Show simple item record

dc.contributor.advisorGuri Hanem
dc.contributor.authorWilliam Husby Hoven
dc.date.accessioned2021-09-14T16:14:40Z
dc.date.available2021-09-14T16:14:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76750210:23309286
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776679
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven er todelt og undersøker hvordan Fagråd Havbruk, underlagt NiT, kan styrke sine kommunikasjonsprosesser mellom rådets medlemmer, samt hvilket budskap og fokusområder fagrådet bør kommunisere ut til næringen i tiden som kommer – for å best mulig imøtekomme næringens behov. Primærdataene som er anvendt i oppgaven viser hvordan Fagråd Havbruk kan effektivisere kommunikasjonsflyten innad og styrke dynamikken/samhandlingen mellom medlemmene gjennom å implementere et digitalt samhandlingsverktøy, slik som Microsoft Teams eller Slack. Videre viser funnene til at fagrådet kan oppnå bedre gjennomslagskraft i sin utgående kommunikasjon med næringen ved å bli oppfattet som enda mer relevante av aktørene de forsøker å nå ut til. I følge datagrunnlaget som har kommet fra havbruksnæringen, vil fagrådet kunne bli enda mer relevante gjennom å forsterke sitt arbeid rundt nettverksbygging – gjerne på tvers av ulike bransjer, ettersom havbruksnæringen er ventet å ekspandere og utvikle seg ytterligere i årene som kommer. Helt til slutt redegjør oppgaven for om fagrådet burde fungere som en pådriver for bærekraft inn mot næringen, med ulike meninger. På den ene siden peker næringen på at bærekraft er noe man er særdeles opptatt av, og at flere ulike aktører allerede fyller en slik rolle på tilstrekkelig vis. På den andre siden vises det til at bærekraft utgjør et meget sentralt tema som man ikke kommer utenom, og at det kan lønne seg å utrede nye vinklinger og tilnærminger – for å effektivt kunne påvirke næringen i en mer bærekraftig retning.
dc.description.abstractThis assignment is divided into two parts and examines how the Fagråd Havbruk, subject to NiT, can strengthen its communication processes between council members, and what message and focus areas the council should communicate to the industry in the future - to best meet the industry's needs. The primary data used in the thesis show how Fagråd Havbruk can streamline the flow of communication within and strengthen the dynamics / interaction between the members by implementing a digital interaction tool, such as Microsoft Teams or Slack. Furthermore, the findings indicate that the council can achieve better impact in its outgoing communication with the industry by being perceived as even more relevant by the actors they try to reach. According to the data from the aquaculture industry, the council could become even more relevant by strengthening its work on network building - preferably across different industries, as the aquaculture industry is expected to expand and develop further in the years to come. Finally, the thesis explains whether the council should act as a driving force for sustainability towards the industry, with different opinions. On the one hand, the industry points out that sustainability is something one is particularly concerned about, and that several different actors already fill such a role adequately. On the other hand, it is pointed out that sustainability is a very central issue that cannot be ignored, and that it may be worthwhile to study new angles and approaches - in order to be able to effectively influence the industry in a more sustainable direction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtredelse av Fagråd Havbruk sine kommunikasjonsprosesser, samt fagrådets rolle i havbruksnæringen i dag
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record