Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Terje
dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorKolstad, Elin Rønningen
dc.contributor.authorWilson, Amanda Sophia Quirk
dc.date.accessioned2021-09-22T16:05:27Z
dc.date.available2021-09-22T16:05:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82753627:84786608
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780518
dc.description.abstractI denne oppgaven studerer vi hva som karakteriserer kostnadsatferden til ulike bransjer i Norge. Den tradisjonelle modellen for kostnadsatferd antar at kostnader endrer seg lineært i forhold til endringer i aktivitet. Disse antakelsene har likevel i løpet av de siste 20 årene blitt utfordret av det forskningslitteraturen omtaler som asymmetrisk kostnadsatferd. Modellen for asymmetrisk kostnadsatferd tar hensyn til lederes beslutninger og omstillingskostnader knyttet til endring av forpliktede ressurser. Dette er grunnlaget for hvordan asymmetriske kostnader oppstår, både i form av positiv og negativ asymmetri. Positiv asymmetri er når kostnader øker mindre ved en økning i aktivitet enn de reduseres ved en tilsvarende nedgang i aktivitet. Negativ asymmetri er når kostnader øker mer ved en økning i aktivitet enn de reduseres for en tilsvarende nedgang i aktivitet. Vi bidrar til den voksende forskningslitteraturen om asymmetrisk kostnadsatferd gjennom en studie av driftskostnadene til selskaper registrert på Oslo Børs i perioden 2005-2019. Vårt formål er å avdekke om ulike bransjer i Norge har asymmetrisk kostnadsatferd, samt hvorfor dette eventuelt er tilfellet. For å observere bransjeforskjeller i kostnadsatferden tar vi utgangspunkt i tre overordnede bransjegrupper: produksjon, varehandel og service. Vi tester for forskjeller i kostnadsatferden på tvers av bransjer, samt hvordan forskjellige faktorer påvirker kostnadsatferden i ulike bransjer. Faktorene vi undersøker påvirkningen av er et utvalg ressurser, inkludert eiendeler, arbeidskraft og varelager, samt konkurranseintensitet og lederes forventninger. For perioden 2005-2019 finner vi forskjeller i hva som karakteriserer kostnadsatferden i ulike bransjer i Norge. Produksjonsbransjene har i gjennomsnitt positiv asymmetrisk kostnadsatferd, samt mer positivt asymmetriske kostnader enn øvrige bransjer. Varehandels- og servicebransjene viser ingen signifikant positiv eller negativ asymmetri i kostnadene. Vi finner videre at det er forskjeller i hvordan ulike faktorer påvirker kostnadsatferden i produksjons-, varehandels- og servicebransjer i Norge. Nøkkelord: Asymmetrisk kostnadsatferd, positiv asymmetri, negativ asymmetri, bransjeforskjeller
dc.description.abstractIn this paper, we examine what characterizes the cost behavior of different industries in Norway. The traditional model of cost behavior presumes a linear relationship between changes in costs and activity. These presumptions have, however, been challenged for the past 20 years by what the research literature refers to as asymmetric cost behavior. The model for asymmetric cost behavior takes managerial decisions and adjustment costs, regarding changes in committed resources, into account. This creates the foundation for how asymmetric costs arise, both in the form of positive and negative asymmetry. Positive cost asymmetry occurs when costs increase less for an increase in activity than they decrease by an equivalent decrease in activity. Negative cost asymmetry happens when costs increase more for an increase in activity than they decrease by an equivalent decrease in activity. We contribute to the growing research literature about asymmetric cost behavior through a study of operating costs for firms registered on the Oslo Stock Exchange during the period 2005-2019. Our objective is to uncover if asymmetric cost behavior is happening within different industries in Norway and if it is, why that might be. To observe industry differences in cost behavior, we have categorized the firms into three industry groups, namely manufacturing, merchandising or service. We will examine differences in cost behavior across industries, and how various factors affect cost behavior in different industries. These factors are based on a selection of resources, which includes assets, labor, and inventory, in addition to competition intensity and managerial expectations. For the period 2005-2019 there are differences in cost behavior across industries. Manufacturing firms, on average, exhibit positive asymmetric cost behavior, as well as stronger positive cost asymmetry, than the other industries. Merchandising and service firms show no significant positive or negative cost asymmetry. Furthermore, we discovered differences in regard to how various factors affect cost behavior in manufacturing, merchandising and service firms in Norway. Keywords: Asymmetric cost behavior, positive asymmetry, negative asymmetry, industry differences
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAsymmetrisk kostnadsatferd og bransjeforskjeller i Norge
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel