Show simple item record

dc.contributor.advisorSabri, Omar
dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorMidtbø, Simen Hageberg
dc.contributor.authorSundet, Ida Solem
dc.date.accessioned2021-09-20T16:33:37Z
dc.date.available2021-09-20T16:33:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81154281:81155240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779554
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg arbeidet med å komme frem til en ny vekseldriftfaktor til bruk i ekvivalenttidsregnskap. For kontrakter i større tunnelprosjekter er det vanlig å benytte ekvivalentregnskap som et verktøy for å avgjøre kontraktens tidsfrister. Ekvivalentregnskapet skal justere avtalt byggetid i forhold til endrede grunnforhold. Her oppstår det noen ganger konflikter, da entreprenørene ofte opplever at ekvivalentregnskapet ikke gir nok tid til å gjennomføre enkelte arbeidsoppgaver ved vekseldrift. Dette er uheldig for både byggherre og entreprenør. Rapporten inneholder ulike kapitler som legger grunnlaget for selve oppgaven. Det presenteres grunnleggende teori rundt vekseldrift i tunneldriving og ekvivalenttidsregnskap, samt tidligere litteratur om temaet. Deretter går rapporten inn på hvilke metoder som er brukt for å komme frem til en ny vekseldriftfaktor. Neste kapittel presenterer resultatene, etterfulgt av diskusjon og drøfting rundt resultatene. Etterfulgt av dette kommer forsknings- og utviklingskapittel som omhandler hvordan nullutslippsbiler kan påvirke tunnelprosjekter i fremtiden. Til slutt konkluderer rapporten med de oppnådde resultatene, og hvordan videre arbeid med modellene kan foregå.
dc.description.abstractThis bachelor 's thesis deals with the work of arriving at a new alternating factor for use in equivalent time accounting. For contracts in larger tunnel projects, it is common to use equivalent time accounting as a tool to determine the contract's deadlines. The equivalent accounts shall adjust the agreed construction time in relation to changed ground conditions. Conflicts sometimes arise here, as the contractors often experience that the equivalent accounts do not provide enough time to carry out certain work tasks during shift operations. This is unfortunate for both the entrepreneur and the contractor. The report contains various chapters that lay the foundation for the task itself. Basic theory is presented around alternating excavation operation in tunnel construction and equivalent time accounting, as well as previous literature on the topic. The report then discusses the methods used to arrive at a new shift factor. The next chapter presents the results, followed by discussion and discussion of the results. This is followed by a research and development chapter on how zero-emission cars can affect tunnel projects in the future. Finally, the report concludes with the results obtained, and how further work with the models may take place.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVekseldrift i tunnelbygging
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record