Show simple item record

dc.contributor.advisorHygen, Beate Wold
dc.contributor.advisorSteinsbekk, Silje
dc.contributor.authorMovinkel, Marianne Bøvor
dc.date.accessioned2021-09-13T16:18:58Z
dc.date.available2021-09-13T16:18:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55450544:6253110
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776064
dc.description.abstractAbstrakt Dette semistrukturerte litteraturstudiet hadde som mål å undersøke nyere forskning på noen sentrale markører, i.e. genetiske markører, temperament og fysiologisk reaktivitet, og mulige nevrobiologiske og adaptive mekanismer i teorien Differential Susceptibility (DST; formbarhetshypotesen), og dermed gi en oversikt over forskningsfeltet. Noen markører synes å predikere en økt formbarhet til miljøpåvirkning, på godt og vondt. Mengden forskning som støtter DST har økt det siste tiåret, men flere studier som tester teorien klarer ikke å finne støtte for den. GxE studier, som utgjør størsteparten av forskning på DST, har mottatt kritikk, noe som sår tvil om validiteten i forskningsfunnene til GxE. GxE studier er ekstra utsatt for å få falske positive funn, og publiseringsbias kan også være et problem i GxE studier. Det er likevel mulig at begrensninger ved forskningen også skjuler effekter som støtter DST. Kunnskapen om adaptive mekanismer, i.e. hvorfor og hvordan formbarhet oppstår og skaper en adaptiv fordel, er fortsatt knapp. Likevel, i det siste har forskere fra ulike tradisjoner foreslått adaptive mekanismer med stor overlapp. Det finnes også lite kunnskap om nevrobiologiske mekanismer, men ulike forskere har i det siste foreslått ulike nevrobiologiske mekanismer i DST med overlappende elementer, for eksempel en lavere terskel for aktivering, epigenetiske prosesser og forskjeller i persepsjon. Denne oppgaven adresserer også hvordan formbarhet kan være mer markant eller helt begrenset til en spesifikk alder. Foreløpige bevis er inkonsistente, og støtter både aldersavhengig formbarhet og formbarhet gjennom hele livsforløpet. For å konkludere, mye er ukjent vedrørende markører, mekanismer og mulige aldersavhengige forskjeller i DST, og videre forskning er nødvendig.
dc.description.abstractAbstract This semi-structured literature study aimed to review recent research of some central markers, i.e. genetic markers, temperament and physiological reactivity, and hypothesized neurobiological and adaptive mechanisms of Differential Susceptibility Theory (DST), thereby providing an overview of the research field. Some markers seem to predict an increased susceptibility to environmental influences, for better and for worse. The amount of research supporting DST has increased the last decade, but a lot of studies aimed at testing DST also fail to support the theory. Gene x Environment (GxE) studies, which account for a vast amount of research on DST, have been subjected to criticism, questioning the validity of the findings supporting GxE effects. GxE studies are prone to false positives, and publication bias might also be a problem in GxE studies. However, limitations in research might also hide effects in line with DST. Knowledge of adaptive mechanisms, i.e. why and how differential susceptibility is formed and how it yields an adaptive advantage, is still scarce. However, researchers from various traditions have recently proposed adaptive mechanisms which overlap greatly. There is also little knowledge of neurobiological mechanisms, but various researchers have recently suggested neurobiological mechanisms of DST with overlapping elements, e.g. a lower sensory threshold, epigenetic processes and differences in perception. The present thesis also addresses whether differential susceptibility may be more pronounced in or restricted to a specific age. Currently, evidence is inconsistent, supporting both an age dependent susceptibility and susceptibility throughout the lifespan. In conclusion, many unknowns regarding markers, mechanisms and the importance of age in DST still exist, and further research is needed.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCurrent Knowledge of Markers, Mechanisms and Age Differences in Differential Susceptibility Theory - A semi-structured literature study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record