Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.authorHolt, Marie Mirandanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:33Z
dc.date.created2014-03-06nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier703343nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271849
dc.description.abstractNesten en tredel av norske elever fullfører ikke videregående opplæring. Pøbelprosjektet AS er en privat bedrift som jobber med å hjelpe ungdom som har falt utenfor tilbake til skole eller ut i jobb, og de kan vise til gode resultat av arbeidet sitt. Denne masteroppgaven har hatt som mål å finne ut hva Pøbelprosjektet gjør som gjør at de lykkes, og om noe av det de gjør eventuelt kan la seg overføre til skolen for å forebygge frafall. Problemstillingen har vært følgende: Hva er suksessfaktorer i Pøbelprosjektet, og kan de overføres til skolen? Oppgaven ble gjennomført som en vurderende kasusstudie. Deltakende observasjon og intervju ble benyttet i datainnsamlingen. Gjennom analyse av datamaterialet ble det funnet syv suksessfaktorer, faktorer som bidrar til at deltakerne kommer seg tilbake til skolen eller i jobb. Suksessfaktorene er følgende: (1) Menneskesynet, (2) samspill – ivaretakelse versus disiplin, (3) styrke selvoppfatningen, (4) bevisstgjøring, (5) aktivisering av egenkrefter, (6) framoverfokus og (7) ansvarliggjøring. Faktorene ble sammenholdt med relevant fagteori. Sammenhengen mellom faktorene viser at Pøbelprosjektets suksessoppskrift synes å være at de styrker deltakernes selvverdsfølelse og selvtillit, hjelper dem å utvikle ansvarlighet og hjelper dem med å sette realistiske yrkesmål, med det resultat at ungdommene får motivasjon og tro på seg selv til å handle. Dette ledet i hovedsak fram mot tre mulige satsningsområder i forhold til forebygging av frafall i videregående skole: a) Å innføre relasjonskompetanse som en integrert del i lærer- og lektorutdanningen, både som en del av pensum og i forhold til lærerveiledning. b) Å ansvarliggjøre elever, blant annet ved å la dem oppleve konsekvenser, slik at de lærer å måtte svare for sine handlinger. En god lærer-elev-relasjon, samt at elevenes basale behov er tilstrekkelig dekket, er en forutsetning for denne ansvarliggjøringsmetoden. c) Å styrke karriererådgivningen i skolen. Individuell karriererådgivning på et tidlig stadium, gjerne i ungdomsskolen, vil hjelpe elever med å sette personlige mål som kan gi dem motivasjon til å fullføre skolegangen. Flere av faktorene er antatt overførbare. Hvis man velger å benytte seg av faktorene enkeltvis, kan man ikke forvente tilsvarende effekt som i Pøbelprosjektet, da faktorene forsterker hverandre når de opptrer sammen.nb_NO
dc.description.abstractNearly a third of Norwegian students do not complete upper secondary education. Pøbelprosjektet AS is a private company which helps young people who have interrupted their education to go back to school and finish their education or to find a job, and they show good results in their work. The objective for this study has been to find ways how to prevent students from dropping out of school by studying how Pøbelprosjektet helps these youngsters succeed. The problem has been as follows: What are the success factors in Pøbelprosjektet, and can they be transferred to the educational system to help preventing students from dropping out of school? The study was conducted as an evaluative case study and observation and interviews were used to collect data. The analysis gave seven success factors, factors that contribute to the youngsters coming back to school or finding work. The success factors are: (1) View of humanity, (2) interaction - caretaking versus discipline, (3) strengthening the self-perception, (4) awareness, (5) activation of forces, (6) focusing forward and (7) assuming responsibility. The factors were collated with relevant academic theory. It seems that Pøbelprosjektets success relies on the fact that they strengthen the participants' self-esteem, help them to develop responsibility and help them to set goals that are realistic. As a result of this the youngsters start believing in themselves and they get motivated into action. This led to three main aspects that could help preventing students from dropping out of school: a) Introducing relational skills as a part of the teacher education. b) Help students to learn how to take responsibility for themselves by letting them experience consequences, teaching them to take responsibility for their actions. A good teacher-student relationship and providing that the students' basic needs are adequately fulfilled are premises for this method of generating responsibility. c) See to it that all students get individual career counseling in schools. Having a personal goal can motivate students into finishing their education. Several factors are considered transferable. If one chooses to apply only one or some of the factors, one can not expect them to have the same effect as in Pøbelprosjektet, as the factors reinforce each other when acting together.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectPøbelprosjektetno_NO
dc.subjectforebygging av frafall i vgsno_NO
dc.titleDrømmen, troen og muligheten: En masteroppgave om Pøbelprosjektets suksessfaktorer med drøfting om mulig overførbarhet til skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record