Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Terje
dc.contributor.authorForfod, Sander Skjetne
dc.contributor.authorFlønes, Daniel
dc.contributor.authorDragsnes, Fredrik
dc.date.accessioned2021-09-14T17:18:35Z
dc.date.available2021-09-14T17:18:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80218484:80245738
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777256
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse og strategisk analyse av overnattingsvirksomheten Sandmoen Bed & Breakfast AS. Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan den økonomiske utviklingen til bedriften har vært mellom 2015-2019. Vi har innhentet informasjon fra årsregnskapene, som vi har kjøpt fra forvalt.no. I tillegg har vi gjennomført et intervju med Sandmoen Bed & Breakfasts daglige leder og eier, Nina Beathe Flønes. I regnskapsanalysen har vi sett på relevante nøkkeltall innenfor lønnsomhet, finansiering, soliditet og likviditet. Dette har gitt oss et godt helhetsbilde på den økonomiske utviklingen til bedriften gjennom disse årene. Videre kommer vi innom benchmarking og problematisering rundt benchmarking. I den siste delen av oppgaven ser vi på det strategiske rundt bedriften. Her gjennomføres en SWOT-analyse, med deres styrker, svakheter, muligheter og trusler, og en analyse av makroforhold som kan påvirke virksomheten gjennom en PESTEL-analyse. Avslutningsvis sees det på risikostyring, da med hovedfokus på risikofaktorer som kan påvirke bedriften og deres måloppnåelse. Totalt sett har Sandmoen Bed & Breakfast en solid og sunn økonomi, men spesielt på lønnsomhetssiden og kostnadssiden har det vært større svingninger gjennom perioden. Dette kan forklares med at overnattingsbransjen er en bransje med hard konkurranse og veldig varierende etterspørsel.
dc.description.abstractIn this paper, we have conducted an accounting analysis and strategic analysis of the accommodation business Sandmoen Bed & Breakfast AS. The purpose of this paper is to look at the economic development of the company between 2015-2019. We have obtained information from the financial accounts, which we have purchased from forvalt.no. In addition, we conducted an interview with the company's CEO and owner, Nina Beathe Flønes. In the accounting analysis, we have looked at relevant key figures within profitability, financing, solidity and liquidity. This has given us a good overall picture of the economic development of the company during these years. Furthermore, we look at benchmarking and problems surrounding benchmarks. In the last part of the paper, we will look at the strategic aspects of the company. Here we conducted a SWOT analysis, where we looked at the company's strengths, weaknesses, opportunities and threats. Through a PESTEL analysis, we have dived deeper into the macro conditions that can affect the business. In the end, we look at risk management, with the main focus on risks that can affect the company and their goal achievements. Overall, Sandmoen Bed & Breakfast has a solid and healthy economy. Especially when it comes to their profitability and the costs, there have been major fluctuations during the period. This can be explained by the fact that the accommodation industry is an industry with fierce competition and very varying demand.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse av Sandmoen Bed & Breakfast AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record