Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.advisorAmundsen, Steinnb_NO
dc.contributor.authorVesterås, Jens Martinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:01Z
dc.date.created2012-01-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier473505nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271659
dc.description.abstractDenne forskningsstudien undersøker hvordan lederskap har betydning for å utvikle helsefremmede arbeidsplasser. Formålet med studien har vært å avdekke fellestrekk i lederskap, som positivt påvirker lederes og medarbeideres følelse av sammenheng i arbeidslivet, forkortet til FAS. Dette undersøkes gjennom følgende problemstilling: På hvilken måte opplever ledere som tar i bruk coaching og et salutogent perspektiv i sitt lederskap, at det bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser? Studien undersøker med fenomenologisk metode, relevant teori på oppgavens 4 kjernetemaer og analyse av dybdeintervju fra tre svenske informanter på temaene; -Salutogent lederskap, -coachende lederskap, -anerkjennede kommunikasjon og helsefremmende arbeidsplasser. Antonovskys (2005) forskning på helsens mysterium og salutogenes er et sentralt utgangspunkt for forståelse av helse og mestring i arbeidslivet. Utøvelse av ledelse i både små og store organisasjoner er grunnlag for studien. I tillegg utgjør forskerens egne erfaringer i studier og arbeidslivet, en viktig del av drøftingen. Formålet med studien har vært å forske på en ny ledelsesform og mulige sammenhenger til helsefremmede arbeidsplasser. Studien avdekker noen interessante funn i empirien, om hvordan salutogent og coachende lederskap kan bidra til å utvikle en mer helsefremmende arbeidsplass og utgjøre en forskjell i medarbeidernes følelse av sammenheng i arbeidet -FAS. Resultatene antyder noen viktige sammenhenger i kommunikasjonsform, relasjoner, trivsel og tillitsforhold. Det kan ha betydning for ledelse av helsefremmende arbeidsplasser i framtida. Å implementere slikt lederskap i en virksomhet krever imidlertid en god porsjon tålmodighet, fordi samfunnsstruktur og organisasjonskultur kan være en utfordring for implementeringen.nb_NO
dc.description.abstractThis research study examines how leadership has significance for developing health promotion in workplaces. The purpose with this has been to reveal common features in leadership, which positive affect leaders and employees sense of coherence at work, shortened to SOC. This examines through the following thesis; How experience executives who uses coaching and salutogent perspective in his leadership, it helps to create healthy workplaces? The study examines the phenomenological method, relevant theory on the task four core themes and analysis of interviews from three Swedish informants on themes; -Salutogent leadership, -coaching leadership, -recognition down communication and healthy workplaces. Antonovsky (2005) research on the mystery of health and salutogenes is a central starting point for understanding health and coping in the workplace. The exercise of leadership in both small and large organizations is the basis for the study. In addition is the researcher's own experiences in studies and working life, an important part of the discussion. The purpose of this study was to investigate a new management structure and relationship to health promoting workplaces. The study reveals some interesting findings in the empirical data, how salutogent and coaching leadership can help develop a more healthy workplace and make a difference in employees' sense of coherence in the work-SOC. The results suggest some important contexts in the form of communication, relationships, satisfaction and trust. It may affect management of workplace health promotion in the future. To implement such a leadership in an organization requires great patience, social structure and organizational culture can be a challenge in the implementation.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn fenomenologisk studie av hvordan ledere som benytter en coachende og salutogen lederstil, erfarer at det utvikles en mer helsefremmende arbeidsplass gjennom en anerkjennende kommunikasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel