Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOnstein, Erling
dc.contributor.authorKjøllmoen, Simen Lycke
dc.date.accessioned2021-06-17T10:41:14Z
dc.date.available2021-06-17T10:41:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759940
dc.description.abstractNorge har gjennom Parisavtalen og Klimaloven forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med opptil 50% innen 2030. For å nå dette målet, må alle aktører i alle bransjer gjøre sin del av jobben. Miljøhensyn blir stadig viktigere og bruk av ny teknologi er avgjørende for at aktører skal være og forbli konkurransedyktige. Bygg- og anleggssektoren står for om lag 15% av Norges klimagassutslipp, og har derfor et stort ansvar i å redusere klimagassutslippene fra sine prosjekter. For å klare å oppnå nødvendige reduksjoner i prosjektene, må aktørene identifisere de mest vesentlige tiltakene og vurdere disse, slik at man ser til at de tiltak som blir iverksatt gir best mulig effekt i forhold til kostnader. Omtrent 1/3 av klimagassutslippene fra et anlegg kommer fra anleggsmaskinene. All informasjon som samles inn fra en anleggsmaskin kalles «maskindata». I denne masteroppgaven stilles problemstillingen: «Kan maskindata bidra til å identifisere vesentlige tiltak for å redusere klimagassutslipp fra anleggsmaskiner?». For å belyse problemstillingen, stiller oppgaven fire forskningsspørsmål: 1. Hvilke tiltak for å redusere klimagassutslipp fra veganlegg er i dag dokumentert i Norge? 2. Hvordan beregnes baseline for klimagassutslipp fra anleggsmaskiner? 3. Hvordan kan det planlegges og tilrettelegges for innsamling av maskindata? 4. Hvordan kan maskindata brukes for å beregne klimagassutslipp fra anleggsmaskiner? Hvordan kan beslutningstaker bruke slike beregninger for å redusere klimagassutslipp? For å belyse forskningsspørsmålene, brukes det i oppgaven ulike metodiske tilnærminger: litteraturstudier, intervjuer og en casestudie. Oppgaven viser at det et viktig å sette inn tiltak for å redusere klimagassutslipp i tidlige prosjektfaser, fordi det er da man velger konsepter og bestemmer rammer for gjennomføring som er avgjørende for slike reduksjoner. En metode for beregning av baseline for klimagassutslipp fra anleggsmaskiner er Statens Vegvesens regneverktøy VegLCA. Gjennomgangen av metoden indikerer at det er en rekke antakelser ved slike beregninger. Oppgaven viser også at innsamling og bruk av maskindata forutsetter konkrete og tydelige målsetninger, rammeverk og planer for gjennomføring. Casestudiet viser hvordan innsamling av maskindata kan gjøres i praksis og hvordan maskindata kan brukes for å vurdere sammenhenger mellom arbeidet maskinen utfører og klimagassutslippene. Bruken av maskindata kan bidra til å gi beslutningstakere et bedre beslutningsgrunnlag når det skal vurderes og iverksettes tiltak for å redusere klimagassutslippene fra anleggsmaskiner. Samlet sett viser oppgaven at maskindata kan bidra til å identifisere vesentlige tiltak for å redusere klimagassutslipp fra anleggsmaskiner. Temaet maskindata skaper mye engasjement i bransjen, men potensialet er i dag uforløst.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbygg- og miljøteknikken_US
dc.subjectklimagassutslippen_US
dc.subjectanleggsmaskineren_US
dc.titleBærekraftig anleggsdrift: maskindata som beslutningsgrunnlag for miljøtiltak for anleggsmaskineren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530en_US
dc.source.pagenumber91en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel