inhibitors or the drug memantine. Inclusion criteria were that the participants at the start of the study must be ≥50 years old, have not dispensed an LD before, and have valid values on the variables included in the validated algorithm for estimated CRF and on the adjustment variables. The study sample consisted of n= 16,156 (54.4% women) with an average age of 64.4 years (SD 9.1) for men and 63.5 years (SD 9.1) for women. Participants were followed up for an average of 9.3 years (SD 2.1, men) and 9.5 years (SD 1.7, women) until the first time dispensing of LD, emigration, death, or end of study on 01.01.2018, depending on what happened first. CRF was analyzed as both continuous and categorical variable. Cox regression analysis was used to estimate hazard ratio (HR) and 95% confidence interval (CI) for first time dispensing of LD by CRF level. Results: There were a total of 479 (3.0%) cases of first time dispensing of LD in the follow-up period, with 208 (2.8%) cases among men and 271 (3.1%) cases among women. The Chi-square test did not support gender differences in cases of first time dispensing of LD (p=0.326). There was a statistically significant interaction between CRF and gender (p=0.014), and the analyzes were therefore stratified by gender. In the fully adjusted model with CRF as a continuous variable, each unit’s increase in CRF (ml/kg/min) was associated with a lower risk of first time dispensing of LD in men (HR 0.99, 95% CI 0.93-1.06). In the fully adjusted model with CRF as a categorical variable, men with high CRF had an 18% lower risk of first time dispensing of LD (HR 0.82, CI 0.36-1.87), compared to men with low CRF. Corresponding analyzes for women showed that each unit’s increase in CRF (ml/kg/min) was associated with a higher risk of first time dispensing of LD (HR 1.06, 95% CI 0.98-1.14). Women with high CRF had an 80% greater risk of first time dispensing of LD (HR 1.80, CI 0.86-3.77), compared to women with low CRF. Conclusion: Although none of the findings were statistically significant, an association is seen between CRF level and first time dispensing of LD. While a high level of CRF among men seemed to reduce the risk of first time dispensing of LD, the opposite was the case among women. As the findings do not correspond with previous research on the association between CRF and dementia, data on LD appear to be less suitable as a proxy for dementia as a medical diagnosis. The findings also illustrate the need to have a gender perspective in research, and that more knowledge is needed about gender differences in the use of LD.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKondisjon og førstegangs uttak av reseptbelagte legemidler mot demens blant menn og kvinner: En eksplorativ studie med data fra HUNT3 og Reseptregisteret
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record