Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Geir
dc.contributor.authorBratterud, Ida
dc.contributor.authorStubberud, Kaja Jøstne
dc.date.accessioned2021-09-24T19:53:48Z
dc.date.available2021-09-24T19:53:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467999
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782427
dc.description.abstractIntroduksjon: I Norge får omkring 200 barn og ungdom under 18 år kreft i løpet av et år. Dette utgjør 1 % av krefttilfellene i Norge. 20 % av barna som får kreft dør av sykdommen. Disse må gjennom en palliativ behandling før de kommer i den terminal fase. Metode: Det er brukt litteraturstudie som metode i bacheloroppgaven. Strukturerte søk er gjort i databasene Ovid medline og Cinahl. Totalt innhentet vi fem artikler, hvor to av de var kvalitative og tre av de var kvantitative. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan vi som sykepleiere ivaretar de pårørendes behov gjennom en palliativ fase til det kreftsyke barnet. Resultat: Ut ifra de funnene vi gjorde i artiklene våre ble vi gjort oppmerksomme på at pårørende i de ulike studiene er svært sammensatte i sine svar. De mener fullstendig innblikk og informasjon i sykdommen til det kreftsyke barnet og god kommunikasjon med helsepersonell er noe av det viktigste. Dette da det ofte oppstår ulike dilemmaer mellom pårørende, da deres rolle blir endret. Konklusjon: Konklusjonen i dette litteraturstudiet er at tilstedeværelse og tilgjengelighet av en sykepleier til enhver tid skaper bedre kvalitet på pleien og skaper en bedre tillit mellom pårørende og sykepleieren.
dc.description.abstractIntroduction: About 200 children and young adults under age of 18 gets cancer every year in Norway. This is 1% of every cancer diagnoses in Norway. 20% of the children with cancer dies and have to go through end of life care/palliative care. Method: Method in this bachelor's is a literature study. Structured searches have been made in Ovid medline and Cinahl. We found five articles in total, two of them were qualitative and three of them were quantitative. Purpose: The purpose of this assignment is to shed light on how nurses take care of the family's needs through an end to life stages for a child with cancer. Result: Based on the findings we made in our articles, we were made aware that relatives in the various studies are very complex in their answers. They believe complete insight and information into the disease of the child with cancer and good communication with health professionals are some of the most important. This is because different dilemmas often arise between family, as their role is changed. Conclusion: The conclusion of this literature study is that the presence and availability of a nurse at all times makes better quality of care and creates a better relationship between family and nurses.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePårørende til palliative barne
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record