Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensrud, Nils Henrik
dc.contributor.authorSalvesen, Line Blom
dc.date.accessioned2021-09-24T19:16:01Z
dc.date.available2021-09-24T19:16:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:73563866:20924483
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782158
dc.description.abstractOppgaven kommer fra en økende interesse i innendørs plantestell sammen med en økende innendørs og urban tilværelse for flere mennesker. Forskning viser at eksponering for natur og planter har positiv helseeffekt som kan motvirke noen av sykdommene vi får av å være mye inne, isolert fra natur, i en hektisk hverdag og urbane omgivelser. Målet for oppgaven er å forsterke den positive helseeffekten av inneplanter ved å designe et produkt som kan legge til rette for et sterkere forhold og mer interaksjon mellom menneske og planter. Prosjektet er innledet med innsiktsarbeid gjennom en literaturstudie, kvalitative intervjuer av potensielle brukere og et spørreskjema for å kartlegge brukernes behov og interesse. Innsikten er brukt til å definere funksjonene til produktet gjennom en design brief og MoSCoW-metoden, som har lagt grunnlaget for konseptutviklingen. Konseptutviklingen har tatt i bruk metoder som idégenerering, skissering på papir og i CAD, fysiske skissemodeller, materialtester og prototyping gjennom en iterativ prosess. Prosjektet har ledet til produktutvikling av en utvidbar potte som kan vokse og følge livet til planten. Produktet gir fokus på et av de mest givende aspektene ved plantestell som er å se at planten utvikler seg. Form, materiale og funksjonalitet er utforsket for å legge best mulig til rette for både plantens og menneskets velvære. Det modulære settet skal fungere som byggesteiner for et langvarig og dynamisk forhold med planter der man bygger et hjem til ikke-menneskelige familiemedlemmer med gjensidig utbytte mellom natur og menneske.
dc.description.abstractThe task is based on a growing interest in the care of indoor plants together with a indoors and urban existing for many people. Research shows that exposure to nature and plants has a positive health effect that can counteract some of the diseases we get from being indoors a lot, isolated from nature, in a hectic everyday life and urban environment. The aim of the project is to enhance the positive health effect of indoor plants by designing a product that can facilitate a stronger relationship and more interaction between humans and plants. The project is initiated with insight work through a literature study to get an overview of the topic and qualitative interviews of potential users and a questionnaire to map the users’ needs and interests. The insight has been used to define the functions of the product through a “design brief” and the MoSCoW method, which has laid the foundation for the concept development. The concept development has used methods such as idea generation, sketching on paper and in CAD, physical sketching models, material testing and prototyping through an iterative process. The project has led to product development of an expandable pot that can grow and follow the life of the plant. The product focuses on one of the most rewarding aspects of plant care, which is to see the plant develop. Form, material and functionality have been explored to best facilitate both plant and human well-being. The modular set should be considered as building blocks for a long-lasting and dynamic relationship with plants where one builds a home for non-human family members with mutual benefits between nature and human.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMenneske-plante-relasjoner i hjemmet - Utvikling av pottesystem som følger plantens liv
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel