Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorNesvold, Sondre
dc.contributor.authorSørflaten, Sondre
dc.date.accessioned2021-09-14T17:16:23Z
dc.date.available2021-09-14T17:16:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685251:60994763
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777187
dc.description.abstractDe siste tiårene har kunnskap blitt et grunnleggende konkurransefortrinn for bedrifter over hele verden. Glamox opererer i en bransje som blir påvirket av nye teknologier, hyppige endringer og stor konkurranse. For å konkurrere på det internasjonale markedet er Glamox avhengig av å innovere, og kunnskap er en av virksomhetens viktigste ressurs. Med denne studien ønsker vi å avdekke hvordan kunnskap og bedriftskultur påvirker innovasjonsprosessen i en ledende, innovativ bedrift. I denne studien besvares dermed problemstillingen: «Hvordan påvirker kunnskapsledelse og bedriftskultur innovasjonsprosessen i Glamox?» Studien har en kvalitativ tilnærming, der casestudie er valgt som forskningsdesign. For å besvare den overordnede problemstillingen ble det utformet tre forskningsspørsmål. Studien er gjennomført ved hjelp av observasjoner, ad hoc-intervjuer og dokumentstudier. Studien tar utgangspunkt i Glamox, som er en av Norges ledende leverandør av belysning til det profesjonelle markedet. I denne undersøkelsen ble teori innen kunnskapsledelse, bedriftskultur og innovasjon valgt for å forme studiens teoretiske rammeverk. Resultatene viser i hovedsak at kunnskapsledelse og bedriftskultur har stor påvirkning på innovasjonsprosessen i Glamox. Kunnskapsledelse i Glamox fremmer evnen til å skape og dele kunnskap på tvers av prosjekter, som effektiviserer og forbedrer innovasjonsprosessen i virksomheten. Funnene tyder på at det eksisterer stor tillit mellom ledelsen og kunnskapsarbeiderne, og kunnskapsarbeiderne har høy grad av autonomi. Bedriftskulturen i Glamox fremmer innovativ atferd i virksomheten, og bidrar positivt til et innovativt læringsklima. Bedriftskulturen i Glamox kjennetegnes av åpenhet og tillit mellom medarbeiderne, noe som også fremmer kunnskapsutviklingen i virksomheten. Ledelsen i Glamox legger til rette for flere kontekster der kunnskapsdeling kan foregå, og medarbeiderne er spesielt god på å dele taus kunnskap muntlig. Den tause kunnskapen blir i liten grad gjort eksplisitt, noe som påvirker innovasjonsprosessen i negativ forstand. Avslutningsvis tyder våre funn på at kunnskapsledelse bidrar til at nye idéer og innovasjoner formes, og bedriftskulturen tilrettelegger for at innovasjonene blir aktualisert i virksomheten. Uten de gode kontekstene, der kunnskapsdeling foregår, er det grunn til å tro at forholdet mellom bedriftskulturen og innovasjonsprosessen blir negativt påvirket.
dc.description.abstractIn recent decades, knowledge has become a fundamental competitive advantage for companies around the world. Glamox operates in an industry that is influenced by new technologies, frequent changes and competition. To compete on the international market, Glamox relies on innovation, and knowledge is one of the company´s most important resources. With this study, we want to uncover how knowledge and corporate culture influence the innovation process in a leading, innovative company. The study thus answers the question: «How does knowledge management and corporate culture influence the innovation process in Glamox?» The study has a qualitative approach, in which case study is chosen as the research design. To answer the overall problem, three research question were formulated. The study was carried out by using observation, ad hoc interviews and document studies. This study is based on Glamox, which is one of Norway’s leading suppliers of lightning for the professional market. In this study, theory within knowledge management, corporate culture and innovation was used to form the theoretical framework. The results show that knowledge management and corporate culture have a major impact on the innovation process in Glamox. Knowledge management in Glamox promotes the ability to create and share knowledge across projects, which improves the innovation process in the business. The findings indicate that there is a great deal of trust between the management and the knowledge workers, and the knowledge workers have a high degree of autonomy. Glamox’s corporate culture promotes innovative behavior in the business and contributes positively to an innovative learning environment. Glamox’s corporate culture is characterized by openness and trust between employees, which also promotes knowledge development in the business. The management of Glamox facilitates several contexts where knowledge sharing can take place, and employees are especially good at sharing tacit knowledge. Tacit knowledge is rarely made explicit, which affect the innovation process in a negative sense. In conclusion, our findings suggest that knowledge management contributes to the formation of new ideas and innovations, and the corporate culture facilitates innovation in the business. Without the good contexts in which knowledge sharing takes place, there is reason to believe that the relationship between the corporate culture and the innovation process will be adversely affected.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleInnovasjonsprosessen i Glamox
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record