Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSitter, Beathe
dc.contributor.authorHolmen, Sunniva
dc.contributor.authorJohansen, Emma Konstanse Suni
dc.contributor.authorYttervik, Emilie Iversen
dc.date.accessioned2021-09-25T16:18:39Z
dc.date.available2021-09-25T16:18:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82360064:82368550
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782737
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn og formål: Gadoliniumbaserte kontrastmidler er svært utbredt ved undersøkelser gjennomført med magnetisk resonans (MR), og det har først nylig blitt funnet en sammenheng mellom bruken av gadoliniumbasert kontrast og avleiring i hjernen. Pasienter med multippel sklerose (MS) møter vanligvis til årlig MR-undersøkelse med kontrast for å evaluere tilstand og respons på behandling, og er dermed en av pasientgruppene som får injisert mest kontrast gjennom livet. Formålet med denne studien var å samle data fra nyere vitenskapelig forskning på området for å evaluere om kontrast kan reserveres til pasientene med nye eller forstørrede T2-FLAIR lesjoner. Vi ønsket også å finne ut hva slags diagnostisk verdi kontrasten har. Metode: Det ble gjennomført en litteraturstudie ved systematiske søk i databasene PubMed og Oria. Vi brukte åtte søkeord, gjennomførte 12 kombinerte søk og fant artikler i seks av søkene. Elleve artikler ble ekskludert på grunnlag av forhåndsbestemte eksklusjonskriterier og vi endte opp med ni unike treff. Resultat: Det viste seg at mellom 0- <15% av lesjoner kun var synlige ved injeksjon av gadoliniumkontrast, med et mediantall på 1.9%. Majoriteten valgte å utforske sammenhengen mellom synlige lesjoner i T2-FLAIR bilder og synlige lesjoner ved injeksjon av kontrastmidler. Ved å regne ut gjennomsnitt av antallet pasienter med nye eller forstørrede T2-FLAIR lesjoner, ble det funnet ut at 22.3% av MS-pasientene hadde nye eller forstørrede lesjoner ved oppfølgingsundersøkelse. Fem forskergrupper ønsket å reservere kontrast til denne gruppen. Det ble diskutert hvorvidt redusering av kontrast blant de resterende pasientene var hensiktsmessig, og om dette eventuelt kunne føre til tap av diagnostisk informasjon eller påvirke klinisk håndtering. Konklusjon: Bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler ved oppfølgingsundersøkelse kan forbeholdes pasienter med patologiske forandringer i T2-FLAIR bildet, da det viser seg at kontrasten har minimal diagnostisk verdi hos pasienter uten slike forandringer. Nøkkelord: Multippel sklerose, MR, gadolinium, kontroll, og lesjoner.
dc.description.abstractAbstract Background and purpose: Gadolinium-based contrast agents (GBCAs) are widely used in magnetic resonance imaging (MRI). It has recently been discovered a link between the use of GBCAs and deposition in the brain. Patients with multiple sclerosis (MS) usually attend annual MRIs with GBCAs to evaluate the condition of their disease and their response to treatment. This makes them one of the patient groups most often exposed to GBCAs. The purpose of this study was to assess whether GBCAs can be reserved for patients with new or enlarged T2-FLAIR lesions, and to collect data from recent science on the topic to examine the diagnostic value of GBCAs in MRI follow-up`s. Method: A literature study was conducted based on nine scientific articles on the use of GBCAs in MS- patients. Systematic searches were performed in the databases PubMed and Oria. Inclusion and exclusion criteria were specified on the basis of predetermined criteria. Results: Results showed that between 0- <15% of lesions were only visible during the administration of GBCAs, with a median of 1.9%. The majority chose to investigate the link between visible lesions in T2-FLAIR images and contrast enhancing lesions. By calculating the average number of patients with new or enlarged T2-FLAIR lesions, it was found that only 22.3% of patients had these. Five science groups considered reserving GBCAs to this group of patients. It was discussed whether the reduction of GBCAs in the remaining patients would be useful, and if this could possibly lead to loss of diagnostic information or affect clinical management. Conclusion: Use of GBCAs in follow-up MRI examinations may be reserved to patients with pathological changes in the T2-FLAIR images, as it turns out contrast enhancement has minimal diagnostic value in patients without such changes. Keywords: Multiple sclerosis, MRI, gadolinium, follow-up and lesions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan man redusere bruken av gadoliniumbaserte kontrastmidler til pasienter med Multippel sklerose?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel