Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVikan, Arnenb_NO
dc.contributor.authorWøien, Idanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:25Z
dc.date.created2012-06-19nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier535362nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270838
dc.description.abstractKriminalitetsstatistikk viser at det eksisterer ulike nivåer av kriminelle handlinger i ulike land. Lite forskning har fokusert på hvorfor individer ikke er kriminelle; og denne undersøkelsen tar for seg dette. Hovedargumentet er at kriminalitet er forårsaket av den omringende kulturen og samfunnets strukturering. Et vanlig skille dannes mellom uavhengige (individualistisk) og gjensidig avhengige kulturer (kollektivistisk) som påvirker individer på ulike vis. Forskning tyder på at det eksisterer mindre kriminalitet i gjensidig avhengige kulturer, hvor en kollektiv fellesskapsfølelse dannes, enn i en uavhengig kultur der en individuell tankegang er i fokus. Disse kulturforskjellene er antatt å være et resultat av ulike filosofiske retninger, hvor en gjensidig avhengig kultur er påvirket av Konfucius, Buddhismen og Taoismen, mens den uavhengige kulturen er påvirket av gresk filosofi. Ved å anse kulturforskjeller på denne måten, kan det antas at ens omringende kultur påvirker individet og individets handlinger. Disse antagelsene ligger til grunn i denne undersøkelsen, hvor Ajzens (1988, 1991) teori om planlagt oppførsel (TpB) og en modifisert versjon (inkludering av selv-identitet) av teorien ble anvendt for å undersøke om kulturen påvirker individers intensjon til lovlydige handlinger. Teorien(e) tar for seg Norge og Kina – som henholdsvis uavhengig og gjensidig avhengig kultur – og det antas at komponentene i teorien(e) vektlegges ulikt. Ved å inkludere selv-identitet økte forklaringen av intensjonen, og det tydet på at dette var en god inkludering. I Norge ble det funnet at selv-identitet (lovlydighet som en viktig del av meg), holdning, mottatt personlig kontroll og subjektiv norm var med på å påvirke lovlydighetsintensjonen i individet. Som kontrast ble det funnet at subjektiv norm, selv-identitet som lovlydighet som en viktig del av personen og selv-identitet som orientert mot lovlydige handlinger økte lovlydighetsintensjonen i Kina. Undersøkelsen viser til viktigheten av å ha kunnskap om kulturelle forskjeller, og at dette kan påvirke individer og deres handlinger i den sosial verden.nb_NO
dc.description.abstractStatistics on crime shows that there exist differences in levels of crime in different countries. There is little research on why individuals are law-abiding. This study will address this question by arguing that differences in criminal statistics have origins in cultural differences and the structure of the society. A common distinction is made by independent and interdependent cultures, where this is assumed to affect different mechanisms within the individual. Research suggest that there is less criminal activities interdependent cultures, where a sense of collective community is formed, than in independent cultures in which an individual approach is the focus. These cultural differences are assumed to be a result of different philosophy, where the interdependent culture is influenced by Confucius, Buddhism and Taoism, and independent culture by Greek philosophy. It is possible to presume that the surrounding culture affect the individual and their actions. This study will be based on these assumptions, where Ajzens’s (1988, 1991) theory of planned behavior (TpB) and an modified version (including self-identity) were used to investigate whether cultural differences affect the individual’s intentions to law-abiding actions. The theories will use Norway and China – respectively as independent and interdependent cultures – where it’s assumed that the components in the theories will be emphasized differently according to the organization in the society. Including self-identity resulted in increase in the explanation of the intention, which indicates that this is a good inclusion to the theory. It was found that selv-identity1 (law-abiding as an important part of me), attitude, perceived behavioral control and subjective norm influenced the law-abiding intention in Norway. In China, in contrast, it was found that subjective norm, self-identity1 (law-abiding as an important part of me) and selv-identity2 (orientation towards law-abiding actions) increased the intention to law-abiding behavior. This study shows the importance of knowledge about cultural differences and how this may affect individuals and their actions in the social world.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleLovlydighet og lovlydig intensjon – avhengig av kultur?: En kvantitativ studie i Norge og Kinanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel