Show simple item record

dc.contributor.advisorElahifar, Behzad
dc.contributor.advisorBrechan, Bjørn
dc.contributor.authorHmadeh, Lewaa
dc.date.accessioned2021-09-24T18:10:01Z
dc.date.available2021-09-24T18:10:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85047365:47064076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781642
dc.description.abstractSom det er kjent, kan operasjoner for å plugge og forlate brønner være svært tidkrevende og kostbare. Slike operasjoner kan ha en kostnads tilsvarende den opprinnelige boreoperasjonen. Å etablere kostnadseffektive P & A-strategier og teknologier er derfor et must når man vet at industrien snart vil møte et massivt antall brønner å plugge. P&A-operasjoner er avhengig av flere faktorer, for eksempel tilstand til rør, sementstatus bak foringsrøret, brønnbarrierer etc. Det involverer også forskjellige typer pluggmateriale, pluggplasseringsteknikker, sementevalueringsverktøy, fartøy og borerigger. Til gjengjeld betyr dette at det finnes flere områder i enhver P & A-operasjon som kan målrettes og studeres for å favorisere kostnadsreduksjoner. En av de største hindringene i dag er imidlertid plugging av gamle brønner, noe som medfører betydelige kostnader for industrien. Hvorfor? Før i tiden ble brønner planlagt, boret, konstruert og satt i produksjon, var det ikke fokus på P&A-design. Som et resultat dukket det opp mange utfordringer som tapt eller utilgjengelig brønninformasjon, utilgjengelige brønnlogger og skjematiske diagrammer. Disse utfordringene gjorde P & Aoperasjoner tidkrevende og kostbar. Derfor, og med utgangspunkt i dette punktet, kom viktigheten av tidlig brønnplanlegging i alle fagområder og aspekter. Dale Carnegie sa en gang: “en times planlegging kan spare deg for 10 timers arbeid”; planlegging er et av de viktigste trinnene i ethvert utført arbeid. I dag har olje- og gassindustrien behov for et digitalt system som effektivt kan planlegge alle brønnaktiviteter også inkludert P & A-operasjoner. I de første kapitlene gir denne oppgaven innsikt i prosessen med å plugge og forlate en brønn, med utgangspunkt i regelverket og reglene som styrer den, og presenterer flere teknikker som er involvert i den. Så diskuteres digitalisering, betydning og historie i P&A-operasjoner; til slutt introduseres en prototype for enklere P & A-operasjoner, effektive, mindre tidkrevende og fremfor alt billigere. P&A rammeverket for programvaren og hva det skal gjøre presenteres innenfor oppgaven, men utviklingsmetoden for programvaren krever nærmere utdyping. Den digitale programvaren som presenteres er en underutviklet prototype og krever mer tid, støtte og input (når det gjelder virkelige data). Når denne programvaren er i full drift, vil den være en “moderne metode” som kan gjør riggoperasjoner tryggere, mindre tidkrevende og mer kostnadseffektive.
dc.description.abstract- As it is commonly known, well abandonment operations can be very time consuming and expensive. Such operations may have a cost impact equivalent to the expense of the original drilling operation. Therefore, establishing cost efficient P&A strategies and technologies is a must knowing that the world will soon be facing a massive number of wells to plug. Successful P&A operations depends on several factors such as casing conditions, cement status behind the casing, well barriers etc. It also involves different types of plugging material, plug placement techniques, cement evaluation tools, vessels, and drilling rigs. In return, this means that there exist several areas in any P&A operation that can be targeted and studied in order to favor cost reductions. However, one of the major obstacles faced today is the abandonment of old wells, implying significant costs to the industry. Why is that? At the time when old wells were planned, drilled, constructed, and set to production, it was not common to think about setting a plan for P&A design for the well. As a result, many challenges popped up such as lost or unavailable well information, inaccessible well logs and schematic diagrams. These challenges rendered the P&A operation a time consuming and expensive one. Therefore, and starting from this point, came the importance of early well planning in all disciplines and aspects. Dale Carnegie once said: “an hour of planning can save you 10 hours of doing”; planning is one of the most essential steps in any work conducted. Today, the oil and gas industry is in need of a digital system that can effectively plan all well activities, that too including P&A operations. In its first chapters, this thesis providesinsights about the process of plugging and abandonment of a well starting from the regulations and rules governing it reaching to several techniques involved in it. It will then discuss digitalization, its importance, and its history in P&A operations; to finally introduce a digital planning P&A software capable of making P&A operations simple, effective, less time consuming and above all less expensive. The framework of the software and what it is supposed to do are presented within the thesis, but the development method for the software requires further elaboration. The digital software presented is an underdeveloped prototype and requires more time, support, and feed (in terms of real-life data). Once fully operational, this software will be a “state of the art” rendering rig operations safer, less time consuming and more cost-effective.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Beginning of the End: A Digital Planning of P&A Operations
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record