Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.authorMohamed, Rawand
dc.date.accessioned2021-09-24T19:21:17Z
dc.date.available2021-09-24T19:21:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60437299:20997230
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782252
dc.descriptionFull text available on 2025-12-31
dc.description.abstractSom svar på bygge- og anleggsvirksomhetens nedgang i produktivitet har Virtual Design and Construction (VDC) blitt introdusert. VDC er et rammeverk utviklet av Center of Integrated Facility Engineering (CIFE). VDC er kjente effektive teknikker og moderne verktøy satt i system og har som mål å forbedre prosjekteffektiviteten. De fire hovedelementene i VDC omhandler Bygningsinformasjonsmodell (BIM), prosesstyring, målinger og en møtemetodikk kalt Integrated Concurrent Engineering (ICE). I et byggeprosjekt må prosjektgruppen gjennomføre tverrfaglige beslutninger som kan ha store konsekvenser for fremdrift, miljø og kostnad. Oppgavens formål er å vurdere muligheten for en mer effektiv beslutningsprosess ved å implementere VDC rammeverket med hovedfokus på målinger og ICE. Problemstillingen for oppgaven lyder som følger: «Hvordan kan implementering av VDC rammeverket med hovedfokus på målinger og ICE bidra til en mer effektiv beslutningsprosess?» Med bakgrunn i problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål: • FS1: Hvilke utfordringer i en beslutningsprosess kan VDC rammeverket bidra til å løse? • FS2: Hvilke aktiviteter/tiltak kan bidra til en effektiv beslutningsprosess? • FS3: Hvordan kan bruk av ICE-sesjonsplan bidra til effektivisering av beslutningsprosessen? Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Rambøll som er en global samfunnsrådgiver og et ledende miljø innen rådgivning og prosjektering. Forskningsmetoden som er benyttet i dette studiet er blant annet fire semistrukturerte intervju av sentrale nøkkelpersoner i Rambøll, og deres erfaringer med VDC og beslutningsprosesser. For å samle inn data til teoridelen er det gjennomført en omfattende litteraturstudie for å tilegne undertegnende og leserne uten forkunnskap tilstrekkelig kunnskap om temaområdene. Videre er det gjennomført en casestudie med observasjon av prosjekteringsmøtene og en spørreundersøkelse for å samle inn empirisk data. Hovedfunnene i dette studiet har vist at implementering av VDC rammeverket med hovedfokus på målinger og ICE kan bidra til en mer effektiv beslutningsprosess ved at det er større fokus på forberedelser, gjennomføring og forbedring i prosjektene. Flere av nøkkelpunktene i målinger og ICE-metodikk som er presentert i denne oppgaven vil kunne løse mange av utfordringene i en beslutningsprosess. Ved at de fokuserer på forankring og kunnskap i organisasjonen, tidlig sesjonsplanlegging, gode forberedelser, deltakelse av beslutningstakere til riktig tid, tydelig målsetting og gjennomføring, og kontinuerlig forbedring. Ved å koble LPS og ICE kan man tidlig i prosjektet se når beslutninger må tas og dermed planlegge tidlig i prosessen. Dette vil gi fagene god tid til å planlegge sine arbeidsoppgaver for å bli ferdig i henhold til fremdriftsplanen, for å unngå ventetid mellom fagene. VDC fokuserer på involverende planlegging som gir prosjektdeltakerne større tilhørighet og eierskap til prosjektet, og dermed er klar over egne bidrag. Gjennom bruk av målinger kan man oppnå prosjektets målsetninger, og ved å koble målingene mot PDCA kan målinger brukes til å forbedre prosjektytelsen kontinuerlig. Videre fokuserer VDC rammeverket på å identifisere de kontrollerbare faktorene som er viktige for å kunne styre prosjektet mot ønsket utfall.
dc.description.abstractIn response to the construction industry's decline in productivity, Virtual Design and Construction (VDC) has been introduced. VDC is a framework developed by the Center of Integrated Facility Engineering (CIFE). VDC is known effective techniques and modern tools put into the system and aims to improve project efficiency. The four main elements of VDC deal with Building Information Model (BIM), process control, measurement, and a meeting methodology called Integrated Concurrent Engineering (ICE). In a construction project, the project team must make interdisciplinary decisions that can have major consequences for progress, environment and cost. The purpose of the assignment is to assess the possibility of a more efficient decision-making process by implementing the VDC framework with the main focus on measurements and ICE. The problem statement for the assignment reads as follows: «How can the implementation of the VDC framework with emphasis on measurements and ICE contribute to a more efficient decision-making process?» Based on the problem, three research questions have been prepared: • FS1: What challenges in a decision-making process can the VDC framework help solve? • FS2: What activities / measures can contribute to an effective decision-making process? • FS3: How can the use of ICE-session Plan contribute to streamlining the decision-making process? The assignment was carried out in collaboration with Ramboll, a global social advisor and a leading consultancy and design environment. The research method used in this study includes four semi-structured interviews of key key personnel in Ramboll, and their experiences with VDC and decision-making processes. In order to collect data for the theory part, a comprehensive literature study has been carried out in order to obtain sufficient knowledge of the subject areas and the readers without prior knowledge. Furthermore, a case study was conducted with observation of the design meetings and a survey to collect empirical data. The main findings of this study have shown that implementation of the VDC framework with focus on measurements and ICE can contribute to a more efficient decision-making process, because there is a greater focus on preparation, implementation and improvement in the projects. Several of the key points in measurements and ICE presented in this paper will solve many of the challenges in the decision-making process by focusing on anchoring and knowledge in the organization, early session planning, good preparation, participation of decision makers at the right time, clear objectives and implementation, and continuous improvement. By connecting LPS and ICE, early in the project you can see when decisions need to be made and thus plan early in the process. This will give the project team time to plan their work tasks to be completed in accordance with the progress plan to avoid waiting time. VDC focuses on involved planning that gives project participants greater affiliation and ownership of the project, and thus is aware of their own contributions. Through the use of measurements one can achieve the objectives of the project, and by connecting the measurements to the PDCA, measurements can be used to continuously improve the project performance. VDC framework focuses on identifying the controllable factors that are important in order to steer the project towards the desired outcome.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleImplementering av VDC rammeverket for en mer effektiv beslutningsprosess
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel