Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorBrevik, Anders
dc.contributor.authorMyreng, Carl Gustav Drabløs
dc.contributor.authorSønmez, Martin Myhr
dc.date.accessioned2021-09-15T16:49:22Z
dc.date.available2021-09-15T16:49:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83511437:83539827
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778069
dc.description.abstractFor å holde følge med den økende digitaliseringen av samfunnet må virksomheter gjennomføre digitale transformasjoner. Dette fører til at stadig flere virksomheter innser behovet for å ansette en egen leder for digital transformasjon. Her kommer Chief Digital Officer-rollen (CDO) inn. Vi har gjennomført en kvantitativ studie om CDO-rollen i norske virksomheter. Studien tar for seg hvordan et utvalg av norske virksomheter bruker CDO-rollen og hva som kjennetegner de som opplever høyere grad av måloppnåelse. Vi har samlet inn data gjennom en spørreundersøkelse sendt ut til CDO-er og andre ansvarspersoner for digitalisering i norske virksomheter. Strukturen i forskningen vår baserer seg på vår egenutviklede modell bestående av nivåer og faktorer som påvirker CDO-ers arbeid og måloppnåelse. Modellen bygger på anerkjent og relevant litteratur om IT- og digitaliseringsledere. Vi har diskutert dataene våre opp mot et bredt teorigrunnlag for å gi funnene ytterligere faglig tyngde. Våre resultater tyder på at CDO-er i norske virksomheter har et bredt spekter av ansvarsområder og at det er stor variasjon på hvor de er plassert organisatorisk. Likevel bidrar de fleste stort til definering av både forretningsstrategien og virksomhetens digitale strategi. CDO-er som opplever høyere grad av måloppnåelse er i stor grad eksternt rekruttert til stillingen. De har stor grad av myndighet og direkte tilgang og kontroll på ressurser. I virksomheter med en dedikert enhet for digital transformasjon ligger forholdene godt til rette for høyere måloppnåelse hos CDO-er.
dc.description.abstractTo keep up with the increasing digitalization of society, companies must implement digital transformations. This leads to more and more companies realizing the need to hire a separate leader for digital transformation. This is where the Chief Digital Officer (CDO) comes in. We have conducted a quantitative study of the CDO in Norwegian companies. The study addresses how a selection of Norwegian companies use the CDO and what characterizes those who experience a higher degree of goal achievement. We have collected data through a survey sent out to CDOs and other roles responsible for digitalization in Norwegian companies. The structure of our research is based on our self-developed model including levels and factors that affect CDOs' work and goal achievement. The model is based on recognized and relevant literature on IT and digitalization leaders. We have discussed our collected data up against a broad theoretical basis to give the findings further academic weight. Our results indicate that CDOs in Norwegian companies have a wide range of areas of responsibility and that there is great variation in where they are located organizationally. Nevertheless, most CDOs make a significant contribution to defining both the company’s business strategy and digital strategy. CDOs that experience a higher degree of goal achievement are to a large extent externally recruited to the position, have a high degree of authority and have direct access and control over resources. In companies with a dedicated unit for digital transformation, the conditions are well suited for higher goal achievement among CDOs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvantitativ studie om Chief Digital Officer-rollen i norske virksomheter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel