Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFinnestrand, Hanne
dc.contributor.advisorIngvaldsen, Jonas
dc.contributor.authorBrown Bergly, Silvia
dc.contributor.authorErskine, Katrine Hærem
dc.date.accessioned2021-09-14T17:08:10Z
dc.date.available2021-09-14T17:08:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59813597:59815515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776974
dc.descriptionFull text available on 2022-07-02
dc.description.abstractBakgrunn: Etablerte selskaper på tvers av industrier og landegrenser står ovenfor omgivelser i endring. Teknologisk utvikling, globalisering og et økt fokus på bærekraft gjør at dagens markeder endrer seg raskt, og selskaper er avhengige av å fornye seg for å være med på denne utviklingen. For å være fremoverlente og åpne for nye markeder velger mange selskap å drive ny forretningsutvikling gjennom egne utforskende enheter. Ved å ha en egen enhet som skal utforske nye muligheter, kan etablerte selskap overkomme sin mangelende fleksibilitet i møte med større endringer. Samtidig kan møtet mellom en slik utforskende enhet og den etablerte kjernevirksomheter by på utfordringer. Det kan være vanskelig for enheten å operere i det etablerte systemet til selskapet, og det kan være vanskelig å ta med seg læringen fra den utforskende enheten inn i det etablerte selskapet. Formålet med denne studien er å få en bedre forståelse for hvilken rolle læring kan ha når en enhet for utforskende forretningsutvikling operer innenfor rammene av et etablert selskap, med utgangspunkt i denne enheten og dens møtepunkter inn mot det etablerte i organisasjonen. Metode: Vi har benyttet oss av en kvalitativ tilnærming, og har gjennom semi-strukturerte intervju samlet inn empirisk data fra ansatte og ledere i en enhet som driver forretningsutvikling innenfor et etablert selskap, samt ansatte fra tilstøtende støttefunksjoner. Teori om organisasjonslæring og hvordan kunnskap deles og bevares i en organisasjon har blitt brukt for å evaluere det empiriske datagrunnlaget. Funn: Vi identifiserte tre læringsutfordringer innad i den utforskende enheten, og tre i møtet med den etablerte virksomheten. Innad i enheten er den første læringsutfordringen at det er lite refleksjon og bevaring av kunnskap innad i hvert enkelt team. På tvers av teamene er læringen preget av tilfeldigheter og mangel på opplevd nytteverdi. I møtet mellom enheten og den etablerte kjernevirksomheten, er den første læringsutfordringen at erfaring fra tilpasninger som gjøres til den utforskende enheten ikke bevares. Den andre er at teamene i enheten har lite fokus på å lære seg systemet og prosessene til Selskapet, i håp om å få prosesser tilpasset sitt arbeid. Det er også en utfordring for læringen at målkonflikten mellom det å utnytte og det å utforske ikke adresseres av selskapet eller enheten. Studien viser hvordan disse læringsutfordringene henger sammen, og i kombinasjon gjør det vanskeligere for enheten å utvikle seg, og å påvirke selskapet det er en del av til å fornye seg. Studien har to hovedfunn. Det første er at gode interne læringsprosesser i den utforskende enheten kunne ha redusert utfordringene som oppstår når et selskap skal balansere utforske og utnytte. Det andre funnet er at manglende adressering av konflikten mellom utforske og utnytte gjør at enheten ikke lærer om selskapet og selskapet ikke lærer fra enheten. Studien illustrerer behovet for læring i de enhetene som samarbeider med den utforskende enheten, slik at dette samarbeidet håndteres på en verdiskapende måte.
dc.description.abstractBackground: Established companies across industries and borders face changing environments. Technological development, globalization and an increased focus on sustainability imply that today's markets are changing rapidly, and many companies need to innovate to participate in this development. To be open to new markets many companies choose to conduct new business development through separate exploratory units. By having a dedicated unit to explore new opportunities, established companies can overcome their lack of flexibility in dealing with major changes. At the same time, the interface between such an exploratory unit and the established core business can present challenges, and it can be difficult to take the learning from the exploratory unit into the established company, and vice versa. The purpose of this study is to look at the learning challenges that arise when an exploratory business development unit operates within an established company, with focus on the unit and its attachment points to the established organisation. This is to gain a better understanding of how learning affects the unit's ability to drive business development and the company's ability to adapt to changing environments. Method: We have used a qualitative approach and used semi-structured intweviews to collect empirical data from employees and managers in a business delvelopment unit in an esablished company, as well as employees from adjacent support functions. Theory of organizational learning and how knowledge is shared and retained in an organization has been used to evaluate the empirical data. Findings: We identified three learning challenges within the exploratory unit, and three in the interface with the established business. Within the unit, the first learning challenge is that there is little reflection and retention of knowledge within each team. Between the teams, the learning ac hoc and unstructured. There is also a lack of percieved benefits from learning. In the interface between the unit and the established core business, the first identified learning challenge is that experience from adjustments made to the exploratory unit are not preserved. The second identified challenge is that the teams in the unit have little focus on learning how the system and processes of the company work, as they are waiting for processes adapted to their work. It is also a challenge for the learning that the conflict between explore and exploit is not addressed by the company or unit. The study shows how these learning challenges are linked and in combination make it more difficult for the unit to develop and to influence the company it is part of. The study has two main findings. The first is that good internal learning processes in the exploratory unit could reduce the challenges that arise when a company balances explore and exploit. The other finding is that a failure to address the conflict between explore and exploit implies that the unit does not learn about the company and the company does not learn from the unit. The study illustrates the need for learning in the units that collaborate with the exploratory unit so that this collaboration is handled in a value-adding way.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleLæringsutfordringer i møte mellom ny og etablert business - En kvalitativ studie
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel