Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørvik, Kåre
dc.contributor.authorStrand, Robert
dc.contributor.authorHuseby, Stian Kold
dc.contributor.authorSkansgård, Håvard
dc.contributor.authorKristensen, Marcus
dc.date.accessioned2021-09-23T18:52:01Z
dc.date.available2021-09-23T18:52:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83592108:83595189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781049
dc.descriptionFull text available on 2121-05-20
dc.description.abstractKraftmarkedet og organisatoriske endringer, i tillegg til den akselererende teknologiutviklingen, påvirker hvilke investeringer som Statkraft må vurdere i tiden som kommer. Det lokale kontrollanlegget ved de 346 vannkraftverkene er grasrota, og optimalisering og økt kontroll ved disse vil gi ringvirkninger tilsvarende Statkrafts størrelse. Denne rapporten er en mulighetsstudie som vurderer hvordan fremtidige PLSbaserte kontrollanlegg ved vannkraftverk burde bygges. Statnett, som er ansvarlig for sentralnettet, har satt presedens når det kommer til standardisering. Dette blir gjort for å oppnå en mer effektiv prosjektering og like anlegg. Det er sett på hvordan Statkraft kan benytte samme tankesett til å forenkle og på bedre vis samkjøre sin portefølje av kraftverk. Utenlandske aktører i Brasil, Canada og Italia tester bruken av IEC 61850 for sine kraftverk. Rapporten tar for seg hvilke muligheter dette gir og aktuelle deler av kontrollanlegget hvor denne standarden helst bør tas i bruk, og om en kan oppnå samme funksjonalitet på andre sett som er mindre inngripende i dagens anlegg. Det sentraliserte styresystemet gjør at man alltid må vurdere nettverkssikkerhet og eksponering mot cyberangrep. Et problem som øker med stigende frekvens. Samtidig øker også nødvendigheten for datainnsamling og analyse. Rapporten ser på hvordan man kan ivareta sikkerheten og bevarer kontrollen i denne viktige delen av norsk infrastruktur. Økt produksjonsregulering i fremtiden gir utfordringer for den tradisjonelle drifts og vedlikeholdsrutinen man har i dag. Større grad av regulering kan tenkes å medføre økt vedlikeholdskostnad og endret slitasjefrekvens. Dette medfører mer behov for instrumentering og logging av rådata til prediktivt bruk. Rapporten ser på måter en kan innføre slike system med minst mulig inngrep i dagens systemer.
dc.description.abstractThe power market and the organizational changes, in addition to the accelerated development of technology, affect which investments Statkraft must consider in the future. The local control plant at the 346 hydropower plants is the foundation, and optimization and the increased control will have repercussions corresponding to Statkraft’s size. This report is a feasibility study that assesses how future PLC-based control systems at hydropower plants should be built. Statnett, which is responsible for the central grid, has set a precedent when it comes to standardization. This is done to achieve a more efficient design and equal facilities. The bachelor’s group has studied how Statkraft can use the same mindset to simplify and better coordinate their portfolio of power plants. Foreign companies in Brazil, Canada and Italy are testing the use of IEC 61850 for their power plants. This report addresses the possibilities it provides and the relevant parts of the control system where the standard preferably should be used. Furthermore, whether one can achieve the same functionality in other ways that are less intrusive in today’s facilities. The centralized control system means that one must always consider network security and exposure to cyberattacks, an issue with increased frequency. At the same time, there is also a desire to increase data collection for analysis. The report looks at how to ensure security and how to maintain control in this critical part of Norwegian infrastructure. Increased need to regulate production output in the future present challenges for the traditional operation and maintenance routine we have today. A greater degree of control may lead to increased maintenance costs and changed wear and tear frequency. This entails more need for instrumentation and logging of raw data for predictive use. This report looks at different ways in which such systems can be implemented, with as little intervention as possible in the current systems.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremtidige PLS-baserte kontrollanlegg i vannkraftverk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel