Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSpigset, Olav
dc.contributor.advisorSlørdal, Lars
dc.contributor.authorSvendson, Isac Fostervoll
dc.contributor.authorBruheim, Even Jordet
dc.date.accessioned2021-09-13T16:16:48Z
dc.date.available2021-09-13T16:16:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71800818:9181014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775972
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Begrepet «opioidsparende effekt» innebærer at man gir ikke-opioide analgetika i tillegg til opioider i håp om å redusere opioidinntaket og/eller redusere bivirkningene av opioider. Paracetamol er hyppig brukt i kombinasjon med opioider i smertelindring, og hevdes i norske retningslinjer og oppslagsverk å ha en opioidsparende effekt. Denne litteraturgjennomgangen har som mål å undersøke dokumentasjonen for at paracetamol har en opioidsparende effekt sammenlignet med placebo hos voksne pasienter, med kumulativt opioidkonsum som primært endepunkt. I tillegg har vi sett på reduksjon i smerte. Metode: Etter et systematisk søk og lesing av referanselister selekterte vi 12 randomiserte kontrollerte studier som oppfylte forhåndsdefinerte inklusjonskriterier hvor paracetamol ble sammenlignet med placebo. Resultater: De 12 studiene omfatter totalt 1682 pasienter i paracetamol- og placebogrupper som ble analysert ut fra prinsippet om behandlingsintensjon (intention to treat, ITT). Alle 12 studiene omfattet postoperative smerter. Tre studier fant en statistisk signifikant reduksjon i opioidkonsum i intervensjonsgruppen sammenlignet med placebogruppen, mens ni studier fant ingen statistisk signifikante forskjeller i opioidkonsum. Syv studier fant en statistisk signifikant reduksjon i smerte i intervensjonsgruppen sammenlignet med placebogruppen, mens fem studier fant ingen statistisk signifikante forskjeller i smerteopplevelse. Konklusjon: Paracetamol har en viss opioidsparende effekt ved behandling av nociseptive smerter, men effekten er variabel, ikke stor og av usikker klinisk relevans. Optimal dosering og administreringsform av paracetamol er trolig nødvendig for full utnyttelse av effekten. Studier der høyere paracetamoldoser enn dagens gis intravenøst vil være spesielt interessant i så måte.
dc.description.abstractBackground: The term «opioid-sparing effect» implies the administration of non-opioid analgesics in addition to opioids in the hope to reduce opioid consumption and/or reduce the side effects of opioids. Paracetamol is frequently used in combination with opioids in pain management, and is recommended for its opioid-sparing effect in Norwegian guidelines and handbooks. The aim of this literature review is to investigate the evidence of an opioid-sparing effect of paracetamol compared to placebo in an adult patient population, with cumulative opioid consumption as the primary endpoint. In addition, we have investigated pain reduction. Methods: After a systematic search was conducted and having read reference lists we selected 12 randomized controlled trials comparing paracetamol and placebo which fulfilled predetermined inclusion criteria. Results: The 12 studies include a total of 1682 patients in paracetamol and placebo RCT treatment arms analyzed by the intention-to-treat (ITT) approach. All 12 studies covered postoperative pain management. Three studies found a statistically significant reduction in opioid consumption in the intervention group compared to the placebo group, while nine studies found no statistically significant differences in opioid consumption. Seven studies found a statistically significant reduction in pain in the intervention group compared to the placebo group, whereas five studies found no statistically significant differences in pain intensity. Conclusion: Paracetamol has a variable and limited opioid-sparing effect of dubious clinical relevance in the treatment of nociceptive pain. Optimal dosage and route of administration of paracetamol is probably essential for the full utilization of this effect. Studies where higher doses of paracetamol than today are given intravenously will in such a case be of special interest.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHar paracetamol opioidsparende effekt?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel