Show simple item record

dc.contributor.advisorDe Lange, Petter Eilif
dc.contributor.authorLiaset, Sondre Erik
dc.contributor.authorUnhjem, Simen Tafjord
dc.date.accessioned2021-09-14T17:05:13Z
dc.date.available2021-09-14T17:05:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59712753:59715325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776889
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven og analysen er å estimere verdien av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. For å nå vår estimerte verdi har vi brukt begge grunnleggende verdsettelsesmetoder inkludert komparative verdsettelsesmetoder. For den grunnleggende verdsettelsen brukes Free Equity to Cash Flow Model og Dividend Discount Model. Og for den komparative analysen har vi brukt pris-til-inntjening-forholdet (P/E) og pris-til-bok (P/B) for den relative verdsettelsen. Først skal vi snakke om hvorfor vi valgte vår problemstilling. Etterfulgt av forskningsspørsmålet og hvordan vi har strukturert oppgaven. Så vil vi presentere Sparebanken Møre og hva et egenkapitalbevis egentlig er. Etter det skal vi diskutere hvordan man skal tilnærme seg verdsettelsen av finansielle tjenestefirmaer, siden denne tilnærmingen er forskjellig fra tradisjonelle firmaer. Og forklare de fire verdsettelsesmetodene vi har benyttet. Deretter vil oppgaven vår fortsette med en strategisk analyse. Dette vil være et viktig utfyllende verktøy for å oppnå en virkelig verdi i forhold til våre estimater og beslutninger. Det eksterne analyseverktøyet PESTLE og Porter’s Five Forces vil hjelpe oss med å forstå de eksterne faktorene som påvirker Sparebanken Møre bedre. Og for den interne analysen av banken, har vi bestemt oss for å bruke VRIO og SWOT. Etter at vi har samlet nyttig informasjon om Sparebanken Møre og utsiktene for tiden fremover, skal vi analysere regnskapet for å se på lønnsomhet, likviditet, finansiell soliditet og kredittkvalitet i banken for å sammenligne med andre banker i bransjen. Ved å kombinere de historiske dataene med den strategiske analysen, vil vi estimere det forventede regnskapet. Disse estimatene vil bli brukt i de grunnleggende verdsettelsesmetodene på slutten av oppgaven. Der hvor kontantstrømmer diskonteres på basis av kapitalverdimodellen (KVM), inkludert en sensitivitetsanalyse for de respektive variablene i KVM. Både subjektive og objektive tolkninger tas i betraktning gjennom hele prosessen. Vi estimerte et vektet gjennomsnitt på 349,87 kroner per egenkapitalbevis fra de fire metodene. Sammenlignet med markedsprisen per 31.12.2019 på 317 NOK, indikerer dette en rabatt på 32,87 NOK eller 10,37%.
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis and analysis is to estimate the intrinsic value of Sparebanken Møre’s equity certificates. To reach our estimated value, we have applied both fundamental valuation methods including comparative valuation methods. For the fundamental valuation, The Free Equity to Cash Flow Model and The Dividend Discount Model is used. And for the comparative analysis, we have applied the Price-to-earnings ratio (P/E) and Price-to-book (P/B) for the relative valuation. First, we are going to talk about why we did choose this type of topic. Following by the research question and how we have structured the thesis. Then we will present Sparebanken Møre and what an equity certificate really is. After that, we are going to discuss how one should approach the valuation of financial service firms, as this approach differs from traditional firms. And explain the four valuation methods we have applied. Then our thesis will continue with a strategic analysis. This will be an important complementary tool for reaching a fair value with respect to our estimations and decisions. The external analytical tool of PESTLE and Porter’s Five Forces will help us to better understand the external factors of Sparebanken Møre. And for the internal analysis of the bank, we have decided to use VRIO and SWOT. After we have gathered useful information about Sparebanken Møre and its outlook for the future, we are going to analyze their financial statement to look into profitability, liquidity, financial solidity, and credit quality of the bank to compare with other banks in the industry. By combining the historical data with the strategic analysis, we are going to estimate the forecasted financial statement. These estimations will be used in the fundamental valuation methods at the end of our thesis. Whereas cash flows are discounted on the basis of the Capital Asset Pricing Model (CAPM), including a sensitivity analysis for the respective variables of the CAPM. Both subjective and objective interpretations are taken into account throughout the entire process. We estimated a weighted average of 349.87 NOK per equity certificate from the four methods. Compared to the market price per 31.12.2019 at 317 NOK, this indicates a discount of 32.87 NOK or 10.37 %.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleValuation of Sparebanken Møre
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record