Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBøe, Solveig
dc.contributor.authorVad, Eirik
dc.date.accessioned2021-09-14T16:00:47Z
dc.date.available2021-09-14T16:00:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80587135:20517551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776557
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om å forstå at vi er biologiske og psykologiske vesener. Derfor fungerer vi i sammenheng med disse premissene, men hvor konklusjonene, eller våre livskvaliteter, er avhengige av hvor kunnskapsrik vi er i å forstå denne menneskelige ligningen. Erfaringene som individer opplever fra interne og eksterne fenomener er konstant gjennom våre liv. Til og med når vi sover så fortsetter våre hjerner å jobbe mot noe. Spørsmålet er hvordan vi kan forstå disse bevisste og ubevisste prosessene. Jeg kan huske min bevissthet gjennom barndommen og tenåringsårene veldig godt, og i ettertanke, så ønsker jeg at jeg hadde en bedre evne til å forstå min bevissthet. Spesielt i hensyn til å ta viktige avgjørelser som kunne gjøre livet mitt bedre eller verre. I imøtekommelse med voksen alder så forsto jeg fort at jeg ikke hadde blitt lært den kunnskapen som jeg behøvde for å forstå (1) min kropps biologiske og psykologiske funksjonalitet, og (2) hvordan denne funksjonaliteten var tilknyttet til å oppnå mental balanse, tilfreds og lykke. Det jeg behøvde var kunnskap om hvordan det var å være et menneske korrekt, men hva betyr dette? Jeg hadde ikke blitt lært hva det betydde å være menneske korrekt. Mennesker og menneskeligheten har så å si samarbeidet og kranglet i over 2 million år uten at vi har blitt så flinke til moraler, empati eller altruisme. Hvordan da kan jeg komme til å forstå hva er korrekte og ukorrekte metoder å leve på? Vi bør kanskje vurdere vår historie med kriger, religiøse forfølgelser, folkemord og den allmenne kampen om å overleve for å få et utgangspunkt om hvordan våre bevisstheter, kognitive programmeringer og rasjonaliseringsmetoder har blitt utviklet. Det er også et sentralt spørsmål om hvordan våre empatiske evner har utviklet seg. Det kunne ha vært en ide å studere filosofi rett etter videregående skole istedenfor bedriftsledelse og økonomi, men i å forstå forskjellene mellom teoretisk og praktisk kunnskap, så tror jeg ikke at min bevissthet, kognisjon eller rasjonaliseringsevner var utviklet nok til å forstå filosofi når jeg var 18 år gammel. Hva visste jeg om menneskenaturen dens utfordringer? Ikke mye. Etter universitetet, og å arbeide i 2 år, så begynte jeg å reise rundt i verden i søken av noe som manglet i mitt liv. Det enkle svaret var menneskelig epistemologi, eller kunnskap om naturen og essensen av menneskeeksistensen. Jeg tror virkelig at vi kan både oppnå og forstå hva menneskelig balanse, tilfreds og lykke er, om vi kan forstå våre biologiske og psykologiske designstrukturer i sammenheng med filosofisk teori, og bli en form av profesjonelle mennesker. Denne bachelorpoppgaven prøver å identifisere de utfordringene som vi mennesker opplever av å bare leve normale liv i samfunnet, og hvor vi er utfordret og testet av enn variasjon av typiske problemer. Sokrates, Platon og Aristoteles hjalp meg med å sette sammen en metode for eksistens gjennom å forstå hva jeg biologisk og psykologisk er, og hvordan jeg bør leve etter filosofiske budskap, og deretter å kunne forstå hvem jeg er som et individ.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about understanding that we’re biological and psychological beings who function according to these premises, but where the conclusions, or the resulting qualities of our lives becomes dependent on how knowledgeable we are in understanding this human equation. Ultimately achieving, or struggling, with attaining human balance, contentment and happiness. The consciousness that individuals experience from internal and external phenomena are constant throughout our lives. Even when we sleep our minds are continually working towards achieving some results, but how can we understand these conscious and subconscious processes? I remember my childhood and adolescent consciousness quite well, and in retrospect, I wish that I could have made better sense of the what, when and why of my conscious life. Especially in regards to making decisions that functioned towards improving the quality of my human life, i.e. my biological and psychological life, as both an individual and as a member of society. Entering adulthood, I quickly came to realize that the type of knowledge that I needed to, first, understand my body’s biological and psychological functioning, and second, how this functioning was correlated to the quality of my mental balance, contentment and happiness, had neither been taught throughout school nor supplied by my family or social environments. What I required was knowledge of how to be a human being correctly, but how can we come to understand what it means to exist correctly? This knowledge isn’t readily available in the common stock of social knowledge, and since human evolution has quasi-cooperatively struggled to survive for two million years, where do we need to begin to understand correct and incorrect methods of existence? The characteristics of our evolutionary realities through continual wars, religious persecutions, genocide and the general struggle to survive are certainly relevant in understanding how our current consciousness, cognitive programing and rationalization methods are conditioned. There is also a central question concerning individuals’ empathic abilities. I suppose studying philosophy after high school rather than business administration may have been helpful in finding answers. However, in understanding the crucial difference between theoretical and practical knowledge, I don’t believe that my consciousness, cognitive or rationalization abilities were developed enough to understand philosophy at eighteen. What did I know about human nature and the human condition? Not much. After college, and working for two years, I began traveling around the world in search of something that was missing from my life. The simple of it was human epistemology, i.e. the knowledge to understand the nature of human existence. I truly believe that we can, not only achieve, but come to understand what human balance, contentment and happiness are if we can comprehend our biological and psychological design structure cooperatively with philosophical theory, and becoming something of professional human beings. This thesis paper attempts to identify the challenges that human beings face simply by being individuals in a world that doesn’t forgive ignorance, but constantly tests our abilities to survive as balanced, content and happy people. Socrates, Plato and Aristotle have helped me to construct a method of existing, i.e. living, through understanding what I biologically and psychologically am, and how I should live according to philosophical doctrines in order to further understanding who I am as an individual.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHuman Change Through Epistemology
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel