Show simple item record

dc.contributor.advisorPetersen, Sobah Abbas
dc.contributor.authorHesselberg, Vegard Helgesen
dc.date.accessioned2021-09-16T16:00:19Z
dc.date.available2021-09-16T16:00:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80744115:20907827
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778702
dc.descriptionFull text available on 2024-06-01
dc.description.abstractDette prosjektet utforsker distribuert samarbeid og samskaping av innhold, oghvordan dette kan bidra til refleksjon og innsikt i forskjellige sammenhenger.Prosjektet er gjennomført i samarbeid med firmaet Læringsliv innenfor kontek-sten av NFR SAMSPILL-prosjektet. Læringsliv har utviklet et samarbeidsverktøysom belyser situasjoner og dilemmaer i forbindelse med gruppediskusjoner, ogsom bidrar til økt gjensidig forståelse mellom deltagerne. Verktøyet hjelper demå etablere aksjonspunkter og andre forslag for å løse forskjellige utfordringer.Verktøyet har blitt brukt i mange forskjellige sammenhenger; læring og strategiskplanlegging er typiske eksempler. Verktøyet blir ofte brukt for å identifisere, plan-legge og implementere organisatoriske endringer.Læringsliv arbeider kontinuerlig for å forbedre verktøyet sitt. Målet for detteprosjektet var å utforske relevante konsepter for samskaping av innhold, samtå designe og utvikle en prototype som tester disse konseptene. Tilnærmingener basert på Design Thinking-prinsipper, altså bruker-sentrisk, samarbeidende,prototype-drevet og iterativt. Disse prinsippene har blitt anvendt i konteksten avDOGAs trippel diamant-rammeverk, med sine faser for oppdagelse, beskrivelse ogutvikling.Gjennom en serie workshops og intervjuer ledet oppdagelsesfasen til formuler-ing av relevante forskningsspørsmål, f.eks. hvordan kan crowdsourcing og sam-skaping brukes til å støtte refleksjon i en gruppedialog? Denne fasen avdekket ogsåpotensielle forbedringsområder som reflekteres i første versjon av prototypen.Dette ble senere forbedret gjennom flere iterasjoner. Sluttresultatet av prosjek-tet er en konsepttest av en IKT-løsning som støtter samarbeid og samskaping avinnhold.
dc.description.abstractThis thesis describes a project to explore distributed collaboration and co-creationof content, and how this can aid reflection and insight gathering in different col-laborative contexts.The project is a collaboration with the company Læringsliv within the con-text of the NFR SAMSPILL project. Læringsliv has developed a collaboration toolthat throws light on situations and dilemmas in the context of group dialogue-style interactions, thus helping participants improve mutual understanding andhelps them establish action points and other suggestions for solving all sorts ofchallenges. The tool has seen use in numerous domains; learning and strategicplanning are typical examples. The tool is often used in the context of identifying,planning and implementing organizational change.Læringsliv seeks inspiration for further development of their tool, and the aimof the present project was to explore relevant concepts for collaborative contentco-creation, and to design and develop a proof-of-context prototype. The approachtaken is based on design thinking principles, that is: human-centric, collaborative,prototype-driven and iterative. These principles have been applied in the contextof DOGA’s triple diamond framework, with its Diagnosis/Explore and Define/andDevelop and Deliver phases.Through a series of workshops and interviews, the discover phase led to theformulation of relevant research questions, e.g., how can crowdsourcing and co-creation be leveraged to support reflection in a group dialogue setting? Further-more, this phase uncovered potential improvement areas that were reflected inthe first version of the prototype. This has since been refined through several it-erations, and the final outcome of the project is a proof-of-concept of the ideasand design recommendations for an ICT solution that has improved support forcollaboration and co-creation of content.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePromoting asynchronous collaborationand content co-creation
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record