Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHerrera, Ivonne
dc.contributor.advisorHepsø, Vidar
dc.contributor.authorLåstad, Emilie
dc.contributor.authorHjelmseth Larssen, Charlotte
dc.date.accessioned2021-09-14T17:09:20Z
dc.date.available2021-09-14T17:09:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58793592:58858395
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776990
dc.description.abstractMålet med denne avhandlingen var å analysere en valgt case innen petroleumsindustrien, for å vurdere hvor resiliens styring kunne benyttes for å forbedre resiliens kapabiliteter i operasjonen. Casen som ble behandlet er bruken av fjernstyrte undervanns inspeksjons droner (UID) ved undervannsinstallasjoner på norsk sokkel. Et sett med kapabilitets kort fra Darwin Resilience Management Guidelines (DRMG) ble valgt og tilpasset for anvendelse i casen. Dette er retningslinjer for forbedring av evnen til å forutse, overvåke, respondere, tilpasse, lære og utvikle seg, for å operere effektivt i møte med kriser. Disse har tidligere blitt benyttet for luftfart og helsesektoren. Følgende problemstilling ble adressert; - Hvordan kan DRMG tilpasses og benyttes for å forbedre resiliens i fjernstyringsoperasjoner i petroleumsindustrien? For å løse problemstillingen og oppnå målet, ble ulike analysemetoder brukt for å etablere en forståelse av operasjonen i kontekst av industrien og dens eksterne faktorer. Spørsmålene fra kapabilitets kortene i DRMG ble valgt basert på funnene fra analysemetodene, og bildet de dannet av operasjonen. Dette var et initierende forsøk på å tilpasse kapabilitets kortene. Videre ble disse spørsmålene testet, ved å benytte dem gjennom et sett av intervjuer med utvalgte ledere fra oljeselskapet. Dette for å avdekke om de tilpassede spørsmålene kan brukes for å forbedre resiliens i operasjonen, og om de tilpassede utløsende spørsmålene krever revisjon. Resultatene viser at spørsmålene kan stimulere til nyttige refleksjoner og belyse taus kunnskap i organisasjonen. Dette kan videre benyttes som input for videre utvikling av tiltak og handlinger, som når implementert, kan bidra til å forbedre operasjonens motstandsevne. Tilpasningen ble rettet mot en spesifikk case, og de resulterende spørsmålene er derfor ikke generaliserbare for andre operasjoner. Imidlertid kan metoden for å tilpasse DRMG benyttes for operasjoner og prosesser for å tilpasse spørsmål for forskjellige tilfeller. Resultatene viser også at de utløsende spørsmålene som er tilpasset i oppgaven, må revideres ytterligere for at de skal ha størst mulig effekt.
dc.description.abstractThe objective of this thesis was to analyze a chosen operation case within the petroleum industry, to assess where the resilience management guidelines could be applied to improve the resilience of the operation. The case that was addressed is the use of remotely operated underwater inspection drones (UIDs) on subsea installation on the Norwegian Continental Shelf. A set of capability cards from the Darwin Resilience Management Guidelines (DRMG) were selected and adapted for application to the case. These are guidelines for improvement of the ability to anticipate, monitor, respond, adapt, learn and evolve, to operate efficiently in the face of crises. This guidelines have previously been applied to aviation and healthcare. The following problem statement was addressed; - How can the DRMG be adapted and applied to improve resilient management for remote operation in the petroleum industry? To address the problem statement and achieve the objective, a mix of analytical methods was applied to create an understanding of the operation in context of the industry and its external factors. Triggering questions from the capability cards in the DRMG where selected based on the findings from the analytical methods, and the picture they created of the operation. This was an initial attempt at adapting the capability cards. Further, these questions where tested, by applying them through a set of interviews with chosen leaders from the oil company. This to reveal whether the adapted triggering questions could be applied to improve resilience in the operation, and whether the adapted triggering questions require revision. The results show that the triggering questions can stimulate helpful reflections bringing tactic knowledge from the organization that could be used as input for the development of measures and actions, that when implemented could help improve the resilience capability of the operation. The adaption was made for a specific case, and the resulting questions might therefor not be generalizable for other operations. However, the method of adapting the DRMG for application could be applied for other operations and processes to form triggering questions applicable for various cases. The results also show that the triggering questions adapted in the thesis would need to be further revised for them to have the optimal effect.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleDARWIN Resilience Management Guidelines for Everyday Operations in the Petroleum Industry
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel