Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorValstad, Eirik Andreas Jørgensen
dc.date.accessioned2021-09-14T17:16:30Z
dc.date.available2021-09-14T17:16:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685251:61647578
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777193
dc.description.abstractDenne oppgaven ser nærmere på en potensiell satsning på flytende havvind på Helgeland. Flytende havvind kan bli en viktig kilde til fornybar energi, og en viktig eksportnæring for Norge. Olje og Gassklynge Helgeland har sammen med flere aktører på Helgeland startet arbeidet med å se på hvilke muligheter og utfordringer som eksisterer i forbindelse med en utbygging av flytende havvind. Denne oppgaven skal prøve å være et tilskudd til dette arbeidet, og oppgavens problemstilling ble dermed følgende: \enquote{\textit{Hvilke muligheter og utfordringer eksisterer i forbindelse med en utbygging av flytende havvind på Helgeland?}} For å besvare problemstillingen er det i tillegg utarbeidet seks forskningsspørsmål. I oppgaven har kvalitativ metode blitt lagt til grunn. Et deduktivt forskningsdesign bestående av to dimensjoner ble valgt, hvor den ene dimensjonen har sett på det tematiske, og den andre på det teoretiske. I forbindelse med datainnsamlingen ble det gjennomført ti semistrukturerte intervjuer med respondenter fra forskjellige aktører på Helgeland. Respondentene som er blitt intervjuet har hatt ulike lederstillinger, og har hatt god innsikt i organisasjonen og hvilke koblinger den har til andre. Dersom man ser nærmere på funnene er det tydelig at de fleste aktørene verdsetter klyngeinitiativene på Helgeland. Respondentene forteller at klyngeinitiativene tilbyr samlingsplasser, fungerer som talerør, og jobber for at det skal være mer aktivitet på Helgeland. Videre forteller majoriteten at å være medlem i et klyngeinitiativ gir et konkurransefortrinn. Klyngene eller ansamlingene av aktører på Helgeland, som har koblinger og komplementerer hverandre, er delt inn i ulike næringer. Denne oppgaven fokuserer i hovedsak på klyngen innen den maritime industrien, som inkluderer olje- og gassnæringen. I denne klyngen er det tegn som tyder på at antallet aktører er lavt, og dette kan gi utfordringer når det gjelder en satsning på flytende havvind. Det er fordi aktørene mangler komplementaritet, innovasjonspress og mindre kunnskapsspredning. %hvorfor er det et problem? Diskusjonen i denne oppgaven viser at det på den ene siden er det flere muligheter på Helgeland, men på den andre siden er det også mange utfordringer i forbindelse med en satsning på flytende havvind. Disse er gjengitt i Porters diamantmodell i konklusjonen. Det er spesielt utfordrende at energikostnaden ved flytende havvind er høyere enn alternative energikilder, men mulighetene er store for å kutte kostnader dersom man bygger ut i stor skala.
dc.description.abstractThis thesis looks at the possibillity of constructing a floating offshore windpark at Helgeland. Floating offshore wind can be an important source of renewable energy in the future, and also an important export industry for Norway. The Oil and gas cluster Helgeland has in collaboration with others actors at Helgeland started to examine the opportunities and challenges that exist in connection with the local development of floating offshore wind. This thesis is meant to be a supplement to this work, and the thesis's problem thus became the following: \enquote{\textit {Which opportunities and challenges exist in connection with the development of floating offshore wind at Helgeland?}} In addition, six research questions have been used to answer the main research problem. This thesis uses a qualitative method. A deductive aproach consisting of two dimensions was chosen, with one dimension looking at the thematic and the other at the theoretical level. Ten semi-structured interviews were conducted with respondents from different actors at Helgeland. The respondents holds various management positions, and offered good insight into the organization and the links that exists between their organization and other actors. On the background of the data collection it is clear that the respondents value the cluster initiatives at Helgeland. The respondents say that the cluster initiatives offer places to meet, acts as a voice on behalf of the respondents, and work to promote more activity at Helgeland. Furthermore, the majority says that being a member of the cluster initiatives gives them a competitive advantage. The clusters of actors, who have links and complement each other, at Helgeland are divided into different industries. The thesis focuses mainly on the cluster that compose of actors within the maritime industry, which includes the oil and gas industry. There are indicators that the quantity of actors in this cluster is low. This may present a challenge beyond an investment in floating offshore wind. This thesis shows that there are several opportunities and challenges in connection with constructing floating offshore windturbines at Helgeland. These are presented in Porter's diamond model in the section conclusion. It is particularly challenging that the cost of energy when it comes to floating offshore wind is higher than alternative energy sources, but there are major opportunities of reducing costs if a park on a large scale is built.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFlytende havvind på Helgeland
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record