Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSitter, Beathe
dc.contributor.advisorGjesdal, Kjell-Inge
dc.contributor.authorGorman, Heidi Hamill
dc.date.accessioned2021-09-25T16:17:04Z
dc.date.available2021-09-25T16:17:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53141210:14431906
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782688
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Å ha passende metoder for å undersøke placenta trygt er av interesse, både med tanke på volum og funksjon, for å oppdage funksjonsfeil i placenta. Magnetisk resonans (MR) kan utfylle ultralyd (UL) undersøkelser, som kan gi en noninvasiv evaluering av volum, diffusjon og perfusjon uten bruk av MR kontrastmidler. Diffusjon og perfusjon kan evalueres ved å skaffe informasjon om intravoksel inkoherente bevegelser (IVIM) gjennom diffusjonsvektede (DWI) bilder med flere lave b-verdier. Fra IVIM avbildning kan man finne diffusjonskoeffisienten (D), pseudodiffusjonskoeffisienten (D*), perfusjonsfraksjonen (f) og diffusjon i det ekstravaskulære roms fraksjonen (1-f). Formålet med arbeidet presentert i studien var å beskrive verdier og fordeling av volum og IVIM parametere fra placentaer med gestasjonsalder 25-27 uker fra en sunn kohort. Dette ble undersøkt gjennom tre forskningsspørsmål: (1) Hvordan er placenta volum fordelt ved gestasjonsalder 25-27 uker?; (2) Hvordan er IVIM parameterne D, D*, f and (1-f) fordelt ved gestasjonsalder 25-27 uker?; og (3) Er det korrelasjon mellom volum og IVIM parameterne (D, D*, f og (1-f))? Metode: MR bildedata for denne retrospektive deskriptive studien ble innhentet via 19 deltagere fra en pågående studie, Placenta Volum (PLAVO), ved Akershus Universitetssykehus i Norge, ved å bruke bildene fra gestasjonsalder 25-27 uker. «Balanced fast field echo» (bFFE) og DWI bilder, ble brukt til å plassere «regions of interest» (ROI) som dekte hele placenta for å oppnå henholdsvis volum og IVIM målinger. Et tegnebrett med penn ble brukt til å plassere ROI i programvarene IKT-SNAP og NordicICE for henholdsvis volum og IVIM målinger. Intensitetskurvene til b-verdiene (0, 5, 10, 25, 50 og 200) ble analysert før IVIM datainnsamling. En grenseverdi på 50 s/mm2 ble brukt for å lage IVIM kart. En ICC test ble brukt for å evaluere påliteligheten til volummålingene, og Pearson korrelasjonstest ble brukt for å undersøke korrelasjoner. Resultater: Gjennomsnittsvolum for placentaer var 464.45 ± 92.25 cm3. For ulike placentalokalisasjoner (anterior, posterior, og både anterior og posterior) var gjennomsnittsvolumene henholdsvis 476.42 cm3, 459.63 cm3 and 434.2 cm3. IVIM parameterne D, D*, f og (1-f) hadde henholdsvis gjennomsnittverdier på 277.45 ± 36.23 mm2/s, 739.54 ± 211.15 mm2/s, 14.2 ± 2.7%, og 88.4 ± 2.8%. Korrelasjonsanalysene viste at volum ikke korrelerte med verken D, D*, f eller (1-f). Diskusjon: Både volum og IVIM data ble ansett for å være av god kvalitet. Volum resultater stemte godt overens med radiologens målinger og andre studier. Sammenligning av resultater når man tok hensyn til placentalokalisasjon viste seg å være utfordrende på grunn av manglende data i andre studier. IVIM resultatene avvek noe fra andre studier, sannsynligvis på grunn av at det ble brukt forskjellige gestasjonsaldre, skannere, grenseverdier og b-verdier. Ryggleie kan også ha påvirket f. Korrelasjonsresultatene var som forventet og i samsvar med en annen studie. Konklusjon: Volummålingene stemte godt overens med verdier rapportert i andre studier, mens IVIM parameterne avvek noe. D og (1-f) var høyere, mens D* og f var lavere enn andre studier. Videre var det ikke korrelasjon mellom volum og IVIM parameterne. Nøkkelord: Placenta, volum, intravoksel inkoherente bevegelser (IVIM) avbildning, magnetisk resonans (MR), diffusjonsvektet avbildning (DWI)
dc.description.abstractBackground and objectives: Suitable methods for examining the placenta safely are of interest with respect to both volume and function, in order to discover disorders of the placenta. Magnetic resonance imaging (MRI) can complement ultrasound (US) examinations, to provide a non-invasive evaluation of volume, diffusion and perfusion without the use of MRI contrast agents. Diffusion and perfusion can be evaluated by obtaining information about intravoxel incoherent motion (IVIM) from diffusion weighted imaging (DWI) by applying several low b-values. From IVIM imaging the diffusion coefficient (D), pseudodiffusion coefficient (D*), perfusion fraction (f) and diffusion in the extravascular space fraction (1-f) can be found. The objective of the work reported in this thesis was to describe values and distribution of volume and IVIM parameters in placentas at 25-27 weeks of gestation from a healthy cohort. This was addressed through three research questions: (1) How is placenta volume distributed in weeks 25-27 of gestation?; (2) How are IVIM parameters D, D*, f and (1-f) distributed in placentas in weeks 25-27 of gestation?; and (3) Is there any correlation between volume and IVIM parameters (D, D*, f and (1-f))? Methods: MRI data for this retrospective descriptive study was collected from 19 participants from an ongoing study, Placenta Volume (PLAVO), at Akershus University Hospital in Norway, using images from gestational weeks 25-27. Balanced fast field echo (bFFE) and DWI images were used to place regions of interest (ROI) that covered the entire placenta to obtain volume and IVIM measurements respectively. A pen tablet was used to place ROI in the software packages IKT-SNAP and NordicICE for volume and IVIM measurements, respectively. Intensity curves of the b-values (0, 5, 10, 25, 50 and 200) were analysed prior to IVIM data collection. IVIM maps were created with a cut-off threshold of 50 s/mm2. An ICC test was used to evaluate the reliability of the volume measurements, and Pearson correlation was used to check for correlations. Results: Mean placental volume was 464.45 ± 92.25 cm3. For different placenta locations (anterior, posterior or both anterior and posterior) the means were 476.42 cm3, 459.63 cm3 and 434.2 cm3, respectively. IVIM parameters D, D*, f and (1-f) had means of 277.45 ± 36.23 mm2/s, 739.54 ± 211.15 mm2/s, 14.2 ± 2.7%, and 88.4 ± 2.8%, respectively. Correlation analysis showed that volume did not correlate with any of D, D*, f or (1-f). Discussion: Both volume and IVIM data were deemed to be of good quality. Volume results were in good agreement with the radiologist’s measurements and other studies. Comparing results based on placental location proved difficult due to lack of data from other studies. IVIM results differed from other studies, likely due to different gestational ages, scanners, cut-off thresholds and choice of b-values. Supine patient positioning may also have affected f. Correlation results were as expected and in agreement with another study. Conclusion: Volume measurements coincided well with values reported in other studies, while IVIM parameters differed slightly. D and (1-f) were higher, while D* and f were lower than other studies. Furthermore, volume did not correlate with any of the IVIM parameters. Key words: Placenta, volume, intravoxel incoherent motion (IVIM) imaging, magnetic resonance imaging (MRI), diffusion weighted imaging (DWI)
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMRI of the placenta - Measurements of volume and intravoxel incoherent motion at weeks 25-27 of gestation
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel