Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorMidtun, Emil Vee
dc.contributor.authorUnhjem, Vegard Dahle
dc.date.accessioned2021-09-14T17:16:27Z
dc.date.available2021-09-14T17:16:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685251:61557626
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777190
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan avvikshåndtering kan gjøres bedre i en bedrift i byggebransjen, for å sikre at kunnskapen blir gjort tilgjengelig og delt i organisasjonen. For å finne ut av hvordan avvikshåndteringen kan gjøres bedre, ble det undersøkt hvordan bedriften lagrer og deler kunnskap i forbindelse med avvikshåndteringen for at læring kan oppstå. I løpet av forskningsperioden innførte bedriften et nytt system for avvikshåndtering, og det ble også undersøkt om implementeringen av det nye systemet har hatt de riktige fokusområdene. For å undersøke studiens problemstilling ble det benyttet en kvalitativ tilnærming. Studien er en casestudie som fokuserer på avvikshåndtering i en enkelt bedrift, og datainnsamlingen ble gjennomført i form av semistrukturerte intervjuer av syv informanter i administrasjonen. Teori om kunnskap, kunnskapsledelse og endringsledelse ble benyttet for å belyse studiens empiri. Resultatene viser at de største utfordringene ved bedriftens avvikshåndtering er at informasjonen har vært uorganisert og fragmentert. Organisasjonen har hatt fokus på disse områdene i endringsprosessen, og det er sannsynlig at avvikshåndteringen blir bedre som følge av dette når det nye avvikssystemet blir implementert. Det har derimot vært mindre fokus på problemene med overføring av taus kunnskap. Organisasjonen bør derfor rette økt fokus mot koding av taus kunnskap, slik at den enklere kan dekodes. Det anbefales at bedriften beholder kodifisering som hovedstrategi for kunnskapsledelse og personifisering som støttestrategi. Organisasjonen er avhengig av et økt fokus på både kodifiserings- og personifiseringsstrategien for å oppnå større grad av organisatorisk læring i forbindelse med avvikshåndteringen.
dc.description.abstractThis study examines how nonconformity management can be performed better in a construction company, to ensure that knowledge is made available and shared within the organization. To find out how the nonconformity management can be done better, it was examined how the company stores and shares information related to nonconformity management for learning to occur. The company implemented a new system for nonconformity management during the research period, and it was also examined whether the implementation of the new system has had the right focus areas. A qualitative approach was used to examine this study's research question. The study is a case study that focuses on nonconformity management in a single company, and the data collection was conducted by semi-structured interviews of seven informants in the administration. Theory of knowledge, knowledge management and change management were used to elucidate the study's empirical data. The results show that the biggest challenges with the company's nonconformity management, are that the information has been disorganized and fragmented. The organization has focused on these areas in the change process, and it is likely that the nonconformity management will be improved as a result of this when the new nonconformity system is implemented. On the other hand, there has been less focus on the problem of transferring tacit knowledge. The organization should therefore direct increased focus on coding tacit knowledge, so that it can be decoded easier. It is recommended that the company keeps codification as the main knowledge management strategy and personalization as a support strategy. The organization depends on an increased focus on both the codification and personalization strategy to achieve a greater degree of organizational learning resulting from nonconformity management.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleAvvikshåndtering i ElementPartner AS
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record