Show simple item record

dc.contributor.advisorMathisen, Geir
dc.contributor.authorLyngen, Jostein Johansen
dc.date.accessioned2021-09-23T18:52:41Z
dc.date.available2021-09-23T18:52:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76427839:45335040
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781055
dc.description.abstractMikronett er små elektriske distribusjonsnett på et begrenset geografisk område som består av laster, energiproduksjon og energilagring som kan være helt uavhengig av det statlige distribusjonsnettet. Det blir spådd som en mulig løsning for å forbedre fremtidens kraftnettverk. Denne oppgaven tar for seg hvordan et isolert mikronett kan dimensjoneres og driftes optimalt. Mer spesifikt fokuserer oppgaven på følgende: • Gjennomfør et litteraturstudie om ulike energikilder som kan brukes i mikronett og hvordan de er implementert i eksisterende mikronett. • Undersøke energiforbruket og potensialet for fornybar energiproduksjon på Froan. Det blir gjort ved å ta utgangspunkt i data fra ROME-prosjektet til SINTEF. • Dimensjonere komponentene i et mikronett på Froan ved å bruke numerisk optimering og resultatene fra forrige punkt. Det vurderes også hvordan endringer i forbruk, produksjon og kostnader vil påvirke dimensjoneringen. • Undersøke om det er mulig å predikere effektforbruk og effektproduksjon på Froan ved å bruke værdata. Forbruket og produksjonen blir først modellert etter faktiske målinger fra Froan. Deretter brukes værmeldingen for Froan for å predikere forbruket og produksjonen. • Bruke numerisk optimering for å planlegge bruken av batteri og dieselgenerator basert på predikeringene av forbruk og produksjon. Det vurderes også hvordan resultatene kan brukes i praksis på mikronettet på Froan. Resultatene fra denne oppgaven virker lovende og viser at dimensjonen og driften av mikronettet på Froan kan optimeres ved å bruke metodikken som er presentert. På grunn av noe usikkerhet knyttet til datagrunnlaget bør det vurderes hvor store sikkerhetsmarginer som er nødvendig når mikronettet dimensjoneres. Det må også vurderes hvordan optimering av driften skal implementeres i praksis.
dc.description.abstractMicrogrids are small electrical distribution grids in a limited geographical area that consist of loads, energy production and energy storage that can be completely independent of the main distribution grid. It is predicted as a possible solution to improve the power grid of the future. This thesis deals with how an isolated microgrid can be dimensioned and operated optimally. More specifically, the thesis focuses on the following: • Conduct a literature study on different energy sources that can be used in microgrids and how they are implemented in existing microgrids. • Investigate energy consumption and the potential for renewable energy production at Froan. This is done based on data from the ROME-project of SINTEF. • Dimension the components of a microgrid at Froan using numerical optimization and the results from the previous item. It is also considered how changes in consumption, production and costs will affect the dimensioning. • Investigate whether it is possible to predict power consumption and power production at Froan using weather data. Consumption and production are modeled after actual measurements from Froan first. Then the weather forecast for Froan is used to predict consumption and production. • Use numerical optimization to plan the use of battery and diesel generator based on the predictions of consumption and production. It is also considered how the results can be used in practice on the microgrid at Froan. The results from this thesis seem promising and show that the dimension and operation of the microgrid on Froan can be optimized by using the methods presented. Due to some uncertainty related to the data basis, it should be considered how large safety margins are needed when dimensioning the microgrid. It must also be considered how operation optimization is to be implemented in practice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOptimal dimensjonering og drift av mikronett
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record