Show simple item record

dc.contributor.advisorNowostawski, Mariusz
dc.contributor.authorFalck, Vanja
dc.contributor.authorLilleberg, Ludvig
dc.contributor.authorMadsen, Kristoffer
dc.date.accessioned2021-09-15T16:36:03Z
dc.date.available2021-09-15T16:36:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257850:82716363
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777979
dc.description.abstractEt læringsspill er vellykket når spilleren oppnår de medfølgende læringsmålene.Det å lage et læringsspill som er spennende nok til at spilleren fortsetter å spillefram til læringsmålene er oppnådd avhenger av både utfordringene i spillet og in-nholdet av oppgavene. Læringsprosessen blir oppfattet som en spiller som befin-ner seg i den optimale sonen for utvikling og flyt. En strategi for å holde etspill underholdende, men samtidig oppnå fremgang i læring, er å opprettholdeet vanskelighetsnivå som er vanskelig nok, men ikke for vanskelig. Vi eksperi-menterer med Hidden Markov-modeller for å teste ulike måter å implementeredynamisk vanskelighetstilpasning i utviklingen av et læringsspill. Som konsept-bevis legger vi frem en skisse av et rammeverk for å implementere dynamiskvanskelighetstilpasning i læringsspill.
dc.description.abstractAn educational game is successful if the player achieves the accompanied learn-ing goals. However, to make an educational game that is exciting enough for theplayer to keep playing until the learning goals are reached depends on both chal-lenges in the gameplay and in the subject matter of the learning tasks. The learn-ing process is perceived as a player being in a proximal zone of developmentand flow. One strategy for keeping a game exiting enough while also getting pro-gress in learning is to keep a load of difficulty that is difficult enough, but not toodifficult. We experiment with Hidden Markov Models to test different ways of im-plementing dynamic difficulty adaptation in the development of a learning game.As a proof-of-concept, we propose an outline of a framework for implementingdynamic difficulty adaptation in learning games.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDevelopment of Dynamic Difficulty Adaptation Using Hidden Markov Models in Learning Games
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record