Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugom, Jon Viktor
dc.contributor.authorSarközi, Xenia Mariann
dc.date.accessioned2021-09-24T19:52:46Z
dc.date.available2021-09-24T19:52:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467882
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782397
dc.description.abstractBakgrunn: Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene i verden. I Norge er det mellom 7000 og 10000 tilfeller av sepsis hvert år og 3000 til 4000 dør av dette. Dette utgjør en betydelig andel av sykehusinnleggelser årlig. Tidlig oppdagelse er avgjørende for sykdommens utvikling og for videre prognose. Sykepleierens rolle kan være avgjørende for tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på sepsis og dermed forebygge septisk sjokk, multiorgansvikt og død. Jeg ønsket å skrive om en spesifikk tilstand og den i forhold til sykepleierens rolle. Målet med oppgaven er å samle kunnskap i en systematisk litteraturstudie om hvordan sykepleiere kan oppdage sepsis tidlig og dermed forebygge morbiditet, mortalitet og unødvendige samfunnsøkonomisk kostbare liggedøgn på sykehus. Sykepleie til pasienter med sepsis er et aktuelt tema både i spesialisthelsetjenesten, i kommunale institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Hensikt: Litteraturstudien sikter mot et sykepleieperspektiv for å belyse rollen i observasjon av pasientene med sepsis. Målet er å finne ut hvordan sykepleier skal utøve kunnskapsbasert praksis med hensikt til tidlig identifisering av sepsis. Jeg har et håp om at denne litteraturstudien kan bidra til innovasjon i tidlig identifisering av sepsis, beslutningsstøtte og simuleringsverktøy i tråd med kunnskapsbasert praksis. Persontilpasset behandling av sepsis vil forhåpentligvis ha en betydelig rolle i framtiden og dermed bidra til å forebygge senskader og redusere dødeligheten. Metode: Et systematisk litteratursøk ble utført i databasene
CINAHL og Medline (Ovid), som inkluderer seks forskningsartikler. Litteraturstudien bygges hovedsakelig på kvantitativ forskning. Jeg har inkludert en systematisk metaanalyse som jeg håper at det blir ansett som en styrke i oppgaven da den gir en bredere innblikk i hva en mengde forskning konkluderer med om sepsis. Jeg har inkludert en kvalitativ forskingsstudie for å finne ut hva sykepleiere selv mener om eksisterende barrierer som påvirker deres evne til å fange opp pasienter med sepsis. Resultat: Artiklene vurderer sykepleierens rolle i tidlig identifisering av sepsis, ulike kartleggingsverktøy og eksisterende barrierer som påvirker sykepleierens evne til tidlig oppdagelse av sepsis. Det avdekkes manglende kunnskap, klinisk kompetanse og retningslinjer som definerer sykepleierens rolle i identifisering av sepsis. Konklusjon: Sykepleierne spiller en viktig rolle i tidlig oppdagelse av sepsis. Kompetanseheving gjennom teoretisk undervisning om sepsis, bruk av kartleggingsverktøy kombinert med simulering gir gode resultater. Studiene konkluderer med at ved å heve kompetanse å gi mer ansvar til sykepleiere i identifisering av sepsis fører til forbedret kvaliteten på helsetjenestene. Tilrettelegging til regelmessig kompetanseheving i arbeidstiden og undervisning kombinert med simulering er vesentlig. Egendefinert kartleggingsverktøy og flytskjema bidrar til tidligere indentifisering av sepsis. Flere forskere etterlyser klare retningslinjer som definerer sykepleiens rolle i identifisering og behandling av sepsis.
dc.description.abstractBackground: Sepsis is one of the most common causes of death in the world. In Norway, there are between 7,000 and 10,000 cases of sepsis each year and 3,000 to 4,000 die from sepsis. This constitutes a significant proportion of hospital admissions annually. Early detection is crucial for the development of the disease and for further prognosis. The role of the nurse can be crucial for the early detection of symptoms and signs of sepsis and thus prevent septic shock, multi-organ failure and death. I wanted to write about a specific condition and it in relation to the role of the nurse. The aim of the thesis is to gather knowledge in a systematic literature study on how nurses can detect sepsis early and thus prevent morbidity, mortality and unnecessarily socio-economically expensive hospital stays. Nursing for patients with sepsis is a current topic both in the specialist health service, in municipal institutions and at home-based services. Aim: The literature study aims a nursing perspective to shed light on the role in observing patients with sepsis. The aim is to find out how nurses should practice knowledge-based practice with a view to early identification of sepsis. I have a hope that this literature study can contribute to innovation in early identification of sepsis, decision support and simulation tools in line with knowledge-based practice. Personalized treatment for sepsis will hopefully play a significant role in the future and thus help prevent late injuries and reduce mortality. Method: A systematic literature search was performed in the databases CINAHL and Medline (Ovid), which include six research articles. The literature study is mainly based on quantitative research. I have included a systematic meta-analysis which I hope will be considered a strength in the thesis as it provides a broader insight into what a lot of research concludes about sepsis. I have included a qualitative research study to find out what nurses themselves think about existing barriers that affect their ability to recognize patients with sepsis. Result: The articles assess the nurse's role in early identification of sepsis, various screening tools and existing barriers that affect the nurse's ability to detect sepsis early. Lack of knowledge, clinical competence and guidelines that define the nurse's role in identifying sepsis are revealed. Conclusion: Nurses play an important role in the early detection of sepsis. Competence development through theoretical teaching on sepsis, the use of screening tools combined with simulation provides good results. The studies conclude that raising competence to give nurses more responsibility in identifying sepsis leads to improved quality of health services. Facilitation of regular skills development during working hours and teaching combined with simulation is essential. Custom mapping tools and flow charts contribute to earlier identification of sepsis. Several researchers are calling for clear guidelines that define the role of nursing in the identification and treatment of sepsis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlig oppdagelse av sepsis - en viktig og utfordrende sekundærforebyggende sykepleiefunksjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record