• Ungdomskultur og film på 1950-tallet 

   Thaulow, Christine (Bachelor thesis, 2021)
   På 1950-tallet var ungdom og ungdomskultur en kime til bekymring blant voksengenerasjonen. Samfunnet var på mange måter endret, og opplevelsen av hva det var å være ung, forandret seg i takt med fremveksten av forbrukersamfunnet. ...
  • United through Diversity? 

   Sjøvoll, August (Bachelor thesis, 2021)
   This paper discusses the EU LPP in context of Brexit. Recent years of the EU have been deeply impacted by Brexit, and both the public and researchers are analysing the outcome to obtain a better understanding of which ...
  • University-based participation in the European Research Council (ERC) 

   Stokkaune, Camilla Solli (Master thesis, 2021)
   This thesis is a comparative study on university-based participation in the European Research Council (ERC). Through both qualitative and quantitative analysis of a questionnaire distributed to European universities in ...
  • Utformingen og utviklingen av britisk utenrikspolitikk ovenfor det Nære Østen mellom 1920 -1923 

   Johannessen, Vilde Herjaune (Bachelor thesis, 2021)
   Denne analysen vil belyse britisk utenrikspolitikk rettet mot det Nære Østen i de påfølgende årene etter første verdenskrig, dette rettet mot oppdelingen av det Osmanske riket samt etablering av republikken Tyrkia. I ...
  • Utviklingen av Skandinavismen 

   Aasheim, Fredrik. (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag: I denne oppgaven skal vi ta for oss utviklingen av skandinavismen i Norden fra start til slutt. Problemstillingen i oppgaven er om skandinavismen var en viktig drivkraft for Skandinavia, og var det lik utvikling ...
  • Vegarbeid som kulturmiljøprosjekt 

   Pålsrud, Torgil Hårstad (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg sammenhengen mellom valg av formidlingsløsninger og tilrettelegging, og strategiene vern gjennom bruk og lokal verdiskaping. For å se på dette er tre kulturmiljøprosjekter brukt som caser: ...
  • Veien hjem 

   Hansen, Liv Martha (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet Bååstede har jobbet med å få tilbakeført den samiske kulturarven hjem, til de samiske museene. Dette har vært en prosess med både utfordringer og oppturer, der samarbeid har vært et nøkkelord. I Norge har det ...
  • Verneverdier i modernismens næringsbygninger - Et eksempelstudium av næringsområdet Sluppen 

   Kaliski, Stefan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven prøver å finne svar på hvilke verdier som finnes i bygningsmassen på næringsområdet Sluppen – et bedriftsområde tilsvarende dem vi finner rundt andre mellomstore og større norske byer. Området er dominert ...
  • Victorian Suicide and its Portrayal in the Times 

   Frislid, Erlend. (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan selvmord ble rapport på av den Britiske avisen Times i årene 1840-1860. Jeg har valgt ut 22 nyhetsartikler fra perioden. Disse nyhetsartiklene handler alltid om vellykkede selvmord, uten ...
  • Videregående skole og historiene som 'fremdeles' ikke blir fortalt 

   Schiøtz, Alexandra Michelsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven studerer hvordan tyskerjentene i Norge blir fremstilt i norske tekstbøker for videregående i perioden 1946-2014. Gjennom komparativ analyse undersøkes det hvordan fremstillingene varierer både over tid og ...
  • Vikingtidens mektige dronninger eller vikingtidens mektige elitekvinner? 

   Nygjelten, Synne Solli (Bachelor thesis, 2021)
   Målet i denne oppgaven har vært å analysere og undersøke fremstillingen av de historiske skikkelsene Gunnhild kongsmor og Dronning Astrid. Gjennom problemstillingen Hva var det som gjorde en dronning til en dronning, og ...
  • Vil plikten rå følelsene? En vordende dronning portretteres i norske og britiske aviser 

   Solberg, Hedda (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvilke egenskaper og handlinger ved dronning Maud norske og britiske aviser skrev om perioden 18. oktober til 18. november 1905. Hvilke egenskaper ved dronningen de var ...
  • Virale medier i virale tider – sosiale medier ved norske kulturarvsinstitusjoner under COVID-19 epidemien 

   Siebke, Tor-Einar (Master thesis, 2020)
   Sosial medier er tatt i bruk ved mange av landets kulturarvsinstitusjoner, men bruken er lite dokumentert og evaluert. Sosiale medier har mange muligheter og aspekter som gjør de godt egnet til å bidra til at museene kan ...
  • Virtues in the eyes of Christine de Pizan 

   Envik, Hanne Berg (Master thesis, 2020)
   Problemstillingen for denne masteroppgaven er som følger: Hvilke kvinnelige dyder var viktigst for Christine de Pizan basert på de kvinnelige eksemplene inkludert i The Book of the City of Ladies? En hypotese om at det er ...
  • Voter Tunrout in the 2019 European Parliament Election: A case study analysis of Hungary, Poland, and Slovakia 

   Bordal, Matilde Brox (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har som formål å forklare den økte valgdeltakelsen i 2019 valget i Europaparlamentet, samt å legge fram noen forklaringer på denne endringen. Oppgaven legger vekt på situasjonen i Ungarn, Polen og Slovakia ...
  • What was the response of the European Union to the financial debt crisis of 2008, and what economic measures were adopted in order to fight back the crisis? A case of Greece and Ireland. 

   Dichmann, Simon. (Master thesis, 2020)
   Den finansielle gjeldskrisen i 2008 hadde en enorm påvirkning ikke bare på den europeiske økonomien, men også i verdensomspennende skala. Økonomisk krise begynte i 2007 med krasjet og krisen i subprime-boliglånsmarkedet i ...
  • Women and Terrorism 

   Aleksandersen, Maren (Bachelor thesis, 2021)
   Siden utbruddet av Den syriske borgerkrigen i 2012 har tusenvis av europeiske borgere reist for å tilslutte seg Den islamske staten i Irak og Syria (IS). Disse er definert som fremmedkrigere av FNs sikkerhetsråd, og er ...
  • Å bo i et Tukthus 

   Coco, Christina (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en problemstilling angående bygningsvern. Problemstillingen omfatter hvordan det er å være privat eier av en verneverdig bygning idag. Dette ville jeg se nærmere på da det er et av de ...
  • Å få historier frem i lyset 

   Haugen, Camilla Gresseth (Bachelor thesis, 2021)
   Siden samfunnet og verden er i stadig endring, er det viktig å tenke på å endre tanker og fremgangsmåter rundt ulike ting for å henge med i utviklingen. Endringer skjer i stadig raskere tempo, og det kan være en utfordring ...