Show simple item record

dc.contributor.advisorHoltskog, Halvor
dc.contributor.authorHustvedt, Hannah
dc.contributor.authorMæhlum, Sindre
dc.contributor.authorRønningen, Vemund
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:27Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258283:82302092
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777067
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet for Madshus AS. Problemstillingen for undersøkelsen er: Hvordan bryte ned organisasjonsbarrierer og sette i gang en refleksjonsprosess mot kontinuerlig forbedring? Teorien omhandler single- og double-loop learning, handlingsteori og modell O-I og modell O-II. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av ustrukturerte kvalitative dybdeintervjuer, og som forskningstilnærming har vi brukt aksjonsforskning. Oppgaven har valgt å trekke frem Xerox Holdings Corporation som et relevant eksempel. I dette eksempelet ble det benyttet aksjonsforskning som forskningstilnærming og basert på dette arbeidet identifiserte Xerox at de hadde enkle rutiner i systemet sitt, i form av single-loop learning. Resultatet av forskningen var at organisasjonen opptrådde som ineffektiv, og en mulig løsning vil være å gå over til double-loop learning. Dette danner vårt grunnlag for diskusjonen til slutt i oppgaven, hvor teori og metode vil bli knyttet opp mot hva prosjektet har observert hos Madshus AS. Prosjektet konkluderer med at valgt metode, teori og forskningstilnærming har startet en refleksjonsprosess mot kontinuerlig forbedring hos lageret til Madshus, men at arbeidet enda ikke er ferdig for å møte det endelige målet. Prosjektet har troen på at Madshus har et stort potensial når det kommer til organisatorisk læring. Det er nå opp til Madshus om de ønsker å fortsette denne påbegynte refleksjonsprosessen.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is written for Madshus AS. This research paper is exploring the issue of how Madshus AS can break down organizational barriers and initiate a reflection process towards continuous improvement? We have used relevant theory for single- and double-loop learning, action theory, and model O-I and model O-II. In this paper we have conducted unstructured qualitative in-depth interviews, and we have used action research as our research approach. This project has chosen to cite Xerox Holdings Corporation as a relevant example. In this example, action research was used as a research approach, and based on this work Xerox identified that they had simple routines in their systems, consisting of single-loop learning. The result of the research was that the organization acted as inefficient, and that a possible solution would be to switch to double-loop learning. This forms our basis for the discussion at the end of the thesis, where the theory and method will be linked to what the project has observed at Madshus AS. The project concludes that the chosen method, theory, and research approach has started a reflection process towards continuous improvement at Madshus' warehouse, while there is still a lot of work to do to meet the end goal. The project believes that Madshus has great potential when it comes to organizational learning. It is now up to Madshus if they want to continue this initiated reflection process
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOrganisatorisk læring i en logistikkfunksjon hos Madshus
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record