Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorAmundsen, Håvard André
dc.contributor.authorBakken Granheim, Line
dc.date.accessioned2021-09-14T17:16:18Z
dc.date.available2021-09-14T17:16:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55684816:60035796
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777184
dc.description.abstractTeknisk tilstandsgrad er en indeks for å vurdere kvalitet på bolig, og brukes for å gi boligkjøpere og -selgere informasjon om boligens tilstand. Hvorvidt teknisk tilstandsgrad har en påvirkning på boligprisen, er ut ifra vår kunnskap ikke undersøkt tidligere. Denne informasjonen vil være nyttig for alle som skal kjøpe bolig. Tidligere studier har benyttet egendefinerte eller andre former for kvalitetsmåling, for å definere boligens kvalitet i henhold til boligprisen. Denne studien ser nærmere på tilstandsgradens påvirkning på boligprisen, og skal besvare følgende problemstilling: Har den tekniske tilstandsgraden, målt i henhold til takstmannens standard, påvirkning på boligprisen? Datasettet som er anvendt i oppgaven er basert på 11 451 boligsalg fra Oslo og Akershus i tidsrommet 2016 til 2019. Problemstillingen er blitt besvart ved bruk av en hedonisk modell, hvor forklaringsvariablene er delt inn i dummyer, samt kontinuerlige variabler. Studien benytter en logaritmisk transformasjon av forholdet mellom kjøpesum og antall kvadratmeter, kvadratmeterpris, som avhengig variabel. Studien ser nærmere på hvordan boligens gjennomsnittlige tilstandsgrad, og tilstandsgraden på ulike bygningskomponenter påvirker kvadratmeterprisen. Fokuset i denne oppgaven er spesielt rettet mot tilstandsgraden på kjøkken, VVS, tak og drenering, da dette utgjør store vedlikeholdskostnader på en bolig. Med bakgrunn i de gjennomførte analysene, har studien konkludert med at boligprisen reduseres med fallende gjennomsnittlig teknisk tilstandsgrad på boligen. Tilstandsgraden på kjøkken, VVS og drenering har også en signifikant negativ sammenheng mellom boligpris og tilstandsgrad. Det kan for øvrig ikke fastslås en sammenheng mellom boligprisen og den tekniske tilstandsgraden på boligens tak.
dc.description.abstractThe technical condition is an index to assess the quality of a dwelling and is used to provide home buyers and sellers with information about the condition of the dwelling. Whether the technical condition of the dwelling has an impact on the housing price, has not been studied previously according to our knowledge. This information will be useful for anyone looking to buy a home. Previous studies have used different kinds of quality measurement to define the dwellings condition according to the housing price. This thesis takes a closer look at the impact of the dwellings condition on the price, and will answer the following research question: Does the technical condition, according to the surveyor’s standard, affect the price of the dwelling? The data used in this thesis is based on 11 451 housing sales from Oslo and Akershus from 2016 to 2019. The research question has been answered by using hedonic models, where the explanatory variables are divided into dummies, and continuous variables. The thesis uses a logarithmic transformation of the relationship between the purchase price and the square meters (price per square meter) as the dependent variable. The thesis examines how the dwellings average condition, and the technical condition of different construction components affects the price per square meter. This thesis will focus specifically on the condition of the kitchen, the Norwegian abbreviation VVS (heating, ventilation, and sanitation), the roof, and the drainage, as these areas constitute some of the largest maintenance costs of a dwelling. Based on the analysis, this study concluded that the dwelling price is reduced as the technical condition of the dwelling worsens. The technical condition of the kitchen, VVS and drainage has a significant negative effect on the housing price. We cannot establish a significant correlation between the housing price and the technical condition of the dwellings roof.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av teknisk tilstandsgrad i lys av boligpris
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record