Show simple item record

dc.contributor.advisorJonsson, Thomas
dc.contributor.authorSem, Mari Sunniva Skaug
dc.date.accessioned2021-09-20T16:09:42Z
dc.date.available2021-09-20T16:09:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57484672:22856302
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779365
dc.description.abstractNorske byer har i de senere årene hatt et økt fokus på å tilrettelegge for myke trafikanter slik at flere skal velge å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Med bakgrunn i nullvekstmålet forventes en betydelig økning i antall gående og syklende i årene som kommer, og i tillegg sikter nullvisjonen på et vegtrafikksystem uten drepte og hardt skadde. Siden byvekstavtalen, Miljøpakken, ble innført, har andelen gående og syklende i Trondheim økt. I tillegg er det totale antall trafikkulykker halvert, men samme reduksjon kan ikke observeres for antall alvorlige ulykker. Samtidig viser en rapport av Trondheim kommune at 80 % av de drepte og hardt skadde er ubeskyttede trafikanter. Formålet med denne studien var å undersøke hvordan antall alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker i Trondheim kan reduseres til tross for en økende andel gående og syklende. For å svare på dette har det blitt utført ulykkesanalyser av fotgjenger- og sykkelulykker med personskade i Trondheim kommune. Norske ulykkesdata lider av underrapportering, så det er relativt få registrerte ulykker i Trondheim. I Sverige praktiseres sykehusrapportering i tillegg til politirapportering, og derfor har tilsvarende ulykker i den svenske byen Umeå blitt analysert for å danne et sammenligningsgrunnlag, samt for å undersøke om ulykkesdata fra Umeå kan benyttes som grunnlag for å gjennomføre forebyggende tiltak i Trondheim. Ulykkesdataene er hentet fra NVDB og STRADA. Resultatene fra analysene av de politirapporterte ulykkene viser at det er vanskelig å gi en tydelig beskrivelse av hva som kjennetegner en alvorlig fotgjengerulykke, men sykehusdataene viser at disse ulykkene oftest forekommer på glatt føre i vinterhalvåret, og som regel på dagtid. Fotgjengere er ofte 55 år eller eldre. Alvorlige sykkelulykker forekommer oftest i dagslys, innenfor tettbebyggelse og i kryssområder. En hardt skadd mannlig syklist er typisk 35 år eller eldre, mens kvinner er 45 år eller eldre. Analysene tyder på at sykehusrapportering sannsynligvis fanger opp flere eneulykker enn politirapportering gjør; og ved å kombinere politi- og sykehusrapportering, forventes ulykkesfordelingene å bli mer robuste, noe som kan gi en tydeligere beskrivelse av hva som kjennetegner de alvorlige ulykkene. På grunn av dette vurderes det til at ulykkesdata fra Umeå kan være nyttig som et grunnlag for å gjennomføre forebyggende tiltak i Trondheim. Flere trafikksikkerhetstiltak er foreslått for å redusere alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker i Trondheim. Forbedret vintervedlikehold ser ut til å være det viktigste, da en stor andel alvorlige ulykker forekommer på glatte veger på vinteren.
dc.description.abstractIn recent years, Norwegian cities have been focusing on improving facilities for vulnerable road users in order to make more people walk and cycle instead of driving a car. Based on the zero-growth target, a significant increase is expected in the number of pedestrians and cyclists in the coming years, and in addition, the vision zero aims to achieve a road traffic system with no fatalities or serious injuries. In Trondheim, the proportion of pedestrians and cyclists has increased since the introduction of Miljøpakken, a partnership for sustainable transport. In addition, the total number of traffic accidents has been halved, but the same reduction cannot be observed in serious accidents. At the same time, a report by the municipality of Trondheim shows that 80 % of those killed and seriously injured are vulnerable road users. The aim of this study was to examine how the number of serious pedestrian and bicycle accidents in Trondheim can be reduced despite an increasing proportion of pedestrians and cyclists. To answer this, accident analyzes of pedestrian and bicycle accidents involving personal injury were carried out in the municipality of Trondheim. Norwegian accident data suffers from underreporting, so there are relatively few accidents registered in Trondheim. Sweden practices hospital reporting in addition to police reporting, thus similar accidents in the Swedish city of Umeå have been analyzed to form a comparative basis, as well as to investigate whether accident data from Umeå can be used as a basis for implementing preventive measures in Trondheim. The accident data were obtained from NVDB and STRADA. The results of the analyzes of the police-reported accidents show that it is challenging to clearly define what characterizes a serious pedestrian accident, but the hospital data show that those accidents most often occur on a slippery road during the winter season, usually during daytime. Pedestrians are often 55 years or older. Serious bicycle accidents most often occur in daylight within urban areas and in intersections. A severely injured male cyclist is typically 35 years or older, while females are 45 years or older. The analyzes indicate that hospital reporting is more likely to catch single road-user accidents than police reporting is; and by combining police and hospital reporting, accident distributions are expected to be more robust, which can provide a clearer definition of what characterizes the serious accidents. Based on this, it is considered that accident data from Umeå can be helpful as a basis for implementing preventive measures in Trondheim. Several safety-measures are proposed in order to reduce serious pedestrian and bicycle accidents in Trondheim. Improved winter maintenance seems to be most important, as a large proportion of serious accidents occur on slippery roads in the winter.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKan alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker i Trondheim reduseres?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record