Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinnes, Kristian
dc.contributor.authorEngesli, Stefan
dc.date.accessioned2021-09-13T16:08:09Z
dc.date.available2021-09-13T16:08:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80115080:37325571
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775725
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven ønsker å se på hvorfor Gerhardsen kjørte en linje med Brobyggingspolitikk? og ikke minst hvorfor brobyggingspolitikken forsvant hva var årsaken til dette og den mer vestlig og moderate vending i Gerhardsens politikk? Starten av oppgaven vil ha grunnleggende informasjon som innlendingen ovenfor med blant annet forskningsspørsmålene. Metode i den form av hvordan oppgaven henter og bruker litteraturen for å finne frem til informasjon og benytte seg av den til å komme frem til en konklusjon. Tidligere forskning i disse temaene. En liten oppsumering på Gerhardsens oppvekst, hva formet han som politiker og person og en enda mindre del om hans posisjon i partiet og regjeringen for å skape mer kontekst ovenfor statsministeren i denne viktige tiden i norsk historie. Oppgavens hoveddel vil ha 3 ulike punkter som vil bli sett på i ulike deler og kommer til å være et middel for å strukturere oppgaven og se på ulike interessante områder som kan gi en innsikt i hvorfor oppgavens spørsmål om brobyggingspolitikken frem mot 1948/49 var et mål samt dets ende. Fokuset vil først se frem mot hvorfor brobyggingspolitikken fant sted. Inn mot februar 1948 med Kråkerøytalen og kuppet i Tsjekkoslovakia. og Natospørsmålet i 1949. Dette fordi her kan en se et tydelig trekk i hvor Gerhardsen og regjeringen velger en side, Et annet punkt som også vil gå inn på dette er NATO spørsmålet. Dette er en sak som var veldig betent i samtiden, hvor både i befolkning og innat i arbeiderpartiet forekom det stor strid. En kan på en på denne saken som det totale endeliktet for brobyggingspolitikken. Dette fordi Norge ender opp med å ta en av de to store sidene, og er mindre pragmatisk enn å holde seg nøytral samt enn hva et nordisk forsvarsfelleskap også ville vært. Her vil oppgaven se på hvorfor NATO ble valgt i stedet for andre muligheter som en nordisk forsvarsallianse noe som var mye debattert i samtiden, samt valget av å ikke holde seg nøytral. igjennom disse temaene så vil oppgaven forsøke å besvare sine to problemstillinger. Ut ifra disse temaene og forskningen gjort rundt dem vil den avsluttende delen av oppgaven ha en diskusjon/drøfting rundt temaene og problemstillingene.
dc.description.abstractThis tekst wish to find out why Gerhardsen drove a line of Bridge building politics? And especially why the bridge building politics vanished, what was the cause of this and the more westen and moderate Politics of Gerhardsen? The start of the tekst will have basic information with the academic questions. The method in how the tekst get and uses the litterature to find information and get to an conclution. Earlier research in these themes. A small summary of Gerhardsens Childhood, what shaped him as a politician and a person, and to a lesser degree his possision in the party and the government to create more context arround the prime minister in this important time in norwegian history. The texts main part will have 3 different points that will function as a structure the text, and look at intresting areas that will give insite in why the texts question about bridge building politics towards 1948/49 as a goal met its end. The focus will first look towards why the bridge building politics exsisted. In towards February 1948 with Kråkerøytalen and the coup in Tsjekkolvakia. And the Natoquestion in 1949. This is because one can see a bigger push in where Gerhardsen and the government picks a side. Another point is the Nato question. This case was very inflamed at the time. Where both people in the Workersparty and in the population at large were devided. One can see this as the end point for the bridge building politics, becuase Norway pick one of the two sides. Which is less pragmatic than a nordic option or to be Netural. Here will the text look at why NATO was picked over another option like a nordic defence alliance as was debated at the time. Through these themes does the text want to answere its quesitons. In konjunkson with the themes and the rechearch done arround them does the later part of the text go out on a discusion arround the themes and problems.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBrobyggingspolitikken i etterkrigstiden
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel