Show simple item record

dc.contributor.advisorSigmundsson, Hermundur
dc.contributor.authorSøhus, Silje
dc.date.accessioned2021-09-13T16:20:29Z
dc.date.available2021-09-13T16:20:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79695535:20881756
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776118
dc.description.abstractHistorisk sett har kvinner innenfor idrett blitt marginalisert og gitt lite oppmerksomhet sammenliknet med menn. Majoriteten av litteratur om sport og faktorer som påvirker prestasjoner i sportslige kontekster består av mannlige utvalg. Lidenskap, grit og tankesett har tidligere blitt undersøkt i sammenheng med prestasjon blant mannlige fotballspillere. Av den grunn kommer denne studien til å utforske om det er gruppeforskjeller i lidenskap, grit og tankesett blant kvinnelige fotballspillere på tvers av grupper i topp serien, 1. divisjon og 2. divisjon. I tillegg undersøkes assosiasjoner mellom lidenskap, grit og tankesett for gruppen som en helhet og for hver av de tre gruppene. Utvalget besto av 55 deltakere totalt, hvor alle var kvinner. Deltakerne ble testet for lidenskap: the Passion Scale (Sigmundsson et al., 2020b), grit: the Grit-S (Duckworth et al., 2007), og the Implicit Theories of Intelligence Scale (ITIS-) for tankesett (Dweck et al., 1995). En Pearson’s korrelasjonsanalyse ble gjennomført for å undersøke relasjonene mellom faktorene, og en multivariat variansanalyse analyserte gruppeforskjeller i score på lidenskap, grit og tankesett på tvers av divisjon. Variansanalysen indikerte ingen signifikante funn, som antyder at divisjon ikke har noen effekt på score i lidenskap, grit og tankesett. Pearson’s korrelasjonsanalyse viste en signifikant korrelasjon mellom lidenskap og grit, samt mellom lidenskap og tankesett for gruppen som en helhet. Gruppen i topp serien hadde ingen signifikante korrelasjoner. For gruppene i 1. divisjon og 2. divisjon var korrelasjonen mellom lidenskap og grit signifikant. Basert på funnene har mulige forklaringer, begrensninger og anbefalinger for fremtidig forskning blitt presentert og diskutert. Mer forskning med ulike perspektiv og utvalg er nødvendig for å videre undersøke relasjoner mellom lidenskap, grit og tankesett på tvers av domener og grupper for å få et større bilde på relasjonene og deres betydning.
dc.description.abstractHistorically women in sports have been sidelined and given little attention compared to men. Most literature concerning sports and factors affecting performance in sporting contexts consists of male samples. Passion, grit, and mindset have previously been investigated in relation to performance among male football players. Thus, this study aimed to explore whether there were group differences in passion, grit, and mindset among female football players across the top series, 1. division, and 2. division. In addition, the study investigates associations between passion, grit, and mindset for the group as a whole and each of the three groups. The sample consisted of 55 participants in total, whereas all were women. Each participant was tested for the Passion Scale (Sigmundsson et al., 2020b), Grit-S (Duckworth et al., 2007), and the Implicit Theories of Intelligence Scale (ITIS-8) for mindset (Dweck et al., 1995). Pearson’s correlation was conducted to examine the relationships between the factors. A multivariate analysis of variance was assessed to analyze differences in passion, grit, and mindset across the divisions. The analysis showed no significant findings, and revealed no effect of division on passion, grit, and mindset. Pearson’s correlation showed significant correlations between passion and grit, and passion and mindset for the group as a whole. The group in the top series, had no significant correlations. For the group in 1. Division and 2. Division the correlation between passion and grit was significant. Based on the findings, possible explanations for the relationships, limitations, and implications have been presented and discussed. In sum, more research with different perspectives and samples is necessary to examine further the relations between passion, grit, and mindset across domains and groups to gain a greater picture of their relations and importance.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePassion, grit, and mindset among female football players in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record