Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorSingh, Shivali
dc.date.accessioned2021-09-13T16:18:36Z
dc.date.available2021-09-13T16:18:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55449360:34432031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776052
dc.description.abstractDet er ikke enighet om en gitt definisjon på begrepet seksuell trakassering, derfor er et av formålene med denne studien å se på hvordan seksuell trakassering forstås i universitet- og høgskolesektoren. Universitet- og høgskolesektoren har påpekt nødvendigheten av forskning på seksuell trakassering. Derfor er neste formål, som er hovedformålet med denne studien, å granske hvordan komplekse organisasjoner kan jobbe med forebyggende tiltak mot seksuell trakassering. Seks deltagere fra ulike institusjoner i Norge ble intervjuet for datainnsamling. Den kvalitative metoden fortolkende fenomenologisk analyse ble benyttet for å analysere dataene, som resulterte i tre overordnede temaer: seksuell trakassering som konsept, verktøy for forebygging og organisatoriske grunnlag for forebygging. Funnene avdekket at alvorlighetsgraden av seksuell trakassering stort sett oppfattes gjennom den legale linsen, mens kjønns- og makt-ubalanser er de opplevde sosiokulturelle mekanismene bak seksuell trakassering. #MeToo bevegelsen og gråsonene av seksuell trakassering er også viktige deler av deltakernes forståelse. Videre avslører funnene to kulturelle aspekter som er foreslått som viktige forebyggingsverktøy å fokusere på. I tillegg til å jobbe med de kulturelle aspektene, foreslås det å ha etablert visse organisatoriske grunnlag. Basert på disse funnene, diskuteres de følgende forslag til hvordan organisasjoner kan jobbe med forebyggende tiltak mot seksuell trakassering: anerkjenne organisatoriske mangler og forbedringer, etablere og investere i organisasjonsgrunnlag, forbedre de kulturelle forebyggende handlingene, og styrke organisasjonens bevissthet, kunnskap og minne. Forslagene som er nevnt for videre arbeid er kun abstrakte anbefalinger.
dc.description.abstractThere is no singular agreed definition of sexual harassment, which is why the initial purpose of this study is to look into how sexual harassment is understood in the higher education sector. The higher education sector has pointed out the necessity of research on sexual harassment. Hence, the key purpose of this study is to scrutinise how complex organisations can work with preventive measures against sexual harassment. Six participants from different institutions in Norway were interviewed. The qualitative method of interpretative phenomenological analysis was carried out to analyse the data, which resulted in three superordinate themes: the concept of sexual harassment, the tools of prevention, and the organisational foundations of prevention. The findings revealed that the severity of sexual harassment is mostly perceived through the legal lens, while gender and power imbalances are the perceived sociocultural mechanisms behind occupational sexual harassment. #MeToo and the grey areas of sexual harassment are also essential parts of the findings. Moreover, the findings of the key purpose of the thesis reveal two cultural aspects, that are proposed as important tools of prevention to focus on. Additionally, in order to work on the culture, it is proposed to have established certain organisational foundations. Based on the present findings, the following suggestions on how organisations can work with preventive measures against sexual harassment are discussed: acknowledge organisational inadequacies and improvements, establish and invest in organisational foundations, improve the cultural preventive actions, and enhance organisational awareness, knowledge and memory. The suggestions are mere abstract recommendations.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.title"Times change and people forget, so we have to repeat and repeat and repeat, and we must do it continuously and systematically" - A Qualitative Study on Prevention of Sexual Harassment in the Higher Education Sector
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel