Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogh, Anne Berit
dc.contributor.authorKavli, Maren Hanem
dc.contributor.authorBirkeli, Sunniva Gjerald
dc.date.accessioned2021-09-24T19:50:39Z
dc.date.available2021-09-24T19:50:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:67239863:35008342
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782333
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Gjennom de siste ti-årene har forskning vist at kommunikasjonssvikt mellom helsepersonell er den største trusselen mot pasientsikkerhet. På intensivavdelinger kreves det tverrfaglige team for å ivareta den komplekse behandlingen pasientene trenger. Selv om det er forsket mye på kommunikasjon og teamarbeid er det funnet lite forskning om kommunikasjon i tverrfaglige teamet i akutte situasjoner på intensivavdelinger. Hensikt: Hensikten med denne studien er å utforske intensivsykepleiers erfaring og kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hvordan det tverrfaglige teamet kommuniserer i akutte situasjoner på intensivavdelinger. Gjennom intervjuer av intensivsykepleiere vil studien belyse intensivsykepleiers opplevelse av hva som er god og dårlig kommunikasjon, og hva som påvirker kommunikasjon i den akutte situasjonen. Metode: Det er valgt en kvalitativ metode med semistrukturerte individuelle intervju. Studien har inkludert 14 sykepleiere/intensivsykepleiere fra to ulike intensivavdelinger på et universitetssykehus i Norge. Datainnsamlingen er gjennomført fra juni-september 2020. Intervjuene ble tatt opp på lydopptak og deretter transkribert. Dataanalyse ble gjennomført i tråd med Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultater: Studiens funn deles inn i tre hovedkategorier: Teamets felles forståelse, stemningen i rommet og kommunikasjonsferdigheter individuelt og innad i teamet. Intensivsykepleiere har varierende kunnskap om kommunikasjonsverktøy, men om verktøyene benyttes i akutte situasjoner påvirkes av funnene i de tre hovedkategoriene. Konklusjon: Denne studien konkluderer med at god eller dårlig stemning og felles forståelse, kombinert med kunnskaper om kommunikasjonsferdigheter, vil spille en avgjørende rolle i hvordan det tverrfaglige teamet kommuniserer i akuttsituasjoner. Disse funnene er i tråd med tidligere forskning innen kommunikasjonsverktøy, teamsamarbeid og teamprestasjoner. Stikkord/nøkkelord: Kommunikasjon, Tverrfaglig team, Intensivsykepleie, Akuttsituasjon
dc.description.abstractIntroduction: In the last decades research has shown that the biggest threat to patient safety in the healthcare sector is failure in communication between healthcare workers. In the intensive care unit (ICU) it requires an interdisciplinary team to maintain the complexity of the treatment and patient care. In an area of research where communication and teamwork are well understood, there is little research on experiences of communication in the interdisciplinary team in acute situations in the ICU. Aim of the study: The aim of this study is to explore critical care nurses experience and knowledge of structured communication tools and if such tools are used in interdisciplinary teams in acute situations at the ICU. Through interviews the study aims to identify critical care nurse’s perception of good or poor communication and reasons that affect communication in these acute situations. Method: Qualitative method with semi structured individual interviews was used. The study included 14 critical care nurses/nurses from two different ICU in a university hospital in Norway. Data collection was conducted in the period from June-September 2020. The interviews were audio recorded and transcribed. Analysis was done using Malteruds systematic text condensation. Results: The findings in this study identified three categories; mutual team understanding, in-room atmosphere and communication skills, both team and individual. The critical care nurses have different degree of knowledge about communication tools but use of communication tools in acute situations must be considered in correlation to the three categories. Conclusion: The in-room atmosphere and mutual understanding in correlation to communication competencies will determine how the interdisciplinary team communicate in emergency situations. Findings in this study is coherent with earlier research of communication tools, teamwork and team competencies. Keywords: Communication, interdisciplinary team, critical care nursing, acute situations, teamwork
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKommunikasjon i akutte situasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel