Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDonn Morrison
dc.contributor.authorTore Bergebakken
dc.contributor.authorJon Åby Bergquist
dc.contributor.authorHelene Yuee Jonson
dc.date.accessioned2021-09-15T16:47:03Z
dc.date.available2021-09-15T16:47:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83510435:83529064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778054
dc.description.abstractOmtrent en tredjedel av all mat som blir produsert i verden, kastes. Matproduksjonen sto for 34 prosent av det globale utslippet av klimagasser i 2015. Matbutikker kaster mat som er fullt spiselig. Søppeldykkere prøver å bekjempe dette problemet ved å gå på jakt etter mat i søppelkonteinere, og spiser det andre har kastet fra seg. Søppeldykking blir sett ned på av mange mennesker og er ulovlig mange steder, men kan virke etisk riktig siden flere millioner mennesker som lider av sult. Målet med denne oppgaven var å utvikle en app hvor søppeldykkere kan dele informasjon om ulike konteinere og innholdet i dem. Sikkerhet og anonymitet var av stor betydning ettersom søppeldykking, i mange land, ligger i en gråsone når det gjelder lovlighet. Det er også mulig at de som gjør det vil bli sett ned på av samfunnet de lever i. Derfor er det mulig at brukerne av appen ikke vil bli identifisert, og vi trengte å begrense mengden lagret data som kunne spores tilbake til dem. En løsning på dette kunne være et system uten brukerkontoer, hvor brukerne ikke behøvde å registrere seg. På den måten ville det ikke bli registrert noe data som kunne spores tilbake til dem. Samtidig hadde det åpnet opp for at systemet kunne bli misbrukt av både brukere og bots. Vi ønsket ikke å være avhengige av moderatorer som måtte fjerne denne typen uønsket innhold, og tenkte at et system som var moderert av brukerne selv ville være en mulig løsning. Balansen mellom å opprettholde anonymiteten til brukerne og å forhindre misbruk var derfor viktig for prosjektet. Dette kommer tydelig fram i det primære forskningsspørsmålet vårt. Vi utviklet en mobilapp for iOS og Android, og hadde fokus på å implementere det vi tenkte var nødvendig for å beskytte brukernes anonymitet. Vi ønsket også at koden skulle være grei å vedlikeholde siden vi ville utvikle dette som et prosjekt med åpen kildekode. Appen har et veldig enkelt oppsett, med et kart og en liste over konteinere i nærheten på øverste nivå. Sider som viser kommentarer til, detaljert informasjon om og bilder av konteinerne, ligger under disse. Under de siste brukertestene fikk appen positive tilbakemeldinger. Forsøkspersonene våre mente at den var intuitiv og hadde et profesjonelt design. Som en del av prosessen hadde vi intervjuer med søppeldykkere og fikk mange interessante tilbakemeldinger fra dem. De fleste vi spurte, ønsket at identiteten deres skulle beskyttes og fortalte at de drev med søppeldykking av hensyn til miljøet. Noen kom også med ideer til appen, som det å vise hvor mange som hadde besøkt ulike konteinerne, og de fleste var fornøyde med det vi hadde implementert. Løsningen på oppgaven ble et system som har noe som likner på brukerkontoer. Appen lager an anonym identifikator når brukeren starter den for første gang. Denne identifikatoren er koblet til så lite data som mulig. Vi unngår å registrere brukernes posisjon og unngår at brukere kan se andres identifikatorer gjennom API-et, og passer på at all data sendes med HTTPS. Noe av informasjonen, som hvilke kommentarer brukeren har vurdert, er bare lagret lokalt i appen. Selv om vi ikke fikk testet systemet vårt ordentlig, så har vi utviklet en mulig løsning som opprettholder brukernes anonymitet og forhindrer misbruk. Vi oppdaget også at anonymitet ikke nødvendigvis var i konflikt med tiltakene som kunne begrense misbruk.
dc.description.abstractAround a third of all food produced in the world is wasted. Food production accounted for 34 percent of global greenhouse gas emissions in 2015. Grocery stores throw away food that is perfectly edible. Dumpster divers combat this issue by looking through garbage containers for edible food, and eat what others would leave to rot. This activity is looked down upon by a lot of people and considered illegal in many countries, but seems ethically sound in the face of a skewed distribution of food that leaves millions hungry. The goal of this project was to create an app where dumpster divers could share information about dumpsters and the content in them with each other. Security and anonymity were major concerns since dumpster diving is a legal gray area in many countries and those who do it might be looked down upon. Our users might not want to be identified, so we needed to limit the amount of data that could be traced back to them. Having no user accounts, as we orig- inally intended, could be a measure towards this. However, protecting our users’ anonymity might make it harder to prevent abuse by users and bots. We wanted to avoid depending on moderators to clear out unwanted data, and saw a user-moderated system as a possible solu- tion. The balance between enabling anonymity and preventing abuse was therefore of great significance to our project, as reflected in our research question. We created a mobile app for iOS and Android, with a focus on implementing only what we could consider reasonable when it came to protecting our users’ anonymity. We also at- tempted to make the code maintainable and geared towards being developed as an open source project. Our app had a simple structure, with a map and a list of nearby dumpsters as top-level pages, then things like detailed information about dumpsters, photos of dumpsters, comments and contents as subpages. It was praised for its professional look and intuitive interface during the final user tests. As part of the process, we conducted interviews with dumpster divers and found some inter- esting results. Most of those we asked did care for privacy and had environmental reasons for going dumpster diving. Some suggested features like seeing the number of visitors to a dumpster, and most were satisfied with those we had implemented. We ended up with a system similar to regular user accounts. Our solution creates an anony- mous identifier for each user when they first launch the app, connected to as little data as possible. We avoid tracking our users’ location, prevent others from seeing the identifiers through the API, and make data transfers happen through HTTPS only. Some data, like what comments the user has upvoted or downvoted, is only stored in the app itself. While we did not get to test our result properly, we did end up with a possible solution that protects our users' anonymity and preventing abuse. We also found that the need for anonymity does not always conflict with measures for inhibiting abuse.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDumpster Finder: A mobile app for anonymous, social food waste reduction
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel