Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGundersen, Odd Erik
dc.contributor.authorRisvaag, Andreas
dc.contributor.authorRasmussen, Kim Erling
dc.date.accessioned2021-09-15T16:32:09Z
dc.date.available2021-09-15T16:32:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:57390197:24272488
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777953
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFor å utføre sine oppgaver som distribusjonssystemoperatør (DSO) trenger Tensio Sør oppdatert og nøyaktig informasjon om topologien og koblingene i sitt elektriske nettverk. I dag antas det at omtrent 3500 målepunker i nettet er koblet til feil transformatorstasjon eller mangler en transformatorstasjon i netverksinformasjons systemet deres (NIS). Samtidig samles mer og mer informasjon fra sensorer i nettet. Problemet med å identifisere den riktige topologien i et strømnett er at det er en høyst manuell prosess som ofte involverer hurtig problemløsning. Dette medfører ofte manglende dokumentasjon på utført arbeid eller mindre enn optimale oppdateringer av systemer for å reflektere de faktiske endringene som er gjort. Eksisterende løsninger baserer seg stort sett på antakelser om en stor dekningsgrad av tilgjengelig informasjon om det underliggende nettet. I denne oppgaven underøker vi muligheten for å bruke eksisterende event strømdata generert av diverse sensorer i det lavspente strømnettet opperert av Tensio Sør. Vi forsøker å identifisere den faktiske nettverkstopologien ved å bruke data tilgjengeliggjort ved sensor utrulling som er gjennomført landsdekkende. Å ha riktig topologi informasjon om strømnettet muligjør bedre forebyggende tiltak, raskere feilretting og generell stabilitet som er en nødvendighet i et hvert moderne samfunn. På grunnlag av disse sensordataene bruker vi dataklyngemetoder for å avdekke skjulte koblinger som finnes i det komplekse strømnettet
dc.description.abstractTo perform their duties as a distribution system operator (DSO) Tensio South requires up to date and accurate information on the topology and connections in their electrical network. Today an esimated 3500 measurement points in the network is assumed to be connected to the incorrect substation or lacks a substation assignment in their network information system NIS. At the same time more and more information is being gathered from sensors in the grid. The problem with correctly identifying the topology of a power grid is that it is a highly manual job that often requires hasty problem solving. This often leads to lacking documentation of work done, or less than optimal updates of systems to reflect the actual changes done. Existing solutions usually rely on asumptions of a high degree of coverage of available knowledge of the underlying grid. In this thesis we explore the feasibility of using existing event stream data generated by the various sensors in the low voltage power grid operated by Tensio South. We attempt to correctly identify the actual network topology using the data made available by the sensor rollout that has been implemented nationwide. Having correct topology information about the power grid enables better preventative measures, faster error correction in case of faults, and general stability that is a necessity in any modern society. On the basis of this sensor data, we utilize data clustering methods to try to uncover hidden connections that exist in the complex web that is the power grid.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTopology Estimation in Powergrids
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel