Show simple item record

dc.contributor.advisorSeidu, Razak
dc.contributor.advisorSloth, Lisbeth
dc.contributor.authorMikalsen, Lars Marius
dc.contributor.authorAndreassen, Lisa
dc.date.accessioned2021-09-24T19:19:12Z
dc.date.available2021-09-24T19:19:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82686915:82688632
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782222
dc.description.abstractVannforsyningsanleggene i Norge står overfor utfordringer knyttet til et økende vedlikeholdsetterslep, klimaendringer og risiko for vannbårne sykdomsutbrudd. I denne rapporten har vi forsøkt å bidra til en positiv utvikling ved øke kunnskapsnivået rundt utfordringer knyttet til drikkevannskvalitet i endeledninger. Vi har undersøkt sammenhengen mellom vannkvalitet og ledningskarakteristikk som rørmateriale, samt utforming og drift av endeledninger med søkelys på drikkevannskvalitet. Vi har gjennomført to vannprøverunder i felt fordelt på 25 utvalgte endeledninger i Bærum kommune. Vannprøvene er analysert hos akkreditert laboratorium Eurofins. Videre har vi samlet inn data om ledningskarakteristikken til vannforsyningssystemet. Vi har også fått data med hydrauliske simuleringer fra Bærum kommune. Innsamlet datamateriale har blitt analysert ved bruk av forskjellige statistiske metoder i Stata. Vi har funnet høye verdier av turbiditet og høyere innhold av metaller i vannprøvene tatt i gamle støpejernsrør. Vi ser at bruken av gravefrie løsninger som å belegge eldre støpejernsrør med polyuretan har en positiv innvirkning på vannkvaliteten. Videre har vi funnet litt høyere pH-verdier i nyere støpejernsrør med sementmørtel i forhold til andre rørmaterialer i studien. Å ha et større fokus på vannkvalitet også ute på ledningsnettet vil lønne seg, dette kan gjøres ved å iverksette flere metoder for overvåkning av vannkvaliteten. Ny teknologi og digitalisering av ledningsnettet vil være essensielt framover i tiden. Under utforming av vannforsyningssystemer bør vannkvalitet vurderes på lik linje med vannkvantitet, spesielt med tanke på dimensjonering og valg av ledningstraseer.
dc.description.abstractThe water supply systems in Norway face challenges related to an increasing maintenance backlog, climate change, and the risk of waterborne disease outbreaks. In this study, we sought to develop a better understanding, and gain new knowledge about specific challenges related to drinking water quality in dead-end mains. In this regard, we investigated the relation between water quality and pipe characteristics such as pipe material, as well as the design and operation of dead-end mains, with emphasis on drinking water quality. We have carried out two journeys, making field observations and collecting water samples for analysis from 25 selected dead-end mains in Bærum municipality. The water samples were analyzed at an accredited laboratory, Eurofins. Furthermore, we collected data on the pipe characteristics of the water supply system. We also received hydraulic simulations data on the water supply system from Bærum municipality. The data collected were analyzed using different statistical methods in Stata. We have found higher values of turbidity and higher contents of metals in water samples from old cast iron pipes. We can observe that the use of no dig technology such as coating older cast iron pipes with polyurethane has a positive impact on water quality. Furthermore, we found slightly higher pH values in newer cast iron pipes with cement coating, compared to other pipe materials in this study. Drawing more attention to water quality within the pipeline network will pay off for the water quality in general. This can be done by implementing several methods for monitoring water quality. New technology and digitalization of the pipeline network is a key factor. When designing water supply systems, water quality should be considered on an equal footing with water quantity, especially regarding dimensioning and choice of pipeline routes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDrikkevannskvalitet i endeledninger
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record