Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchjølberg, Per
dc.contributor.advisorRichardsen, Morten
dc.contributor.advisorFordal, Jon Martin
dc.contributor.advisorBernhardsen, Thor Inge
dc.contributor.authorYu, Yanzhu
dc.date.accessioned2021-09-24T18:11:12Z
dc.date.available2021-09-24T18:11:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57228253:26002040
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781655
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHva betyr digital transformasjon i vedlikeholdssammenheng? Dette er et presserende spørsmål som ofte stilles når selskaper tilpasser vedlikeholdspraksisen sin i den digitale epoken. Begrepet ‘smart vedlikehold’ er blitt brukt i stor utstrekning for å beskrive moderne vedlikeholdstilnærminger forbedret ved hjelp av avanserte teknologiverktøy. Den raske veksten i markedet for smart vedlikehold avslører selskapenes ambisiøse investeringer i smart vedlikehold som en av deres digitale transformasjonsstrategier. Likevel er smart vedlikehold i praksis generelt langt fra å være ‘smart’. De lovende leveransene og fordelene som smart vedlikehold bygger på, er i stor grad i konseptfasen, og modne adopsjonsmønstre for implementering av smart vedlikehold er ikke fullt utviklet. Det er derfor et gap mellom den økende entusiasmen for investering i smart vedlikehold, og mangel på empirisk erfaring i praksis. I forsøket på å lukke dette gapet og utvikle et strategisk rammeverk for smart vedlikehold i prosessindustrien, undersøker denne avhandlingen smart vedlikehold med en omfattende tilnærming basert på en studie av Elkem ASA. To empiriske smarte vedlikeholdsstrategier - digitalisering av ressurser og arbeidsflyt for digital vedlikehold blir konkretisert i fire underliggende dimensjoner - datadrevet beslutningstaking, menneskelig kapitalressurs, intern integrasjon og ekstern integrasjon. Den overordnede strategien for digitalisering av ressurser er formulert i fire strategiske prinsipper - tilkoblede maskiner, kontinuerlig tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og datadrevet beslutningstaking, for å veilede Elkem til å forbedre datainfrastruktur og forbedre dataanalyse ved hjelp av en digital verktøykasse. Parallelt formuleres en overordnet arbeidsflytstrategi for digitalt vedlikehold til ytterligere fire strategiske prinsipper - synkroniserte prosesser, integrert system, smart arbeidsstyrke og smart vedlikeholdskultur, som har til hensikt å transformere Elkem til en ledende organisasjon ved å fokusere på forbedringer i systemer og verktøy, arbeidsstyrke så vel som vedlikeholdsstyring. Utviklingen av digitalisering av ressurser og digital vedlikeholdsarbeidsflyt har til hensikt å redusere korrigerende vedlikeholdstiltak og maksimere vedlikeholdseffektiviteten. De er videre formulert til to hovedmål innen smart vedlikehold - automatisering og styrking. Det foreslåtte strategiske rammeverket for smart vedlikehold forsøker å veilede Elkem og lignende ressurskrevende selskaper i prosessindustrien til trinnvis å oppnå vedlikehold i verdensklasse. Implementeringen av smart vedlikehold tilsvarer den digitale transformasjonen innen vedlikeholdsområdet, men bidrar til verdiskaping i hele virksomheten. Som drivkraft for forretningsutvikling gir smart vedlikehold enorme fordeler og tilfører verdi fra to primære kilder - reduserte kostnader og økte inntekter. Fordelene med smart vedlikehold kan kvantifiseres med veletablerte indikatorer for å bevise verdien. Målingen av ytelsen til smart vedlikehold kan brukes som målestokk for å evaluere et selskaps fremdrift innen digital transformasjon, skalere beste praksis og legge til rette for kontinuerlig utvikling på lang sikt.
dc.description.abstractWhat does digital transformation mean in the maintenance context? This is a pressing question that is frequently asked when companies are adapting their maintenance practices in the digital era. The term ‘smart maintenance’ has been widely adopted to describe the modern maintenance approaches enhanced by advanced technology tools. The rapid growth of the smart maintenance market reveals the companies’ ambitious investments in smart maintenance as one of their digital transformation strategies. Nevertheless, smart maintenance operation is in general far from being ‘smart’. The promising deliveries and benefits that smart maintenance builds up are largely in the hype phase. Mature adoption patterns of smart maintenance implementation are not fully developed yet. A gap is therefore witnessed between the increasing enthusiasm for smart maintenance investment and a lack of empirical experience in practice. Attempting to close this gap and develop a strategic smart maintenance framework in the process industry, this thesis investigates smart maintenance in a comprehensive approach based on the case study of Elkem ASA. Two empirical smart maintenance strategies – asset digitalization and digital maintenance workflow are concretized from four underlying dimensions – data-driven decision-making, human capital resource, internal integration and external integration. The overall asset digitalization strategy is formulated into four strategic principles – connected machines, continuous condition monitoring, predictive maintenance and data-driven decision-making to guide Elkem to improve data infrastructure and enhance data analysis using a digital toolbox. In parallel, the overall digital maintenance workflow strategy is formulated into another four strategic principles – synchronized processes, integrated system, smart workforce and smart maintenance culture, which intend to transform Elkem into a world class organization by focusing on the improvements in systems and tools, workforce as well as maintenance management. The development of asset digitalization and digital maintenance workflow intends to reduce remedial maintenance actions and maximize maintenance effectiveness. They are further formulated into two primary goals in smart maintenance – automation and augmentation. The proposed strategic framework of smart maintenance attempts to guide Elkem and similar asset-intensive companies in the process industry to achieve world class maintenance step by step. The implementation of smart maintenance corresponds to the digital transformation in the maintenance field, but contributes to the value creation in the entire business. As a driver of business advancement, smart maintenance yields enormous benefits and adds value from two primary sources – reduced costs and increased revenue. The benefits of smart maintenance can be quantified by well-established indicators to prove smart maintenance value. The measurement of smart maintenance performance can be used as a benchmark to evaluate a company’s digital transformation progress, scale out the best practices and facilitate continuous development in a long run.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSmart Maintenance in Elkem
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel