Show simple item record

dc.contributor.advisorFosso, Olav Bjarte
dc.contributor.advisorLien, Kristian Myklebust
dc.contributor.authorMüller, Clemens Martin
dc.contributor.authorSand, Sigrid Eliassen
dc.date.accessioned2021-09-21T16:02:13Z
dc.date.available2021-09-21T16:02:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81240705:83093662
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779960
dc.description.abstractKraftbehovet i Norge øker. Dette vil sannsynligvis føre til utfordringer knyttet til strømnettets leveringskvalitet og stabilitet, spesielt i avsidesliggende omr˚ader. Mikronett kan være en del av løsningen p˚a disse utfordringene. Det er i dag svært f˚a mikronettprosjekter i Norge, og enda færre mikronett som er i drift. Forskningssenteret for intelligent elektrisitetsdis- tribusjon (FME CINELDI) jobber med forskning relatert til mikronett og er involvert i noen av de norske mikronettprosjektene. Forkortelsen FME forteller at CINELDI er et av de nasjonale Forskningssentrene for Miljøvennlig Energi. Hensikten med denne oppgaven er ˚a gi en oversikt over motivasjoner, utfordringer, fordeler og forutsetninger som kreves for omfattende bruk av mikronett i Norge. Dette er oppn˚add gjennom en kombinasjon av seks casestudier og et litteraturstudie. Fire norske caser, en amerikansk case og en svensk case ble utforsket. Disse ble utforsket gjennom intervjuer av aktører som jobber med prosjektene og rapporter som er direkte knyttet til prosjektene. Litteraturstudiet ble utført for ˚a beskrive generelle motivasjoner, utbredelsen av mikronett og tilstanden til det norske strømnettet. Tilgang til FME CINELDI sitt arbeid og samtaler med deres forskere var et viktig supplement til litteraturstudiet. Globalt forsyner mikronett en veldig liten andel av strømforbrukerne. Motivasjoner for ˚a installere mikronett omfatter forbedring av leveringskvaliteten og implementering av distribuerte fornybar energiproduksjon, samt ˚a unng˚a nettutbygning og -oppgraderinger. Sistnevnte reduserer investeringskostnader og hindrer naturinngrep. Motivasjonen bak de f˚a operative mikronettene i Norge er vanligvis knyttet til forskning og testing. Teknologien som trengs for etablering av mikronett er b˚ade tilgjengelig og anvendelig. Likevel mangler det tilstrekkelig motivasjon og et tilpasset lovverk for økt bruk av mikronett. De to utenlandske casene omhandler mikronettene i et amerikansk fengsel og en svensk landsby. Mikronettet til fengselet Santa Rita Jail ble etablert for ˚a teste teknologiske løsninger for mikronett, for ˚a forbedre strømforsyningens p˚alitelighet og for kostnadsoptimalisering. I landsbyen Simris var det opprinnelig ingen motivasjon for etableringen av et mikronett. Intensjonen til initiativtakeren var ˚a teste og utvikle nye løsninger for kommersiell bruk. De norske mikronettene som ble utforsket er plassert p˚a universitetscampuset Evenstad, havnen Risavika, g˚ardstunet p˚a Rye og den avsidesliggende øya Utsira. Bakgrunnen for mikronettprosjektene p˚a Evenstad og Risavika er klimam˚alene og forventede utfordringer knyttet til energiomstilling. Mikronettet som er installert p˚a Rye var opprinnelig planlagt for en avsidesliggende øygruppe og har lignende motivasjoner som mikronettet som er in- stallert p˚a Utsira. Felles for disse øysamfunnene er behovet for en nettoppgradering innen overskuelig fremtid. Derfor er prosjektenes m˚al ˚a teste alternative m˚ater ˚a levere strøm til slike øysamfunn p˚a. I alle de norske mikronettprosjektene opplever initiativtakerne at prosjektene gir verdifulle erfaringer. Selv om det er f˚a steder hvor mikronett er økonomiske lønnsomme, finnes det omr˚ader og utfordringer i Norge hvor etablering av mikronett kan være fordelaktig. Erfaringene til aktørene som jobber med mikronett tilsier at testing og videreutvikling av teknologi bør prioriteres. Dette skyldes mangel p˚a erfaring, b˚ade knyttet til kostnadseffektivitet og tekniske løsninger. Med bedre utviklede løsninger og mer erfaring, kan mikronett bli mer vanlig i fremtiden.
dc.description.abstractThe demand for electrical energy in Norway is expected to increase significantly. This will likely cause challenges related to power quality, reliability and resiliency, especially in remote societies. Microgrids could be a part of the solution to such challenges. Currently, there are very few microgrid projects in Norway, and even fewer microgrids in operation. The Centre for INtelligent ELectricity DIstribution (FME CINELDI), is exploring microgrid applications and is involved in some of the Norwegian microgrid projects. The FME abbre- viation means that FME CINELDI is one of the national centres for environmental-friendly energy research in Norway, “Forskningssentre for Miljøvennlige Energi” in Norwegian. The objective of this thesis is to give an overview of motivations, benefits, challenges and prerequisites necessary for extensive microgrid deployment in Norway. This overview is achieved through a combination of six different case studies and a literature study. Four Norwegian cases, an American and a Swedish case were explored. This was done through interviews with people working on the projects and studying reports directly related to the projects. The literature study was conduced to address general motivations, the extent of microgrid development and the state of the Norwegian power grid. As a supplement to the literature study, access to FME CINELDI’s work and conversations with their scientists were valuable contributions. Globally, microgrids supply only a very small fraction of power consumers. Motivations for deploying microgrids include improving resiliency and reliability, facilitating for distributed renewable generation and avoiding grid expansion. The latter reduces grid investments and avoids encroachment on nature. The motivations of the few operating microgrids in Norway are usually linked to research and testing. Currently, the technology needed to deploy microgrids is both applicable and available. However, there is a lack of sufficient motivation and the legal system is not adapted for microgrid deployment. The two foreign cases are located in an American jail and a Swedish village. The microgrid at Santa Rita Jail was established to test microgrid technology, improve reliability of the power supply and for cost optimization purposes. In the village Simris, there was initially no motivation for deploying a microgrid. The initiator’s objective was simply to test and develop new solutions for deployment in commercial environments. The Norwegian microgrids considered in this thesis are situated at the university campus Evenstad, the port Risavika, the two farms at Rye and the remote island Utsira. The primary motivations of the projects at Evenstad and Risavika are climate goals and the expected challenges related to the energy transition. The microgrid at Rye was initially planned for a group of remote islands and has similar motivations as the microgrid at Utsira. These island societies require a grid upgrade within the overseeable future. Therefore, the projects’ objectives are to test alternative ways to supply power to such islands. In all the Norwegian microgrid projects, the initiators state that the projects provide valuable experiences. Although there are few cases where microgrids are economically viable options, some areas and challenges in Norway can benefit from microgrid deployment. Experiences from microgrid actors indicate that testing and further development of microgrids should be prioritized. This is due to the lack of experience, both regarding technical solutions and cost efficiency. With further developed solutions and more experience, microgrids could become more common in the future.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA study of microgrids in Norway
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record