Show simple item record

dc.contributor.advisorTusvik, Amalie
dc.contributor.authorMelsbø Rotvik, Marie-Kasbara
dc.date.accessioned2021-09-14T17:05:48Z
dc.date.available2021-09-14T17:05:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82450651:82454211
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776910
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har som hensikt å kartlegge hvilken rolle sosiale medier spiller for merkevarebyggingen til bedrifter. Sosiale medier er i stadig utvikling, og benyttes både privat og i jobbsammenheng. I tillegg har merkevarebygging og promotering i sosiale medier aldri vært viktigere med tanke på den pågående pandemien vi står overfor. På bakgrunn av dette, har jeg valgt en problemstilling knyttet til sosiale medier og merkevarebygging. Min problemstilling er som følger: «Hvilken rolle spiller sosiale medier for merkevarebyggingen til ulike bedrifter?» Bruken av sosiale medier i forbindelse med merkevarebygging har de siste årene økt, og flere bedrifter har tatt i bruk sosiale kanaler for å fremme sine merkevarer. Sosiale medier og merkevarebygging er begge interessante temaer å forske videre på. Merkevarebygging har alltid vært viktig, men har den siste tiden spilt en enda viktigere rolle, på grunn av pandemien vi står overfor, der mye skjer via netthandel. Det har vært viktig for bedriftene å ha gode og etablerte merkevarer som folk har kjennskap til slik at de kan fortsette salg av merkevarer både på nett og i butikk. Sosiale medier har en viktig rolle, fordi bedriftene får delt innhold av egne merkevarer gjennom sosiale kanaler, når folk kanskje ikke får sett varene fysisk i butikk. Oppgaven starter med å ta for seg et utvalg teori, deriblant merkevarebygging, sosiale medier og merkevarer. Teorien er viktig for å få en dypere forståelse av temaene, og det gjør det enklere å svare på problemstillingen senere i oppgaven. Videre tar oppgaven for seg et utvalg litteratur, bestående av en artikkel og en studie. Artikkelen tar for seg flere grunner til at sosiale medier er viktig for små bedrifter, og studien tar for seg viktigheten av å måle effekten av markedsføring i sosiale medier. Dette blir gjort rede for i det kvantitative datamaterialet. Det gir generelle tall og statistikk på bruken av sosiale medier (sekundærdata). Det er interessant for å få en oversikt over hvor mye sosiale medier har å si for hver enkelt. Oppgaven er skrevet som en casestudie, og tar utgangspunkt i arbeidet bedriftene KappAhl AS og Kronsteingruppen AS legger ned i forbindelse med deres merkevarebygging i sosiale medier. Det blir her gjort rede for det kvalitative datamaterialet hentet fra mailintervjuene gjort med bedriftene. Kvalitativ metode tas i bruk i oppgaven for å gå i dybden og belyse de spesifikke forholdene til de to bedriftene i studien. Gjennom å ha analysert det kvalitative datamaterialet, og satt resultatene i sammenheng med teori, litteratur og kvantitativ data har jeg dannet grunnlaget for å svare på problemstillingen.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to map what role social media plays in brand building for different companies. Social media is constantly evolving, and is used both privately and in a work context. In addition, branding and promotion on social media has never been more important given the ongoing pandemic we are facing. Based on this, I have chosen to approach to the problem “What role does social media play in branding different companies?" The use of social media in connection with brand building has increased in recent years, and several companies have used social channels to promote their brands. Social media and branding are both interesting topics to research further. Brand building has always been important, but has recently played an even more important role, due to the pandemic we face, where a lot happens via online shopping. It has been important for companies to have good and established brands that people are aware of so that they can continue selling brands both online and in stores. Social media has an important role, because companies get to share content of their own brands through social channels, when people may not see the brands physically in the store. The thesis starts with a selection of theory, including brand building and social media. The theory is important for gaining a deeper understanding of the topics, and it makes it easier to answer the problem later in the thesis. Furthermore, the thesis deals with a selection of literature, consisting of an article and a study. The article addresses several reasons why social media is important for small businesses, and the study addresses the importance of measuring the effect of social media marketing. This is explained in the quantitative data material. It provides general figures and statistics on the use of social media (secondary data). It is interesting to get an overview of how much social media has to say for each individual. The thesis is written as a case study based on the companies KappAhl AS and Kronsteingruppen AS and their brand building in social media.The qualitative data material from the interviews conducted with the companies is explained here. Qualitative methods are used to point out the specific conditions of the two companies in the study. By analyzing the qualitative data material, and putting the results in context with theory, literature and quantitative data, I have formed the basis for answering the problem.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMerkevarebygging og sosiale medier- casestudie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record