Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAalberg, Arne
dc.contributor.advisorVilhelm Hoyland, Knut
dc.contributor.advisorFabricius Lykke, Ida
dc.contributor.authorViejo Mariño, David
dc.date.accessioned2021-09-20T16:25:38Z
dc.date.available2021-09-20T16:25:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57484280:65751659
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779511
dc.description.abstractGeotekniske farer representerer en trussel mot samfunn over hele verden. I Området mellom Vestpynten og Bjørndalen i den arktiske øygruppen Svalbard finnes flere geotekniske farer som i senere tid har medført hendelser knyttet til skred, løsmasser og steinsprang. Det samme området benyttes av lokalbefolkningen til rekreasjon og fritidsaktiviteter. Med bakgrunn i områdets farer og bruken av området har en risikoanalyse blitt bestilt av lokale myndigheter.  Fokuset til dette prosjektet er å beskrive ulike metoder benyttet til å analysere steinsprang og skråningsstabilitet tatt i betraktning både nåværende og fremtidige miljøforhold, for senere å benytte dette i det konkrete området Vestpynten-Bjørndalen og analysere stabilitet og konsekvenser av steinsprang.  For å utføre dette ble geologien i området undersøkt for å innbringe data om berggrunnens og løsmassenes karakteristikk, sprekker og helning. En digital terrengmodell (DTM) ble produsert ved hjelp av en laserscanner. Potensielt farlige formasjoner ble valgt og modellert i 2D og deres stabilitet undersøkt ved hjelp av SSR-metoden.   Steinsprang I området ble simulert for å undersøke ras- og sprangtraseer, fart og energi. To forskjellige program med ulik tilnærming til simuleringen ble benyttet i denne hensikt.  Resultatene viser en stabil skråning for nåværende miljøforhold, men ulik graf av ustabilitet for fremtidige miljøforhold og seismiske hendelser.  Når det gjelder steinsprang vil sprangmassenes simulerte baner i noen scenarier være en reell trussel mot hyttene som finnes i området i dag. 
dc.description.abstractGeotechnical hazards represent a threat to communities around the world. The area between Vestpynten and Bjørndalen in the artic archipelago of Svalbard presents several geotechnical hazards that had produced recent incidents related with avalanches, debris flow and rockfalls. This area is used by the local population with leisure purposes. Due to that and the risk associated, a risk assessment report was commissioned by the local authorities. The focus of this project is to describe the different methods used to analyse the behaviour of rockfalls on a slope and its stability taking into account different environmental conditions both present and future. To later apply those to a concrete section of the Vestpynten- Bjørndalen and analyse its stability and the consequence of a rockfall event. To perform that the section geology was studied to obtain data on the rock characteristics, fractures, strike and dip values and a digital terrain model of the area was produced with a laser scanner. Dangerous rock outcrops were selected and modelled in 2D and their stability analysed employing the SSR method. Subsequently rockfalls on the same area were simulated to obtain their trajectories, velocity and energy. Two different programs with different approaches to the simulation were employed for this purpose. The results show a stable slope for present and regular conditions meanwhile different degrees of instability are achieved for future conditions and seismic events. Regarding rockfalls, under different scenarios the trajectories represent a real threat to the cabins present in the area.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleReview of rock stability models, slope stability and rockfall assessment for a section of Vestpynten-Bjørndalen (Svalbard)
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel